İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sendikalar Hukuku ve Davaları

İş Hukuku, işçi ile işverenin iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Bir iş ilişkisinin İş Hukuku kapsamında yer alabilmesi için, iş gören kişinin bu işi başkasına bağımlı olarak ve ücret karşılığında yapıyor olması gerekir.  İş Hukukunu, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı işveren için ve ona bağlı olarak çalışan işçi ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Sayısal olarak tek kişi olan işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin kurulması sonrasındaki sözleşme anından sözleşme feshine kadar yaşanacak taraflar arasında yaşanacak her hukuki ilişki, Bireysel İş Hukukunun konusunu oluşturur. İş sözleşmesinin kurulması, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesi, iş sözleşmesinin devamı sırasında çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği, işçinin çalışması, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları gibi bütün iş sözleşmesinin kurulmasından feshi de dahil tüm süreç   Bireysel İş Hukukunun konusu içerisinde yer alır.

İş Hukukunun bir dalı olan toplu iş hukuku, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak mevzuatımızda yer alan ve iş ilişkilerinin taraflarının toplu bir şekilde hareket edebilmelerine olanak sağlayan bir hukuk dalı olup, konusunu birden fazla işçinin kolektif düzeyde aynı işverenle iş ilişkileri olan toplu iş sözleşmeleri oluşturur. Taraflarından en az birisinin mesleki kuruluşu olan sendika olduğu iş ilişkileri, Toplu İş Hukukunun konusunu oluşturur. Sendika ile üyeleri arasındaki ilişki de Toplu İş Hukukunun kapsamı arasında yer alır. İşçi ve işveren sendikalarının kuruluşu, organları, faaliyetleri, sendikalara üyelik, toplu iş sözleşmesinin meydana getirilmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümlenmesi, sendika ile üyeleri arasındaki ilişkileri, grev ve lokavta başvurulması gibi konular Toplu İş Hukukunun konuları arasındadır. Toplu iş hukukunda, işverenle sözleşmeyi bireysel iş hukukunun aksine tek başına işçi değil, toplu iş sözleşmesi ve görüşmelerinde işçi adına sendika görüşmeleri yürütür. İşte Sendika Hukuku da işçi veya işverenlerin örgütlenerek oluşturdukları yapı olan sendikaların, örgütsel yapı ve kuruluşunu, üyeliği ve sendikaların taraf olduğu başta toplu iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinin her iki taraflara hak ve yükümlülüklerini belirleyen hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Sosyal Güvenlik Hukuku ise, insanların tüm yaşam süreci boyunca ve hatta vefatlarından sonra dahi sahip olduğu hakları ve bu hakların nasıl ve ne şekilde edinileceğini düzenleyen, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.

İşçi ile işveren arasındaki temel ilişkiyi belirleyen tarafların yaptığı iş sözleşmesidir. İş sözleşmeleri, uyuşmazlık çıktığında yargı karşısında her iki tarafında sübjektif haklarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağı gibi, her iki taraf için de aynı zamanda güvence oluşturur. Onun için iş sözleşmesi gerek işveren gerekse işçi için oldukça öneme sahiptir. Diğer yönden, sürekli yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları işveren ve işçilere önemli yükümlülük ve külfetler getirirken, değişen ve gelişen mevzuatı sürekli takip etmek, iç düzenlemelerinin iş ortamına ve ilişkisine uygunluğunun kontrolü de oldukça uzmanlık gerektiren bir durum olmuştur. Bu nedenle, İş hukukunun işçi ve işverenden oluşan tarafları, iş davalarında uzman ve tecrübeli iş hukuku avukatlarına ihtiyaç duymaktadırlar.

25 yıldır iş davaları uyuşmazlıklarında işveren ve işçi  avukatlığı ile uzmanlaşan ve iş hukukunda gerekli tecrübeye sahip Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, değişen mevzuat, gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni sektörler ve uygulamaya dair tüm gelişmeleri yakından takip eden bir hukuk bürosu olarak, iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin yenilenmesi, mevzuata uygun insan kaynakları protokolü oluşturulması, iş güvenliği ile ilgili denetimlerde hazır bulunma, fesih ve çıkış bildirimlerinin yapılması gibi konulara ilişkin işlemler tarafımızca titizlikle hazırlanmakta ve takip edilmektedir. Antalya’nın ve Türkiye’nin en iyi hukuk büroları arasında gösterilen Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, işveren ve işçi müvekkillerine iş sözleşmesinin başlangıcından, iş sözleşmesinin sona ermesine değin tüm prosedür ve uyuşmazlıklarda diğer hukuk alanlarında olduğu gibi iş hukuku alanında da en iyi avukatlık hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine İş Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Her türlü iş, hizmet ve toplu iş sözleşmelerinin Yargıtay kararları ışığında hazırlanması ve güncellenmesi, mevcut iş, hizmet ve toplu iş sözleşmelerinin yorumlanması, tadili ve yenilenmesi, İşyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin düzenlenmesine yönelik iş hukuku avukatlık hizmeti,
 • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, iş kanununun uygulaması hakkında hukuki analiz ve yorum yapmak, personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması, çalışma koşulları ve iş değişikliklerine ilişkin yazılı bildirimlerin yapılması, gerekli ihtarnamelerin düzenlenmesi, izlenmesi gereken yollar, idari mercilere gerekli başvurularda olması gereken hususlar ve prosedürlerin takibi gibi iş hukuku işlem ve süreçlerinde avukatlık hizmeti,
 • İş Hukuku kaynaklı tüm davalarda dava öncesi arabuluculuk görüşmelerinde temsil ve iş sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde süreç yönetimi, İş Sözleşmesinin Fesih Süreci hukuki danışmanlığı kapsamında İş/hizmet sözleşmelerinde feshe giden süreçte gerekli uyarı, savunma ve fesih bildirimi metinlerinin hazırlanması veya insan kaynakları departmanları tarafından hazırlanan belgelerin değerlendirilmesi, fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması, İş sözleşmelerinin feshi ile işten çıkarma konularının sulh veya dava yoluyla çözümü ilgili iş hukuku danışmanlık hizmeti,
 • İşçi ve işverenlere hukuki danışmanlık, iş hukuku özlük hak taleplerine ve uyuşmazlıklarına ilişkin ihtarname hazırlama ve gönderilmesi, tutanak, bildirim, savunma hazırlanması gibi hukuki konularda hukuki danışmanlık ve hukuki destek hizmeti,
 • İşçi ve tüm çalışanlara ilişkin işyeri özlük dosyalarının tutulması, İşverenlerin kayıtlarının mevzuata uygun tutulabilmesi adına verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerine ilişkin iş hukuku danışmanlık hizmetleri,
 • İş hukuku alanında kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin davalar, Fazla mesaiye ilişkin davalar, Ulusal ve genel bayram tatili ücretlerine ilişkin davaları, İşe iade davaları, Toplu iş davası, Hizmet Tespiti ve maaş tespiti davaları, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan davalar, İş kazalarından doğan davalar, Meslek hastalıklarından doğan davalar ile Sigortalılığın tespiti ve tesciline ilişkin davalarda dava dilekçelerinin hazırlanması, bu davaların açılması ve iş davasının tüm sürecinde iş hukuku dava avukatlık hizmeti,
 • Şirket içinde yeniden yapılanma ve insan kaynakları planlaması süreçleri ile toplu işten çıkarma uygulamalarında hukuki destek sağlanması, Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi ve risklerin raporlanması hizmetinin verilmesi,
 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar, ayrımcılığın önlenmesi, mobbing, taciz gibi durumların mahkeme nezdinde ortaya konulmasında ve iş sözleşmesine ve iş hukuku mevzuatına aykırı her türlü davranışa bağlı tazminat gibi hukuki yaptırımların dava konusu edilmesi, etik ve uyumluluğa ilişkin konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi,
 • Yerel şirketlerde görevlendirilen yabancı çalışanların çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve bu izinlerin alınması hususunda danışmanlık ve süreç takip hizmeti,
 • İş hukuku alanında resmî kurumlar tarafından işyerinde veya şirket belgeleri üzerinde yürütülen her türlü incelemede hukuki destek sağlanması, işyerinde yapılan denetimler neticesinde istihdam uygulamalarındaki usulsüzlükler ve diğer iş mevzuatı ihlalleri nedeniyle uygulanan idari para cezalarına itiraz edilmesi, itiraz sürecinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına, insan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminerler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi, yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme danışmanlık hizmetleri,
 • Şirket Birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması; işveren değişikliğinde gerek işçilerin özlük haklarının kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklarda süreç yönetimi,

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Meslek hastalığı süreçlerin yönetimi, kusur oranlarının tespiti, işverenlerin iş kazasında doğan hukuki sorumluluklarına ilişkin davalarda, İş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda destek ve iş hukuku dava avukatlığı hizmeti,
 • İş kazalarında işçi/işverenin yönlendirilmesi, İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında danışmanlık, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi, kusur raporlarına gerekli itirazların yapılması, İş kazalarında tutanak tutulması, SGK’ya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve süreç yönetiminde avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
 • İş kazası ve meslek hastalığı ile maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, dava süreç takibine ilişkin iş hukuku davaları avukatlık hizmeti,
 • Hizmet tespiti, prime esas kazancın tespiti, borçlanma, emeklik aylığı ile dul ve yetim aylığı bağlanması işlemlerinin SGK kuruma yönelik başvuru ve itirazlarda bulunma, müvekkillerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile arasında meydana gelen uyuşmazlıkların gerek idari yollarla gerekse yargı mercileri önünde çözüme kavuşturulmasına ilişkin avukatlık hizmeti,
 • İşveren ile iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçinin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları ve çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve iş güvenliği açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması, çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık hususunda sosyal güvenlik hukuku danışmanlık avukatlık hizmeti,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan Rücuen tazminat davalarının takibi, Hizmet Tespit ve Sigortalılığın Başlangıcının Tespiti davalarının açılması ve dava süreç takibine ilişkin sosyal güvenlik hukuku avukatlık hizmeti,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatı ihlalleri nedeniyle uygulanan idari para cezalarına itiraz edilmesi, itiraz sürecinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İş müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi, Sosyal Güvenlik denetmenlerinin denetimlerinden müvekkillere mevzuat desteği, denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi, denetim raporlarındaki şekil ve usul eksiklilerinin tespiti ile gerekli itirazların yapılması, sonuç alınamaması halinde   Denetim raporlarında görülen şekil, usul, esas eksikliğinin hukuki dava yolu giderilmesi için dava açılması ve tüm hukuki süreçlerin yönetimine ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku avukatlık hizmeti,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan ödeme emrinin iptali ve haczin kaldırılması ile ilgili davaların açılması ve dava süreç takibine ilişkin avukatlık hizmeti,
 • Maluliyet-yaşlılık-ölüm sigortası ile ilgili davalar, Maluliyet tespiti davaları, Ana-babaya aylık bağlanması, sigortalının eş ve kız çocuklarına bağlanan aylıkların kesilmesi işlemlerinin iptali davaları, takas-mahsup işlemlerinden kaynaklanan davalar, isteğe bağlı sigortalılık işlemlerinden kaynaklanan davalar, Tedavi gideri alacakları ile ilgili davalar, Medikal uygulamaları ve sağlık sigortası uygulamalarından kaynaklanan davalar, Eczane-Optik-Hastane Sözleşmelerinin iptali işlemlerinden kaynaklanan davalar, Yersiz ödemeden kaynaklanan davalar, sosyal güvenlik destek priminden kaynaklanan davalar, Doğum borçlanması davaları, Yurtdışı borçlanması davaları ve İşyeri tescil işlemlerinden kaynaklanan davaların açılması ve tüm hukuki süreçlerin yönetimine ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku avukatlık hizmeti,
 • Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi anlaşması bulunan veya bulunmayan ülkelerin Türkiye’ de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların veya yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının sorunları ile Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılması işlemlerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklardan kaynaklanan (kısa-uzun vadeli) davalarda iş ve sosyal güvenlik hukuku avukatlık hizmeti,

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Sendikalar Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut toplu iş sözleşmelerinin yorumlanması, mevcut toplu iş sözleşmelerinin tadili ve yenilenmesi, toplu İş Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti, İşverenlere ve işçilere hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Grev ve lokavt süreçleriyle ilgili danışmanlık hizmeti, Grev ve lokavt süreçlerinin uygulanması, ertelenmesi veya sona erdirilmesi, Bakanlık nezdinde süreç takibi, Arabulucu ve hakem süreçlerinde süreç takibi ve danışmanlık hizmetleri,
 • Toplu İş Hukuku’ndan doğan sözleşmelerde tazminat ve alacak taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri ve davalarda sendika hukuku avukatlık hizmeti,
 • Sendikaların kurulumu ve Sendika Hukuku’ndan doğan her türlü iş ve hizmet, Sendikal örgütlenme aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti, sendika yetki itirazı sürecinin takibine ilişkin avukatlık danışmanlık hizmeti,
 • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım ve devamında toplu iş sözleşmesinin hazırlanması süreçlerinin takip edilmesi, Sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilerek sendikalaşma sürecinin her yönüyle yönetilmesi, Sendikaların kurulması, işletilmesi, tutanakların hazırlanması, genel kurul prosedürlerinin işletilmesi konusunda her türlü danışmanlık hizmeti, Sendikaların girdiği hukuki ilişkilere yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Sendikal nedenlerle iş akdinin feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesine ilişkin iş hukuku avukatlık hizmeti,
 • Sendikal örgütlenme sırasında işçi ve işverenin hakları ve bu hakların kullanımı sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti

“Öncelikli beklentilerinizi önemsiyoruz, gereksinimlerinizi biliyoruz.
Hukuksal çözüm için doğru kararlar veriyoruz…”

İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de bir haftada azami olarak 45 saat çalışılabilmekte olup ilgili tüm tarafların anlaşmaya varması halinde toplam çalışma saati, günde 11 saati geçmemek şartıyla bir işgünü üzerinden değişik şekillerde bölünebilmektedir.

Belirlenen 45 saat sınırını aşan sürelerin tümü fazla mesai olarak kabul edilmektedir. Fazla mesai süresi bir yılda 270 saati geçemez. Fazla mesai oranları, hafta içi günlerde gündüz priminin % 50’si ve Pazar günleri ile resmi tatillerde ise % 100’üdür.

Limited Şirket (LTD.) ve Anonim Şirket (A.Ş.) kuruluşunda istenilen belgeler şunlardır;

 1. Dilekçe
 2. Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış 3 nüsha ana sözleşme
 3. Kurucu ortakların fotoğraflı nüfus örneği (noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı) 2’şer adet
 4. Kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi (noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı) 2’şer adet
 5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
 6. Şirket unvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (noter onaylı aslı)
 7. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 4 adet
 8. Merkez/Ziraat Bankası dekontunun aslı ve fotokopisi (sermayenin %1 tutarının tüketici koruma fonuna yatırıldığına dair)
 9. Şirket ana sözleşmesi ile, Ltd.ler için şirket müdürü/müdürleri; A.Ş.ler için yönetim kurulu görev bölümü ve temsile yetkililer belirlenmemiş ise kuruluş tescili yapıldıktan sonra, Ltd.ler için ortaklar kurulunun müdür atama kararının; A.Ş.ler için yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil kararının, tescili gerekmektedir.
  Eğer:
 10. Tüzel kişi ortak var ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.
 11. Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaport örneği, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış sicil belgesi (noterden onaylı tercümesi)

Limited Şirket (Ltd.) İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup; ortaklarının sorumluluklarının koymayı yükümlendikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belli olan şirket türüdür.

Asgari sermayesi 5.000,00 TL.’dir.Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetleri çıkaramaz,aracılık faaliyetlerinde bulunamaz,holding şeklinde kurulamaz,sigorta aracılık hizmetlerinde bulunabilir ancak bankacılık ve sigortacılık yapamaz,finansman, faktoring, finansal kiralama işleriyle uğraşamaz,sermaye Piyasası Kurumu olarak çalışamaz,adi şirketlere, kollektif, komandit şirketlere ve kooperatiflere ortak olamaz,dernek ve sendika kuramaz, üyesi olamaz.

Anonim Şirket (A.Ş.) En az beş gerçek veya tüzel kişiden oluşan, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan; ortaklarının sorumluluğu,taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlı olan şirket türüdür.Asgari sermayesi 50.000,00 TL.’dir.Ortaklar payları için hisse senedi çıkarabilirler, hisse senedi ve tahvil (obligasyon) gibi menkul kıymetleri çıkarabilir, holding şeklinde kurulabilir, bankacılık, sigortacılık yapabilir, finansman, faktoring, finansal kiralama işleriyle uğraşabilir, Sermaye Piyasası Kurumu olarak çalışabilir.

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere,

uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;

Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler, Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler, Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler, Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar, İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar, Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar. İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank