Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Davaları

Fikri Haklar ve Sınai Haklar Hukuku ve Davaları

Fikri mülkiyet hakları; kavramsal tanımı ile kişilerin bilgi ve emek ile oluşturdukları eserler üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Bu eserler bilim, edebiyat eserleri, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarda verilen eserlerdir.

Sınaî Haklar ise kavramsal tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler ve tasarımlar üzerinde sahip olunan haklar sınai hakları konusunu oluşturur.

Fikir ve sanat eserleri, entegre devre topografyaları, yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı haklar, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve marka olmak üzere genellikle yedi başlık altında toplanan fikri ve sınai mülkiyet hukuku, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu haklar hususunda yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ise, bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri gibi tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayri maddi varlıkları) ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır. Esasında fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Eserlerin izinsiz kullanılmasından pazarlanmasına, izinsiz çoğaltılmasından, patent lisans işlemlerine kadar birçok konuyu kapsamaktadır.

Rekabetçi ve globalleşen Dünya’da fikri mülkiyet; ticari ilişkileri, teknolojik gelişmeleri, yatırımları ve bunların sonucu olarak da ekonomik kalkınma ve büyümeyi etkileyen unsurların başında gelmektedir. Günümüzde tüm tüzel ve gerçek kişilerin ürettiği ürünler, yarattığı eserler, ortaya çıkardıkları tasarımlar, buluşlar ve yenilikler ve benzeri tüm kavramlar tecavüze açık ve korunmaya muhtaç hale gelmiş olduğundan, yaratıcı fikirleri ve eserleri hukuki anlamda korumak da büyük önem taşımaktadır. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu son zamanlarda kopyalama tekniğinin gelişmesiyle birlikte eser sahipliğinden doğan malî ve manevi hakların ihlali ve önemi her geçen gün ülkemizde olduğu gibi globalleşen Dünya’da da artmaktadır. Haksız rekabete ve haksız kazanca neden olan ve ekonomiye ciddi zararlar veren Fikri ve sınai mülkiyet ihlallerin önlenmesi ve korunması amacını taşıyan ve sürekli kendisini yenileyen fikri mülkiyet hukuku; ülkemizin entelektüel, tasarım ve hukuki kapasitesine yaptığı katkılarla sosyo-ekonomik hayatımızın yanı sıra, yargı sistemimiz içinde de önemli ve uzmanlık alanı haline gelmiş olması avukatların da başlı başına bu konularda uzmanlaşmasını gerekli hale getirmiştir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku ve hakları konusunda uzmanlaşmanın sağladığı koruma; kaliteli ürün ve hizmet üretiminin teşvik edilmesini, adil bir rekabetin sürdürülmesini, inovasyon ve yaratıcığın sürdürülmesini, yeni teknolojileri, sanatsal faaliyetleri ve buluşları teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sağlar. Dolayısıyla hukuki donanım ve tecrübeye sahip, temel bilimler ve yenilikçi teknolojiler konusunda bilgili avukatlardan hukuki hizmet alınması ticari amaçlara ulaşılmasında can alıcı bir öneme sahip olabilir.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu 25 yılı aşkın deneyim, birikim ve tecrübesiyle; müvekkillerine, başta marka, patent, faydalı model, tasarım, lisans ve telif hakları konuları olmak üzere fikri ve sınai haklar hukukunun tüm konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu haklara ilişkin olarak tescil öncesi araştırma, tescil başvurularına dair işlemlerin yürütülmesi ve lisanslandırılması konularında derin bir araştırma ile müvekkillerimize en uygun yol haritasını sunmanın yanısıra Ticari sırların, telif haklarının, fikirlerin, sanat eserlerinin, markaların, patentlerin, tasarımların korunması, bunların kullanılması veya kullandırılmasına yönelik lisans veya devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka tescil başvurularının yapılması, mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması, Avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka hakları ve haksız rekabet ile ilgili her türlü davanın açılması ve takibi yer almaktadır. Müvekkillerimizin gerçek hak sahibi oldukları markalarının üçüncü kişilerce haksız ve hukuka aykırı kullanımları ve ihlallerinin durdurulması, bu kapsamda alınan haksız tescillerin hükümsüz kılınması, marka hakkının gaspı ve fikri ve sınai mülkiyet hak ihlallerine karşı ve bunlar aleyhinde ihtiyati tedbir kararları ve her türlü davanın açılması hususunda müvekkillerine hukuki destek ve hizmet sağlamaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Fikri ve Sınai Haklar Mülkiyeti Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Türkiye’de Ticari Marka Veya Patent Başvurularının Yapılması Ve Takip Edilmesi, Marka, Patent Ve Endüstriyel Tasarımların Korunması İçin Türk Patent Enstitüsüne Tescil Başvurusu Konusunda Hukuki Yardım, Ticari Marka İtirazları Ve İptal İşlemleri İle İlgilenilmesi, Fikri Ve Sınai Hakların Kurulması, Tescili, Kullanımı, Kullanımların Devri, Sınırlandırılması, Yenilenmesi, Teminata Konu Edilmesi, Marka, Patent, Faydalı Model Ve Tasarım Gibi Sınai Haklarını Hukuki Açıdan Nasıl Koruma Altına Alacakları Konusunda Müvekkillerin Bilgilendirilmesi, Başvuru, Tescil İşlemleri İle Tescilden Kaynaklı Uyuşmazlıklar Kapsamında Türk Patent Ve Marka Kurumu’nun Verdiği Kararlara İtiraz Etme Ve Dava Açma Hukuki Destek, Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Patent, Marka Ve Telif Hakkı İhlalleri, Ticari Sırların Çalınması, Haksız Ticari Uygulamalar, Gizlilik Ve Rekabet Etmeme Sözleşmelerinin İfası Ve Diğer Fikri Ve Sınai Hakları İhlallerinin Giderilmesi Ve Müvekkillerimizin Hak Kayıplarının Önlenmesi İçin Arabuluculuk, Tahkim, Dava Ve İcra Yolları İle Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri İle Fikri Mülkiyet Anlaşmaları, Lisans Anlaşmaları, Kayıtlı Marka Ve Patentlerin Devrine İlişkin Anlaşmalar, Teknik Yardım Anlaşmaları, Teknoloji Transferi Anlaşmaları, Yönetim Anlaşmaları, Dağıtım Anlaşmaları Ve Franchise Anlaşmalarının Müzakere Edilmesi Ve Hazırlanması Konusunda Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
 • Teknoloji Lisanslama; Telif Hakları, Ticari Sırlar Ve Haksız Rekabet İle İlgili Danışmanlık Verilmesi; Şirket Satın Almalarında Ya Da Devirlerinde Fikri Mülkiyet İle İlgili Araştırmaların Yürütülmesi, Gizlilik Ve Rekabet Etmeme Sözleşmeleri De Dahil Olmak Üzere Marka, Patent, Faydalı Model Ve Endüstriyel Tasarım Hakkının Devrine İlişkin Devir Sözleşmeleri, Know-How, Telif Hakkı, Franchise (İsim Hakkı) Ve Royalty Sözleşmeleri’nin Tanzimi Ve İncelenmesi, Lisanslama (Yazılım Ve Diğer Teknoloji Lisanslamaları Dâhil), Ortak Girişim (Joint Venture)/Stratejik Ortaklık, Teknoloji Transferi, Üretim, Distribütörlük, İle Geliştirme Ve İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Bayilik, Ve Sponsorluk Sözleşmeleri Gibi Fikri Mülkiyet Odaklı Ticari Sözleşmelerin Hazırlanmış Sözleşmelerin Yorumlanması, Değişikliler İle Revize Edilmesi  Sözleşme Hükümlerinin Müzakere Sürecinin Takip Edilmesi, Bu Sözleşmelerin Uygulanırlığının Takibi Ve Gerektiğinde İptal Veya Fesih Koşullarının Hazırlanması, Due Diligence Raporlanması Konularında  Yönelik Hukuki Destek Avukatlık Hizmeti,
 • Fikri Mülkiyetin Yurtiçinde Ve Yurtdışında Tescili işlemleri, Marka Hukuku Ve Tasarım Hukukuİle İlgili İhtilaf Öncesi Ve Sonrası Hizmetler, Marka/Tasarım Avukatı Olarak İhtisas Mahkemeleri Olan Fikri Ve Sınai Haklar Mahkemeleri Nezdinde Dava Açılması Ve Bu Kapsamda Hukuki Hizmetlerin Yürütülmesi, Yüksek Yargı Organları Nezdinde Temsil, Marka Ve Tasarım İle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması, Değerlendirilmesi, Gözden Geçirilmesi, Yenilenmesi; Marka Ve Tasarım İle İlgili Her Tür Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti Hizmetlerinin Verilmesi,
 • TÜRKPATENT Ve Marka KURUMU Nezdinde, Marka/Tasarım Başvurusu, Marka/Tasarım Yayına İtiraz, TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı Kararlarına İtiraz, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) Nezdinde Yeniden İtiraz İşlemleri İle Fikri Ve Sınai Haklar Mahkemeleri Nezdinde, TÜRKPATENT YİDK Kararının İptali Davası, Tasarım Hükümsüzlüğü Davası, Tasarım Hakkına Tecavüz Davası, Tasarım Hakkının Gaspı Davaları Başta Olmak Üzere Tasarım Hukukuna İlişkin Tüm Davalar İle İlgili Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi, Bu Davaların Açılması, Takibi İle Üçüncü Kişilerin Tescil Başvurularına Karşı İtiraz Edilmesi, Türk Patent Enstitüsü Yeniden Değerlendirme Kurulu Huzurunda Müvekkillerimizin Savunulması, Her Türlü İtiraz Ve İptal Sürecinde Müvekkillerin Temsil Edilmesine Yönelik Marka/Tasarım/Patent Hukukuna İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Fikri Ve Sinai Haklardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda , İhlal Ve Tecavüzlerde Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları, Marka Hakkına Ve İsmine Yapılan Tecavüzün Men’i Davaları, Marka Hakkına Ve İsmine Yapılan Tecavüzün Ref’i Davaları, Marka Ve Patent Haklarının Tespit Edilmesi Ve Korunması, İhlalin Varlığına Yönelik Delil Tespiti Davası, Telif Hakkından Kaynaklanan Davalar, Tasarımların Korunması Davaları, Haksız Rekabet Hukuku (Haksız Veya Aldatıcı Ticaret Uygulamalarına Ve Eylemlerine Karşı Önlem Alma Ve Müvekkilleri Koruma, Rekabet Yasağının İhlali Davaları, İnternet Hukuku Danışmanlığı, Hukuki Ve Cezai Yargı Mercileri Nezdinde Tescile İlişkin İtiraz Ve Marka Ve Patent İhlallerine İlişkin Tüm Davaların Açılması, Yürütülmesi Ve Sürecin Tamamlanmasına Yönelik Marka/Tasarım/Patent Hukukuna İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Marka Ve Patent Tescili Ve Tescile İtiraz Davaları, Marka, Patent, Tasarım Hakları Tecavüzünde İhtiyati Tedbir, Baskın Ve El Koyma İşlemleri, Marka Ve Patent İptal Davaları, Marka Ve Patent Haklarının Korunması, Denetlenmesi, Marka, Patent, Tasarım Rehini, Lisansı Ve Haczi , Telif Hakkı Tespit Ve Tazminat Davaları, Tedbir Talepli Delil Davası, Telif Haklarının Denetlenmesi, Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesi, Marka Hakkına Tecavüz Ve Haksız Rekabet Davaları, Müspet Ve Menfi Tespit Davaları, Muarazanın Men’i Davaları, Maddi, Manevi Tazminat Ve İtibar Tazminatı Davaları, Marka Hükümsüzlük Davaları, Markaların Kullanılmama Sebebiyle İptali Davaları, Türk Patent Ve Marka Kurumu Kararlarına Karşı Açılan Karar İptali Davaları, Dava Öncesi İhtiyati Tedbir Talep Ve Süreçleri Gibi Konularda Marka/Tasarım/Patent Hukukuna İlişkin Avukatlık  Hizmeti,
 • Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Hukuktan Doğan Ulusal Ve Uluslararası Uyuşmazlıklar, Eser Ve Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar, İlim Ve Edebiyat Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar, Güzel Sanat Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar, Musiki Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar, Sinema Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar , İşleme Eser Sahipliğinden Doğan İhtilaflar, Bağlantılı Hak Sahipliğinden Doğan İhtilaflar Başta Olmak Üzere Fikri Ve Sınai Haklar Hukukundan Doğan Tüm Davalarda Uzman Bir Kadro İle Etkin  Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukuna Ve Konularına Yönelik Avukatlık Hizmeti,
 • 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre; Fikri Ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Eser Sahibinin İzni Olmadan Eserin Umuma Arz Edilmesi Ve Yayımlanması Suçu;  Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak ‘Ad Koyma’ Suçu; Kaynak Göstermeme Veya Yanıltıcı, Yetersiz Kaynak Gösterme Suçu; Alenileşmemiş Bir Eserin Muhtevası Hakkında Kamuoyuna Açıklamada Bulunma Suçu; Tanınmış Bir Kimsenin Adını Kullanarak Eser Çoğaltma, Dağıtma Ve Yayımlama Suçu; Bilgisayar Programlarına Dair Fikri Mülkiyet Suçlarından Ötürü Görülmekte Olan Ceza Soruşturma Ve Kovuşturmalarında Şüpheli, Sanık Ve Ya Katılan Müdafiliğine İlişkin Ceza Avukatlığı Hizmeti,
 • Fikri Mülkiyet Hakları Olan Bilim Ve Edebiyat Eserleri, Müzik Eserleri, Güzel Sanatlar , Sinema Eserleri, Bilgisayar Programları Ve Veri Tabanları İle Birey Ve İşletmelerin Sınai Mülkiyet Haklarından Olan Patent Ve Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Coğrafi İşaretler, Entegre Devrelerin Topografyası Gibi Haklara Yönelik Anayasa Ve Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Bern Anlaşması, Roma Anlaşması, WIPO Telif Hakları Anlaşması Ve WIPO İcralar Ve Fonogramlar Anlaşması Çerçevesinde Ve Ayrıca  Ulusal Mevzuat, Sınai Mülkiyet Kanunu, Yeni Bitki Çeşitleri Kanunu, Entegre Devre Kanunu ,Hayvan Islahı Kanunu, Uluslararası Mevzuat, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, Paris Anlaşması, Avrupa Patent Anlaşması, Markaların Tesciline İlişkin Madrid Protokolü, Patent İş Birliği Anlaşması, Tasarımların Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Işığında Her Türlü Hukuki Destek, Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku,
 • 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Koruma Altında Olan İnternet Sitelerinde Hak Ve Eser Sahiplerinin İzni Olmaksızın Eserlerin Üçüncü Kişilerce Yayımlanması Durumunda; Eser Veya Hak Sahibinin İzni Olmaksızın İnternet Ortamında Paylaşılan Kitap, Dizi, Film, Fotoğraf Gibi Eserlerin Bulunduğu Linklerin Erişime Kapatılması İçin Gerekli İdari Ve Adli Başvuruların Yapılması Ve Süreç Takibine İlişkin Hukuki Destek Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Yapımcı, Oyuncu, Sanatçı, Eser, Reklam, Menajerlik, Film Dizi Ve Müzik Yapım Sözleşmelerinin Hazırlanması; Program Yapımcılığı, Televizyon Programları Ve Reklam Hukuku Konularında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri; Telif Hakkı İhlalleri Başta Olmak Üzere Marka Ve Telif Hakkı Hukuku Alanında Yerel Ve Uluslararası Müvekkillerini Temsil Edilmesi, Meslek Birlikleri Nezdinde Diğer Temsil İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, İnternet Ortamında Ve Diğer Mecralarda Müzik, Video İçeriklerinin Satışına İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Fikir Ve Sanat Eserlerini Meydana Getiren Eser Sahipleri İle Bu Eserleri İcra Eden Veya Yorumlayan İcracı Sanatçıların, Fonogram Yapımcıları İle Film Yapımcılarının Ve Radyo-Televizyon Kuruluşlarının Fikri Ürünleri Üzerindeki Hakların İhlali Halinde Tecavüzün Meni, Tecavüzün Refi Ve Tazminat Davaları İle Ceza Davalarının Takibi, Eser Sahipliğinin Tespiti Davası, Caymaya Karşı İtiraz Davası, Eser Niteliğini Haiz Olmayan Yaratımlar Bakımından Haksız Rekabete İlişkin Davalarda Temsil Ve Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Sunulması,
 • Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunun Uygulama Alanına Giren, Müzik Eserleri, İlim Ve Edebiyat Eserleri, Resim, Heykel, Fotografik Eserler, Grafik Eserler, Mimari Eserler, Sinema Eserleri, Televizyon Formatları, Spor Programları, Bilgisayar Yazılımları Ve Veri Tabanları, Algoritmalar, Kaynak Kodu, Mobil Uygulamalar Ve Bağlantılı Haklara İlişkin Sözleşmelerde Mali Haklarının Devri Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Yayım Sözleşmesi, Film Yapım Sözleşmesi, Sahneye Koyma, Yayınlama Ve Müzik İcrası Sözleşmeleri, Bilgisayar Yazılımı Sözleşmesi, Reklam Ajansı Hizmetleri Sözleşmesi, Eser Siparişi Sözleşmesi, Menajerlik Sözleşmesi Telif haklarının denetlenmesi Gibi Çeşitli Hukuki İşlemlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • Sinema Hukuku, Dizi Hukuku, Müzik Hukuku, İlim Edebiyat Eserlerine İlişkin Her  Türlü Telif Haklarından Kaynaklı İhtilafların Çözümü, Eserlerin Yaratımında Ortaya Çıkan Hak Sahipliğinin Tespiti, Eser Sahiplerinin Ve İcracı Sanatçıların Mali Ve Manevi Haklarına Tecavüzün Önlenmesi, Telif Hakkının İhlalinden Kaynaklı Tazminat Davaları, Telif Hakkının İhlalinden Kaynaklı Ceza Davalarının Takibi, Tecavüze Yönelik Tazminat Davalarının Takibi, Mali Hakların Devri Ve Manevi Hakların Kullanımının Devri Sözleşmelerinin Hazırlanması, İcracı Sanatçıların Telif Haklarına Yönelik Her Türlü Dava Ve Danışmanlık Hizmeti, – Yapımcı Şirketlerin Telif Hakları Kapsamındaki Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Dava Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Delillerin Tespiti Davası, Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat Davası, Tecavüz Fiillerinin Durdurulması Davası, Üretilmesi Ve Kullanılması Cezayı Gerektiren Eşya İle Bu Eşyayı Üretmeye Yarayan Araçlara El Konulmasına İlişkin Dava, El Konulan Ürün Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası, Tedbirlerin Alınması , Markaların Silinmesi , Ürün Ve Araçların İmhası, Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılacak Ceza Davalar, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Ve Faydalı Modellerin Ulusal Ve Uluslararası Alanda Araştırılması,  Tescili, Korunması Ve Devri İşlemleri, Telif Hakları, Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesi, Birleşme Devralmalarda Fikri Mülkiyet Hakları İle İlgili Danışmanlık  Hizmeti Verilmesi Hususunda Avukatlık Hizmeti,
 • Geçerlilik Ve İhlale İlişkin Görüş Hazırlanması, İhlal Ve İptal Dava Prosedürlerinin Takibi, İnternet Yoluyla Yapılan Marka İhlallerine Yönelik Sürecin Takip Edilmesi, Meslek Birlikleri Nezdinde Diğer Temsil İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, İnternet Ortamında Ve Diğer Mecralarda Müzik, Video İçeriklerinin Satışına İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi,
 • Fikir Ve Sanat Eserleri Olan Bilim Ve Edebiyat Eserleri, Müzik Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Resim, Heykel, Mimari Eserler, El İşleri, Süsleme Sanatı Ürünleri, Moda Tasarımları, Fotoğraf, Grafik, Karikatür, Her Türlü Tiplemeler, Sinema Eserleri,  İşlenmeler Ve Derlemeler Olmak Üzere Eser Sahibinin Haklarının Korunması, Sağlanması İhlalleri Karşısında Maddi Ve Manevi  Haklarının Sağlanması, Eser Sahiplerinin Manevi Hakları Kapsamında Umuma Arzetme Yetkisi; (Eseri Ortaya Çıkarma, Topluluğa Sunma, Yayımlama, Sergileme, Henüz Yayımlanmamış Eser Hakkında Bilgi Verme Yetkisi),Eserin Adının Belirlenmesi Yetkisi, Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme, Yasaklama Yetkisi, Eserin Maliki Veya Elinde Bulunduran Kişilerden Eserin Korunmasını İsteme, Bazı Hallerde, Sonrasında İade Edilmek Üzere, Sergilemek Amacıyla İsteme Hakkı Yetkilerinin Sağlanması, Korunması Ve Bu Konularda Her Türlü Danışmanlık Ve Avukatlık   Hizmeti,
 • Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Hükümlerinin İhlali Durumunda Hukuki Ve Cezai Yaptırımların Uygulanması, Eser Sahibinin Kanunda Belirtilen Maddi Ve Manevi Haklarının İhlali Halinde Eser Sahibinin Başvurabileceği Yollar Hukuk Davaları Ve Ceza Takibi Olmak Üzere İhlalin Niteliğine Göre Açılabilecek Hukuk Davalarının Takibi, Eser Üzerindeki Hakka Tecavüzün Ref’i, İhlalin Kaldırılması Davası (FSEK M.66), Manevi Haklara Tecavüz Halinde, İhlalin Şekline Göre, Tecavüzün Önlenmesi, Tecavüzün Önlenmesine Dair İlamın Gazetede İlanını İsteme, Eski Hale Getirme, İlan Yolu İle Düzeltme Talebi, (FSEK M.67),  Mali Haklara Tecavüz Halinde Bedel Talebi (FSEK M. 68)  Eser Üzerindeki Mali Ve Manevi Haklara Muhtemel Tecavüz Ve İhlallerin Men’i (Önlenmesi) Davası (FSEK M.69),  Tazminat Davası (FSEK M. 70) Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Yaptırımlar Kapsamında SMK’da Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde Hak Sahiplerinin Sınai Mülkiyet Hakkı İhlal Edilen Hak Sahibinin Açacağı Hukuk Davası İle İleri Sürebileceği Taleplerin (SMK M. 149) A) Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti, B) Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi, C) Tecavüz Fiillerinin Durdurulması, Ç) Tecavüzün Kaldırılması İle Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini, D) Tecavüz Oluşturan Veya Cezayı Gerektiren Ürünler İle Bunların Üretiminde Münhasıran Kullanılan Cihaz, Makine Gibi Araçlara, Tecavüze Konu Ürünler Dışındaki Diğer Ürünlerin Üretimini Engellemeyecek Şekilde El konulması, E) (D) Bendi Uyarınca Elkonulan Ürün, Cihaz Ve Makineler Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkının Tanınması, F) Tecavüzün Devamını Önlemek Üzere Tedbirlerin Alınması; Özellikle Masraflar Tecavüz Edene Ait Olmak Üzere (D) Bendine Göre Elkonulan Ürünler İle Cihaz Ve Makine Gibi Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi, Üzerlerindeki Markaların Silinmesi Veya Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüzün Önlenmesi İçin Kaçınılmaz İse İmhası,  G) Haklı Bir Sebebin Veya Menfaatinin Bulunması Hâlinde, Masrafları Karşı Tarafa Ait Olmak Üzere Kesinleşmiş Kararın Günlük Gazete Veya Benzeri Vasıtalarla Tamamen Veya Özet Olarak İlan Edilmesi Veya İlgililere Tebliğ Edilmesi, Tüm Bunlarla Birlikte Hak Sahibi, Sınai Mülkiyet Hakkının İhlali Nedeni İle Uğradığı Zararın Tazminin İstenmesi (SMK M.150) Hak Sahibinin Tazminat Hakkı, Hakka Tecavüz Nedeniyle Yoksun Kaldığı Kazanç Miktarını Davasının (SMK M.151) Açılmasına Yönelik Davalarda Avukatlık Hizmeti,

“Sizi en iyi şekilde temsil etmek için YANINIZDAYIZ”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank