İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, Alacak Takibi Tahsili ve Yönetimi ile Borçların Yeniden Yapılandırılması ve İcra ve İflas Davaları ile Konkordato İşlemleri

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan, borcun devlet kamu gücü aracılığı tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli ve yasal sürecin işlemesini, alacaklının alacağına nasıl kavuşacağını, tahsilini düzenleyen ve sağlayan hukuk dalıdır. İcra ve İflas Hukukunda icra iş ve işlemlerinde zor kullanma yetkisini sadece devlete tanındığından devlet; Alacaklının alacağına kavuşması için icra müdürlüğü nezdindeki icra daireleri aracılığıyla, borçlunun hak ve mallarını haczeder, bu malları ihale yoluyla satarak paraya çevirir ve elde edilen para alacağa karşılık olarak alacaklıya öder.

Ticari iş ve ilişkilerin her geçen gün çeşitlenerek artması, işletmeler arasındaki rekabeti ve sorunları da doğal olarak artmasına ve bu sürecinde ekonomik krizlerin doğmasına sebebiyet verdiği; ekonomik krizlerin ise kişi veya şirketlerin karlılık durumlarını etkileyerek borçlarını ödemekten aciz bir duruma düşürdüğü bilinen bir gerçektir. Bu gibi durumlarda alacağın en kısa sürede, sorunsuz ve en az maliyetle tahsil etmek hayati derece de kişi ve işletmeler için önemli olduğu gibi, borcunu ödemekte zorlanan kişi ve şirketlerin ise iflas etmeden, işletmesini ve sermayesini kaybetmeden borçlarını ödemek de bir o kadar önemlidir. İşte alacaklı ve borçlu için hayati öneme sahip bu süreçleri icra ve iflas hukuku düzenlemiştir. Her şeyden önce borcun tahsili için alacaklı ya da borçlarını işletmesini kaybetmeden ödeme yapmak isteyen borçlu için, hayati derecede öneme sahip bu sürecin iyi bir şekilde takip edilmesi gerekir. İcra ve İflas Hukuku, sıkı şekil şartları taşıyan ve sürelere tabi bir hukuk dalıdır. Şekil şartlarına ve sürelere uyulmaması halinde hukuki ağır yaptırımlara ve mağduriyetlere maruz kalınabilir. Dolayısı ile İcra ve iflas Hukukuna yönelik tüm süreç, işlem ve davaların icra ve iflas hukukunda uzman icra iflas hukuku avukatı ile takip edilmesi Hukuk Büromuz tarafından önerilir. Talep ve itirazların süresinde yapılması, sürecin alanında uzman bir avukat yardımı ile yürütülmesi kişilerin veya işletmelerin yaşanmasının önüne geçecektir.

23 yılı aşkın deneyimiyle, on binlerce icra takip dosyasını başarı ile takip etmiş ve sonuçlandırmış ve İcra ve İflas Hukukunda uzmanlaşmış olan Güneş & Güneş Hukuku Bürosu, Antalya ve Kemer’de bulunan hukuk bürosu ofislerinde Antalya Ve Türkiye genelinde yerli ve yabancı müvekkillerinin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır. İcra İflas Hukuku alanında deneyimli ve uzman avukat kadromuz ile ticari, kredi, fatura, cari hesap, kıymetli evrak ve ilam gibi belge ve işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi, müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda ayrıca her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, borçlu ve alacaklı ile sulh amacıyla görüşmeler yapılması, iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında icra ve iflas hukuku dava ve işlemlerinde yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve en iyi koşullarda icra ve iflas avukatlık hizmeti verilmektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

23 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine İcra Ve İflas Hukuku, Alacak Takibi Tahsili Ve Yönetimi İle Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve İcra Ve İflas Davaları İle Konkordato İşlemleri Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

  • İflas Hukuku Kapsamında İflas Hukuku Avukatlarımızın; İflasa Tabi Kişiler Kapsamındaki Tacir Ve Tacir Gibi Sorumlu Olanlar İle Ticari İşletmesi Olmadığı Halde Ticari İşletme Açmış Gibi İşlem Yapanlar, Donatma İştiraki, Ticareti Terk Edenler, Kolektif Şirket Ortakları, Komandit Şirket Ortakları, Bankacılık Kanunu M. 110 Gereğince İflası İstenebilecek Kişiler, Ölümünden Önce İflas Yoluyla Takip Başlatılan Murisin Terekesi, Konkordato Talep Eden Gerçek veya Tüzel Kişi Borçlular Hakkında; İflas Takibi, İflas Davaları, İflas İtiraz Davası, İflas Kararına Karşı Kanun Yollarının Tüketilmesi, İflas Masasına Kayıt İşlemleri, İflasın Ertelenmesi İçin Gerekli Hukuki Prosedürlerin Yerine Getirilmesi, Konkordato İşlemleri, İflas Durumu Düzenlemesi, Şirket Borç Durumu Belirlemesi, İyileştirme Projesi Düzenlemesi, Şirket Anlaşmalarının Düzenlenmesi, İflas Süreci Plan Taslağının Oluşturulması, Şirket Kurtarma Çalışmaları, İflas Etmekte Olan Veya Etmiş Şirketlerin Birleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İflas Etmekle Olan Veya Etmiş Şirketlerin Satma Süreçlerinin Yürütülmesi, Yeniden Yapılandırma İşlemlerinin Düzenlenmesi, Alacaklılar Toplantısına Katılma, İflas Masası İş Ve İşlemleri İle Bu İşlemlere İlişkin İtiraz, Şikayet Ve İptal Davaları, İcra Ve İflas Aşamalarında Şirketlerin Ve Şahısların Alacaklarının/Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, Mali Durumunun Islahı Ve Yeniden Örgütlenmesinin Sağlanması, Şirketin Tümünün Veya Bir Bölümünün Satışında, Risklerinin Tanımlanması, İflas Sürecinin Hazırlık Ve Kabul Aşamalarında İflas Plan Taslağı Oluşturulması, İflasın Kapanmasına Kadar Geçen Sürede Tüm İşlemlerin Yasal Takibi Gibi İflas Hukuku Alanlarında İflas Hukukuna İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Ve Yargıya Taşınan Her Türlü Uyuşmazlıklarda İflas Öncesi Ve Sonrası Hukuk Danışmanlığı Ve Avukatlık Hizmeti,
  • Konkordato Taleplerine İlişkin Olarak En İyi İcra Ve İflas Avukatlığı Hizmetini Yerine Getirmeye Çalışan Hukuk Büromuz, Uzman Mali Müşavir Ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş Ortakları İle Birlikte, Sermaye Şirketlerinin Borca Batık Veya Aciz Halinde Bulunması Halinde Ekonomik Durumu Bozulan Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Mali Durumlarının Eski Haline Getirilmesi İçin Konkordato İlan Edilmesi, Alacaklılar İle Görüşmeler, Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması Ve Kabul Edilmesinin Sağlanması, Mali Dengenin Korunması İçin Tüm Hukuksal Yardım Ve İşlemlerin Yapılması, Gerek Ticaret Kanunu’ndan Kaynaklı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi Aşamasında, Gerekse İcra Ve İflas Kanunu Kapsamında Şirketin Mali Durum Değerlemesi (Nakit Akım Tablosu, Ara Ve Nihai Bilançoların Değerlendirilmesi), Finansal Analiz Raporu, İyileştirme Projesi, Ödeme Planları, Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato Hukuku Kapsamında İcra İflas Kanunu 285. Madde Hükümlerine Göre Adi Konkordato, İcra Ve İflas Kanunu Madde 309 Hükümlerine Göre İflastan Sonra Konkordato Ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Olmak Üzere Konkordato Taleplerinin Ve Başvurularının Yapılması, Yerine Getirilmesi, Konkordato İlanı, Konkordatonun Tasdiki, Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgelerin Takibi, Mahkeme Başvurusu, Geçici Mühletin Uzatılması, Konkordato Komiserinin İşlemlerine İlişkin Şikayet İşlemlerinin Yapılması, Konkordato Talebinin Ve Dava Sürecinin Takibi İle Neticelendirilmesi Gibi Konkordato İş Ve İşlemlerinin ve Konkordato Sürecine Yönelik Tüm Aşamalarda Danışmanlık Ve İcra Ve İflas Avukatlık Hizmeti Sunmaktadır.
  • İcra Takip Hukukundan Kaynaklanan İcra İş Ve İşlemlerine Karşı İcra Hukuk Mahkemeleri Veya Genel Mahkemeler Nezdinde Görülen Şikayet, İhalenin Feshi Davası, Menfi Tespit (Borçlu Olmadığının Tespiti) Davası, Tasarrufun İptali Davası, İstirdat Davası, İstihkak Davaları, İcra Satışının Durdurulması İşlemleri, İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması, İcra Takibin Durdurulması, Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması Ve Takibi Ve Kıymet Takdirine İtiraz Davaları, Sıra Cetveline İtiraz Davaları, Haczedilemezlik İtirazı Davası, Usulsüz Tebligattan Kaynaklanan Şikayet Ve Davalar Gibi İcra Ve İflas Hukukuna İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Ve Yargıya Taşınan Her Türlü Uyuşmazlık Ve Davalarda Uyuşmazlıklar Davaların Açılması, Dava Süreç Yönetimi Ve Sonlandırılmasına İlişkin İcra Dava Avukatlık Hizmeti,
  • Alacaklı Gerçek Ve Tüzel Kişiler Adına Alacaklarının Yasal Takibi, Borçlu Gerçek Ve Tüzel Kişiler Aleyhinde Yapılmış Yasal Takip İşlemlerinde İse Hukuksal Alanlarının Korunması, Gerçek Borcun Belirlenmesinin Sağlanması, Ticari Ve Şahsi Alacakların Tahsili, Teminatlandırılması, Teminatların Paraya Çevrilmesi, Müvekkiller Aleyhine Yapılan İcra Takiplerinde Hak Ve Menfaatlerinin Korunması Ve Zarar Görmelerinin Engellenmesi, Borçluların 3.Kişilerdeki Hak Ve Alacakları İle Taşınır Ve Taşınmaz Mallarının Araştırılması Ve Gerekli Haciz İşlemlerinin Yapılması, Risk Ve Borç Yönetimi, İcra İşlemlerinin Yürütülmesi, Her Türlü İcra Takibinin Açılış, Haciz, Banka Hesabı Bloke İşlemleri, Muhafaza Ve Satış Da Dahil Olmak Üzere Tüm Süreçlerinin Takibi, Her Türlü İcra Takibinin Açılış, Haciz, Banka Hesabı Bloke İşlemleri, Muhafaza Ve Satış Da Dahil Olmak Üzere Tüm Süreçlerinin Takibi Ve Müvekkillere İcra Dosyaları Hakkında Periyodik Olarak Rapor Verilmesi, İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması. İcra Takibine İtiraz İşlemlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İcra Avukatlığı Hizmeti,
  • İş Birliği Yapılan Yabancı Devlette Faaliyet Gösteren Hukuk Büroları Aracılığı İle Yabancı Ülkelerdeki Alacakların Takibinin ve Tahsilatının Yapılması, Yerli/Yabancı Şirket Ve Gerçek Kişilerin, Yurt içinde Alacaklarının Tahsil Edilebilmesi İçin Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Sunumu, Yabancı Müvekkillerin Türkiye Sınırları Dahilindeki Alacaklarının Tahsili Hususunda Uzlaştırma Ve Sulh Yolu İle Taraflar Arasında Yeniden Yapılandırma Yoluna Gidilmesi, Yabancı Müvekkillerin Türkiye Sınırları Dahilindeki Alacaklarının Tahsili Amacıyla İcra İflas Yasası Uyarınca Yasal Takiplerin Başlatılması, Tahsil Edilmesi Ve Sonlandırılmasına Yönelik İcra Avukatlık Hizmeti,
  • Kambiyo Senetlerinin (Senet, Çek, Poliçe) İcra Yolu İle Tahsili, Mahkeme Kararlarının (İlamların) İcra Yolu İle Tahsili Ve Adi Bir Belgeye Dayanan Hatta Herhangi Bir Belgeye Dayanmayan Alacakların İcra Yolu İle Tahsili, İlamlı Takiplerin İcraya Konulması, Taşınır Teslimi Veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimi, Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip, İlamsız Takipler, Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi, İflas Yolu İle Adi Takip, Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi, Adi Kira Ve Hâsılat Kirası Takibi Ve Tahliye İlamlı İcra Takibi Sayılan Taşınır Teslimi Veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimi, Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Veya Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının Veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlâmların Yerine Getirilmesi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Taşınır Rehinin Paraya Çevrilmesi İcra Takipleri İle İlamsız İcra Takibi Sayılan Taşınır Rehinin Paraya Çevrilmesi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi, İflas Yolu İle Adi Takip, Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi, Adi Kira Ve Hasılatlı Kirası Ve Tahliye Yönelik İcra Takiplerinin Başlatılması, Konut, Site, Apartman Aidat Alacakları İle Kira Alacaklarının Ve Diğer Her Türlü Alacağın İcra Kanalıyla Tahsili Finans, Kredi Ve Kira Sözleşmelerinden Doğan Alacakların Tahsili, Gayrimenkul Kira Alacaklarının İlamsız İcra Takibi İle Tahsili, Gayrimenkullerin Tahliye Ve Teslimi Alacakların Takibine Yönelik Genel Anlamda Sayılan Bu İcra Takipleri Bakımından Güneş & Güneş Hukuk Ve Avukatlık Bünyesinde Bulunan Uzman İcra Avukatları Vasıtasıyla Hem Alacaklı Vekili Hem De Borçlu Vekili Sıfatıyla İcra Avukatlık Hizmeti,
  • Hileli – Taksirli İflas Suçları Ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçları İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Düzenlenmiş Ve İcra Ceza Mahkemeleri Nezdinde Görülen; Borçlunun Alacaklısını Zarara Sokmak Amacıyla Mevcudunu Eksiltmesi, Borçlunun Kendisini Aciz Duruma Düşürmesi Veya Durumunu Ağırlaştırması , İflas Ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin Etme, Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu, Konkordato Veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Yetkili Kimseleri Hataya Düşürme, Kiracının İşlediği Suçlar, Müflisin Mallarını Vermeyenlerin İşlediği Suçlar, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi, Ticareti Terk Etme, Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma, Taahhüdü İhlal, Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet, İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz Veya Gemiye Tekrar Girme, İcra İflas Kanunu 30 Ve 31. Maddeler Hükmüne Uymama, Nafaka Ödenmemesi Veya Nafaka Kararlarına Uymama Ve Artırmadan Çekilme Suçları Kapsamında Görülen İcra Ceza Davalarında Şikayetçi Veya Sanık Avukatlığı Hizmeti,
  • Banka, Finans, Kredi Ve Leasing Kuruluşlarından Alınacak Kredi, Faktoring Veya Leasingler İle İlgili Olarak Sözleşmelerin Düzenlenmesi, Akdedilmesi, Sözleşme Gereği Teminatların Sunulması, Tapuda İpotek Tesis Edilmesi, Finans, Kredi Ve Leasing Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Çözümü, Yasal İcra Takibi Ve Tahsiline İlişkin Avukatlık Hizmeti,
  • İcra İflas Davaları, İcra Ceza Davaları, İcra Mahkemesinin Görev Alanına Giren Diğer Davalar, İflas Davaları, İhalenin Feshi Davaları, İhtiyati Haciz Davası, İhtiyati Hacze İtiraz, Borca İtiraz, İtiraz Ve İtirazın İptali Davaları, İstirdat Davaları, Menfi Tespit Davaları, Tasarrufun İptali Davaları, İcra Şikayet Davaları, Tahliye Davaları, Ödeme Emrine /İcra Emrine İtiraz, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi, İmzaya İtiraz Davaları, Haksız Takip Ve Haksız Hacizden Dolayı Tazminat Davaları, Yetki İtirazı Davaları, İcra İşlemleri Nedeniyle Devlete Karşı Davaların Açılması, Açılmış Olan Davalarda Dava Süreç Yönetimi, Davaların Sonlandırılmasına İlişkin İcra Hukuku Davaları Avukatlığı Hizmeti,
  • Ekonomik Açıdan Zor Duruma Düşen Şirketlere Varlıklarının Yönetimi Konusunda Danışmanlık Verilmesi, Borç Yapılandırma Müzakerelerinin Yürütülmesi Ve Borç Tasfiyesine İlişkin Protokoller Hazırlanması, Borç Ödeme Protokollerinin Düzenlenmesi Ve Ödemelerin Takibi, Borçların Tasfiyesi, Borçların Yapılandırılması Görüşmeleri, Borçlular İçin İcra Takiplerine İtiraz İşlemleri, Sermaye Şirketleri İçin; Mali Durumun Kötüye Gitmesi Nedeniyle Ekonomisi Bozulan Şirketlerin Ekonomik Durumlarının Eski Haline Getirilebilmesi İçin Konkordato İlanı, Alacaklı Bankalar, Finans Kuruluşları, Şirketler Ve Şahıslar İle Görüşmeler, Teklif Hazırlığı, Ekonomik Dengenin Korunması Adına Tüm Hukuki Önlemlerin Alınması, Şirketlerin Ve Şahısların İcra Ve İflas Takiplerine Konu Olmuş Her Türlü Alacak Ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılabilmesi Ve Ekonomik Vaziyetin Pozitif Yönde İvmelenebilmesi Adına Gerekli Hukuki İşlemler Ve Altyapıların Hazırlanması, Finansal Borçluluklarının Bankalar Tarafından Yeniden Yapılandırılması Ve Güncel Koşullara Uyarlanması, Borçların Yapılandırılması Kapsamında Finansal Modellerin Ve Projelerin Planlanması Veya Seçilmesi, Finansal Model Ve Projelere Yönelik Olarak Müzakerelerin Sürdürülmesi, İlgili Hukuki Belgelerin Hazırlanması, Her Türlü Teminatın Tesis Edilmesine İlişkin Olarak Müvekkillerimizin İhtiyaçlarına Özel Olarak Tasarlanmış Finansal Çözümler Ve Danışmanlık Hizmetleri.

“Bilgi ve tecrübe kazandırır.”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?