Vatandaşlık başvurusu reddedilirse ne yapılmalı?

Vatandaşlık başvurusu reddi, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığını elde etmek için gereken şartları ve özellikleri açıkça belirtmektedir. Eğer yetkililer, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin bu özelliklerden herhangi birini taşımadığı sonucuna varırlarsa, talebi reddedilir. Vatandaşlık başvurusu reddedilirse itiraz ve yargısal süreç ile ilgili kapsamlı bilgi yazımızda…

Türk vatandaşlığının kazanılmasında gereken şartları tam bir şekilde biliyor olmak faydalı olacaktır. Çünkü talebin reddedilmesinin temel nedeni, idarenin başvurucunun bu şartlardan birini veya daha fazlasını karşılamadığına inanmasıdır.

Türk vatandaşlığını kazanmak için üç temel kriter bulunmaktadır, bunlar; evlat edinme, seçme hakkının kullanılması ve yetkili makamın kararıdır. Ancak önemli bir husus, kişinin Kanun tarafından belirtilen tüm şartları karşılaması durumunda dahi Türk vatandaşlığını kesin olarak kazanacağına dair bir garanti olmamasıdır. Yetkili Türk makamları, başvurucuyla ilgili yürüttüğü incelemeler sonucunda takdir yetkisini kullanarak kararını verecektir.

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Yeniden Başvuru Yapılabilir Mi?

Türk vatandaşlığı için gerekli örneğin yatırım şartı gibi şartları taşıyan kişi, önceki vatandaşlık başvurusu ret kararı alması durumunda yeniden başvuru gerçekleştirebilecektir.

Eğer reddedilen başvurunuzun hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsanız öncelikle başvuru reddine itiraz ve yargı yollarına başvurmanız sizin için daha avantajlı olacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu Komisyon Tarafından Nasıl Değerlendirilmelidir?

Türk Vatandaşlığına başvuran yabancının uygun koşulları taşıyıp taşımadığına karar verme görevi Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu’na aittir. Bu inceleme sürecinde, belirli prosedürler ve kurallar bulunmaktadır. İlk olarak, başvuran kişi Heyet tarafından mülakata alınır ve mevzuat gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı, soy durumu, Türkçe dilini anlama ve konuşma yetkinliği, mesleği ve geçim kaynağı, Türkiye’nin toplumsal yapısına uyum sağlayıp sağlamayacağı gibi konular değerlendirilir. Bu aşamada, başvurulan belgelerin eksiksiz ve tam olarak sunulup sunulmadığı da Heyet tarafından kontrol edilir. Mülakat sonucunda, Heyet olumlu veya olumsuz bir karara varır ve bu karar mülakat formuna yazılır ve imzalanır.

Gerekli şartları yerine getiren başvuru sahipleri için vatandaşlık dosyası düzenlenir ve ardından bu dosya, Bakanlık tarafından karar verilmek üzere iletilir. Koşulları uygun olmayan başvurular, Bakanlık tarafından reddedilirken mevzuat gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getiren başvuruların kabul edilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık Başvurusunun İşlemden Kaldırılması Ne Anlam İfade Etmektedir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu 24. Maddesine göre kişi eğer başvurusunda yalan beyanda bulunmuşsa veya ilgili merciden bazı bilgileri gizlemişse bu durumların açığa çıkması sonucu kişinin başvurusu İçişleri Bakanlığı’nca işlemden kaldırılabilmektedir.

Öte yandan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; Türk vatandaşlığını kazanma konusunda davacılar hakkında istihbari bilginin bulunmasına rağmen vatandaşlık için şartları taşıdığına yönelik beyanlarının yalan beyan olarak değerlendirilerek başvurunun işlemden kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. Kararda belirtildiği gibi, davacıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına yönelik kararın iptali için açılmış bir davada davanın konusu, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda, davacıların Türk vatandaşlığını kazanmak için gerekli şartları taşımadığı tespit edilmiştir. Ancak, kararda aynı zamanda, davacıların yalan beyanda bulunmuş olması veya önemli vatandaşlık kazanma esaslarını gizlemiş olması halinde Türk vatandaşlığının iptal edilebileceğini belirtirken, kişinin yalan beyanının mevcut olması veya önemli hususları gizlemiş olması, kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edilmesi için yeterli olmayabileceğini ifade etmektedir. Son olarak, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığından, davacının temyiz talebinin kabul edilmesi ve Daire kararının bozulması gerektiğini ifade etmektedir.

Verilen Vatandaşlık Sonradan İptal Edilebilir Mi?

Kişinin vatandaşlık kazanması idari bir işlem niteliğindedir. İşlemin unsurlarının hukuka aykırı olması durumunda işlem, idarenin ayrıca bir iptal işlemi veya mahkeme kararı ile iptal edilebilmektedir. Fakat bunun için vatandaşlık verilmesi işleminin hukuka aykırı olması ve yeterli gerekçelere sahip olması gerekmektedir. Aksi taktirde kararın iptaline yönelik dava açılarak vatandaşlık hakkı tekrardan kişiye kazandırılabilecektir.

Kazanılan Vatandaşlık Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Nedeniyle İptal Edilebilir Mi?

Başvurunun incelendiği aşamada, başvurucunun milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı tespit edilse de, sonradan bu konuda yeni bir belirti veya bilgi ortaya çıktığında idarenin vatandaşlık verme kararını geri çektiği gözlenebilmektedir.

İdare, sonradan ortaya çıkan milli güvenlik veya kamu düzeni kaygısına dayalı olarak vatandaşlık iptali için gerekli yasal işlemleri yürütebilir veya cezai yargılama başlatılması için şikayetçi olabilirken, sadece bu gerekçeyle vatandaşlığın iptal edilmesi kanaatimizce hukuka uygun değildir. Yargılama yoluna gidilebilmektedir.

Vatandaşlık Kazanma Amaçlı Kurulan Evlilik Birliği İle Yapılan Başvuru Kabul Edilir Mi?

İdare, vatandaşlığın “evliliğin sahte olduğu” nedeniyle iptal edildiği şeklinde karar verebilmektedir. Bu tür kararlar genellikle “yalan beyanda bulunma” sebebine dayandırılmaktadır. Bu tür kararların mahkemede iptali için dava açma yoluna gidilebilir. Davada, idarenin “evliliğin sahte olduğunu” tespit etme süreçleri ayrıntılı olarak incelenecek ve bu işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır? Vatandaşlık Başvurusu Reddine Karşı İtiraz Ve Dava Yolu

Vatandaşlık başvurusu ret kararı durumunda, izlenebilecek iki yol vardır. Bunlardan ilki idareye itiraz etmek, diğeri ise idari yargıda bir dava açılmasıdır. Vatandaşlık başvurusu reddedilen yabancı kişinin, reddin kendisine bildirildiği veya öğrenildiği tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi vardır Bu süre içerisinde idareye itiraz edilmesi durumunda 60 günlük dava açma süresi idarenin cevabına kadar durdurulacaktır. Aksi takdirde, 60 günlük süre aşıldığında vatandaşlık başvurusu yapan kişi, süre aşımı nedeniyle itirazda bulunamayacak ve dava açamayacaktır.

Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, yabancılar hukuku avukatı, vatandaşlık başvurusu avukatı veya uluslararası deneyimli avukatla çalışmanız önerilir. Bu alanda uzmanlık gerektiren bir konudur. İdareye karşı itiraz etmek ve  idari dava sürecini takip etmek için bir avukatın rehberliği oldukça faydalı olacaktır. Vatandaşlık başvurunuzun reddedilmesi durumunda yol haritanızın en sağlıklı ve yararınıza olacak şekilde belirlenmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık Başvurusu Reddine Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Türk vatandaşlık başvurusu ret kararı alınması durumudnda, başvuru sahibinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşlık başvuruları için başvurulan resmi bir kurumdur ve İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Türk vatandaşlığı için başvurusu reddedilen kişiler, bu karara karşı iki farklı yol izleyebilirler.

Bunlardan biri, başvuru sahibinin 60 günlük yasal süre içinde başvuru kararını veren idareye itiraz etme hakkını kullanmasıdır. Ancak kişiye tebligat yapıldıktan sonra, idari yargıda iptal davası da açabilir. İptal davası açılacaksa, tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük yasal süreye uyulması gerekmektedir.

Türk vatandaşlığı başvurusu reddedilen kişi, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir, bu itiraz işlemine “idari itiraz” denir. Vatandaşlık başvurularının yapıldığı ve sonuçlandığı resmi birimler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleridir. İtiraz yolunu seçen kişi, başvurusu hakkında kararı veren makama itirazda bulunabilir ve bu itiraz için verilen süre 60 gündür. İdari itiraz yapıldığında, dava açma süresi otomatik olarak durur. İdari makam, 30 gün içinde yanıt vermezse, itiraz reddedilmiş kabul edilir. Bu durumda kişinin dava açma hakkı olan 60 günlük süre, kaldığı yerden devam eder.

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Nereye İtiraz Edilir?

Vatandaşlık başvurusunun reddine karşı itiraz etmek için yasal süreler içerisinde İçişleri Bakanlığı’na dilekçe hakkı kullanılarak itiraz edilmelidir.

Bu süreçte profesyonel destek almanız sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir. Daha detaylı bilgi almak veya süreç içerisinde profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık Başvurusunun Reddine İptal Davası Nedir?

Türk Vatandaşlığı başvurusu reddedilen bir kişi, itiraz etmek yerine İdare Mahkemesi’nde doğrudan iptal davası açabilir. Bu durumda, yabancı kişi, red kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili red kararını iptal etmek için dava açabilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi için açılan dava, bir idari işlemin iptali davasıdır. Bu nedenle, bu dava yoluyla, vatandaşlık başvurusunun hukuka aykırı olduğu iddia edilen red kararı, geçmişe dönük olarak iptal edilebilir.

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Türk vatandaşlığını elde etmek isteyen yabancıların, başvuru şartlarını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi, ilgili ilde kurulan Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Türk vatandaşlığını elde etmek isteyen yabancılardan, başvuru şartlarını karşılayanlar için vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na iletilir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin başvuruları ise İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilir.

Bu nedenle, vatandaşlık başvurusunun reddedilmesine karşı açılacak dava, İçişleri Bakanlığı’na karşı İdare Mahkemesi’nde açılacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi İçin Hangi Mahkemede Dava Açılır?

Vatandaşlık başvuruları İçişleri Bakanlığı tarafında karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla başvurunun reddine karşı açılacak iptal davası Ankara İdare Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi İçin İtiraz ve İptal Davası Zamanaşımı Ne Kadardır?

Temel olarak, başvurusu reddedilen kişi doğrudan iptal davası açmadan önce itiraz yoluna başvurmuşsa, zamanaşımı süresi, reddetme kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 60 gün olarak hesaplanacaktır. Bu nedenle vatandaşlık başvurusunun reddedildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. Bu süre içinde açılmayan davalar, hakim tarafından otomatik olarak reddedilecektir.

Ancak, vatandaşlık başvurusu reddedilen başvurucu öncelikle itiraz yolunu kullanmışsa, dava zamanaşımı süresi itirazın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca durdurulacaktır. İdarenin 30 günlük cevap süresi içinde herhangi bir cevap vermemesi durumunda, itiraz reddedilmiş sayılacak ve bu tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi tekrar başlayacaktır.

Ayrıca, idare cevap verme süresi olan 30 gün içinde itirazın reddedildiğini bildirirse, 60 günlük dava açma süresi, cevabın başvurucuya tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye devam edecektir.

Vatandaşlık Başvurusunun Reddedilmesi Durumunda Dava Açmadan İdareye İtiraz Etmek Zorunlu Mudur?

Hayır. Söz konusu ret kararına, 60 günlük süre içerisinde itiraz edilebileceği gibi direkt olarak iptal davası da açılabilmektedir. İtiraz, 60 günlük süreyi durduracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank