Sigorta ve Reasürans Hukuku

Sigorta & Reasürans Hukuku ve Davaları

Sigorta Hukuku, sigortacılık faaliyetlerinde ortaya çıkan hata, ihlal ve hukuki uyuşmazlıkların tespiti, önlenmesi ve giderilmesi amacıyla belirlenen norm ve uygulamalar bütünü olup, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin belirlendiği hukuk dalıdır.

Sigortacılık uygulamasından doğan hukuki ihtilafların temelini; sigorta sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi, rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne zaman gerçekleştiği, kötü niyet, kusur durumu ve kusurlu şahıslardan tahsili gibi konular oluşturduğu gibi, Reasürans Hukukunun temelini ise sigorta edilen riskin tamamının veya bir kısmının yeniden sigorta edilmesi oluşturur. Mükerrer sigorta olarak da tanımlanan Reasürans; sigortacının üzerine aldığı rizikonun başka bir sigortacıya devredilmesidir. Yani sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın sigortası olarak da tanımlanabilir. Reasürans da, sigortacı üzerine aldığı rizikonun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devreder.

Sigortacılık sektörü ve mevzuatı ülkemizin hukuk sistemindeki en dinamik ve değişken sektörlerden biri olması nedeniyle, sürekli değişen ve güncellenen sigortacılık mevzuatı, poliçe genel şartları, tazminat hesaplama teknikleri, risk tanımının ve kusur sorumluluklarının durmaksızın değişmesi karşısında, sigortayla güvence altına alınan haklarının savunulması ve elde edilmesi için sigorta hukuku ve davalarında uzman bir hukuk bürosu avukatları ile çalışmak oldukça önemli bir hale gelmiştir.

25 yıldan bu yana ulusal ve uluslararası yerli veya yabancı müvekkillerine hizmet veren, uzman ve yetkinliği ile Antalya’nın ve Türkiye’nin başarılı ve en iyi kurumsal avukatlık ve hukuk büroları  arasında kabul edilen Güneş & Güneş Hukuk Bürosu sigorta hukuku alanında uzman avukatları ile sigorta ve reasürans değerinin tespiti, muafiyetlerin müvekkil lehine azaltılması, kişilerin belirlenmesi ve geri ödeme şartlarının saptanması gibi konularda önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilirken; rizikonun gerçekleştiği ve zararın doğduğu hallerde ise zararın tespit ve tazmini, eksper çalışmalarının incelenmesi ve olası rücu davalarının takibi konularında avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

23 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Sigorta ve Reasürans Hukuku ve Davaları Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Avukatlık Hizmetleri Şunlardır:

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) ‘ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve gerçekleşen trafik kazaları sonrasında; destekten yoksun kalma tazminatı (ölüm halinde), sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı ( yaralanma halinde), Bakıcı gideri tazminatı ( Yaralanmalar ), sağlık giderlerinin tazmini, Cenaze giderlerinin tazmini,  manevi tazminat, araç değer kaybı tazminatı, araç tamir masraflarının tazmini gibi bu poliçe türü kapsamında olan her türlü tazminat davaların açılması, açılan davalarda hukuki temsil ve her türlü tazminat davalarında avukatlık hizmeti,
 • Yabancı plakalı araçlar ve yabancı sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinin söz konusu olduğu trafik kazalarında tazminat davasının açılması ve zararın giderilmesine ilişkin avukatlık hizmeti,
 • Kara Taşıtları Kasko Sigortası’ndan ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sigorta bedellerine ilişkin maddi ve manevi tazminat davasının açılması ve zararın giderilmesine ilişkin avukatlık hizmeti,
 • Havacılık ve deniz sigortası ile ilgili uyuşmazlıklarda uyuşmazlıkların dava yoluyla çözülmesi sürecinde avukatlık hizmeti,
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası’ndan, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası’ndan, Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan uyuşmazlıklarda    (özellikle hayat sigortası kapsamında ölen kredi borçlusunun banka kredi borcu nedeniyle bankanın mirasçılarından tahsili talebi ve buna bağlı uyuşmazlıklar )  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Sigorta sözleşmelerinin feshi, kısmi fesih ve cayma, sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görene veya 3.kişilere rücu davalarında avukatlık hizmeti,
 • Türkiye’de sigortacılık sektörüne ilişkin idari düzenlemeler, sektörel faaliyetlere ve sözleşme boyutlarına ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine danışmanlık ve dava avukatlık hizmetleri,
 • Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetlerimiz özellikle, mesleki sorumluluk poliçeleri, tıbbi kötü uygulamadan doğan mali sorumluluk poliçeleri, trafik- kasko sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigortası poliçeleri ile işveren sorumluluk, yönetici sorumluluk poliçeleri dâhil, muhtelif üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçelerinden doğan ihtilaflar ile ilgili olarak açılmış ve açılacak davalarda dava avukatlık hizmeti,
 • Yurtdışı partner ofisler yardımıyla sigorta tahkim işlemlerinin yürütülmesi, yabancı sigorta şirketlerine karşı rücu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hasar süreçleri ve tazminat süreçlerinin takip edilmesi alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Yerli ve yabancı lojistik firmalarına; sorumluluk sigortası, emtia, taşıyan sorumluluk, nakliyat sigortaları konusunda meydana gelebilecek hasar ve tazminat talepleri süreçlerinin yürütülmesi ve davaların açılması ve dava sürecinin yürütülmesine ilişkin dava avukatlık hizmeti,
 • Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için risk tespiti yapılması ve sigorta şirketleriyle müzakere yürütülmesi, gerekli hasar ve ekspertiz dosyasının ve hasar talebinin tazminine ve hasar dosyasının oluşturulmasına ilişkin ihtar ve ihbar yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri sebebiyle hekim ve sağlık kuruluşlarına yöneltilen ve Doktor hatası (tıbbi malpraktis) davalarından kaynaklanan tazminat taleplerinde risk analizi ve medikolegal raporun alınması, Hekim mesleki sorumluluk davalarında, sigorta şirketlerine veya Tıbbi Kötü Uygulamaya (malpraktis) maruz kalan kişinin maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin avukatlık hizmeti ve sulh süreçlerinde danışmanlık hizmeti,
 • Sigorta davaları kapsamında uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin yerli ve yabancı sigortalara tazminat davalarının açılması ve dava süreç yönetimi,
 • Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak, Türkiye ve uluslararası alanda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin; sigorta, tazminat, hasar, rücu, uçak, gemi ve araç kazaları ile seyahat ve turizm sigortaları, otel kazalarından kaynaklanan kazalarda oluşan sigorta tazmin talep ve davalarında danışmanlık ve hukuki dava avukatlık hizmeti,
 • Türk, yabancı şahıs ve sigorta şirketleri ile uluslararası alanda faaliyet gösteren yabancı sigorta şirketlerin, Türkiye’deki sigorta şirketleri ile veya sigortalıları ile yaşadığı sorunlarda köprü görevi görüp Türkiye’de müzakerelerde temsil, iletişim, söz konusu ülkenin sigorta şirketinden zararlarının rücu davaları ile tazmin davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen zorunlu trafik sigortası, kasko sigortası, zorunlu deprem sigortası, konut sigortası ve özel sağlık sigortası ve diğer sigorta poliçelerinin tarafları arasındaki sigorta poliçesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda sigortacı ve sigortalı taraflara danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti,
 • Zarara bağlı olarak yapılan hasar çalışmaları kapsamında; gerçek zararın tespiti ve tazmini ile Eksper çalışmalarının denetimi ve rapora itiraz da dahil olmak üzere hasar sonrası sürecin hukuksal olarak yönetilmesi hizmeti,
 • Sel, yangın, deprem ve sair afetler neticesinde oluşan sigorta hasar kapsamındaki zararı tazmin, alacak ve tazminat davalarının açılması ve davaların sonuçlandırılmasına ilişkin dava avukatlık hizmeti,
 • İş kazası sonucunda açılan maddi ve manevi tazminat davaları, sürekli iş göremezlik geliri ya da iş kazası sonucu ölüm maaşı bağlatma, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası ile ilgili hukuki sorunların çözümü ve arabuluculuk görüşmelerinde temsil ve davaların takibinde dava avukatlık hizmeti,
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırılması şarttır. Fakat buna rağmen, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmayan araç ile ilgili olarak kanun gereği “Güvence Hesabı” adı verilen fon oluşturulduğundan; Trafik kazası neticesinde maddi zarara uğrayan kişi, bu zararını, kusurlu tarafın sigortacısı olarak Güvence Hesabına dava açmak yolu ile tahsil edeceğinden ayrıca çarpanı belli olmayan trafik kazalarında, zarara uğrayan tarafın, uğramış olduğu maddi zararların tazmini Güvence Hesabı’nın trafik kazası nedeniyle oluşan maddi zararlara ilişkin açılacak olan davalarda dava avukatlık ücreti

“Haklarınızı Savunmamız İçin Bize Güvenin…”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank