İdare Hukuku

İdari İşlemlerin İptali ve İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku; temelini Anayasadan alan, devlet organları ile kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenme ve işleyişlerini düzenleyen ve bunların bireylerle olan ilişkilerini ilkelere bağlayan kurallar bütünüdür. İdare Hukukunda daha zayıf olan bireyin korunmasına yönelik düzenlemeler ön plana çıkarılmamakta bu doğrultuda İdare Hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda idarenin gücü ve baskınlığı dolaylı olarak kabul edilmektedir. İdarenin yaptırım gücünün ağır ve telafisi güç sonuçlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin idari merciler karşısında hukuk ilkeleri gereğince korunma hakkına sahip olması ve bunu kullanabilmesi, idare karşısında güçsüz olan bireyin doğru ve idare hukukunda uzman bir hukuk bürosunun hizmetiyle hakkına kavuşması açısından önemlidir.

Güneş & Güneş’te, İdare Hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile başta idarenin tek taraflı işlemleri, idari yaptırım kararlarına itirazlar, idare ile akdedilen sözleşmeler, kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskân işlemleri ile idari para cezalarına itiraz, encümen kararlarına karşı yapılacak olan itirazlar ve iptal davaları konuları ile hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular olmak üzere; Çevre Hukuku, Sit Alanları ve Eski Eser Hukuku, Kıyı Hukuku ve Turizm Hukuku gibi özel bilgi ve uzmanlık gerektiren alanlarda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Özellikle belediye davalarında uzun yıllardır birden fazla belediyelerin avukatlıklarını yaparak, idari yargı uyuşmazlık ve davalarında, belediye ve İmar mevzuatında uzmanlaşmış olan ve 25 yıldan beri de tecrübesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermekte olan Hukuk Büromuz, idare ve idarenin yaptırımlarına karşı müvekkillerinin haklarını kavuşmasında etkin çözümler sunmaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine İdare Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hizmetleri Şunlardır:

 • Her Tür Özel Sektör Yatırımı İçin İzin Ve Lisansların Temini, İdare Tarafından İptali İle İlgili Süreçlerde lisans, izin ve ruhsat İptal Kararının İptali İçin Açılacak Olan Davalarda Dava Avukatlık Hizmeti,
 • İdare Tarafından Alınan Kamulaştırma Kararlarının İptali Ve Kamulaştırma Bedel Yükseltme Davalarında Dava Avukatlık Hizmeti,
 • İdarenin Mülkiyete Müdahalenin Önlenmesi Davasında Avukatlık Hizmeti,
 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar, İmar Plan Tadilatı Ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar, İmar Planlarında Arsa Ve Arazi Düzenlemesine İlişkin (18. Madde Uygulaması) İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit Ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),İmar Yıkım Ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar İle İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları İle Mevcut İmar Durumunun Değiştirilmesi Talebinin Reddi Kararının İptali Davalarında Antalya Ve Türkiye Genelinde Avukatlık Hizmeti,
 • ÇED ve Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçla Kullanım Kararlarının İptali Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • Deniz ve Karada Olanlar İçin Hazine Ve Belediye Taşınmazlarının Kiralanması, Bu Sözleşmeler Nedeniyle Ek Bedel Talepleri Dahil Çeşitli Anlaşmazlık Ve ve Uyuşmazlıklarda İdare İle Görüşmelerde Veya Açılacak Olan Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • İdarenin Herhangi Sebeple İdari Ve Mali Yaptırım Kararlarına, İdari Para Cezalarına Ve Faaliyetten Men Cezalarına İtiraz, İtirazın Reddi Halinde İptal Ve Tam Yargı Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • EPDK’nun Enerji Sektörünün Tüm Piyasalarındaki İzin Ve Lisansların İptali Kararları İle Faaliyeti Geçici Askıya Alma Kararlarına Ve Para Cezalarına Karşı İtiraz Ve Savunmalarda Bulunmak, Taleplerin Reddi Halinde İdari Yargıda İptal Ve Tazminat Dava Süreçlerinde Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Rekabet Kurumu Soruşturmalarına İlişkin Savunmaların Oluşturulması, Ceza Ve Yaptırım Kararlarına Karşı Kurum Nezdinde İtiraz Ve İtirazın Reddi Halinde İdari Yargıda İptal Davalarında Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Belediye Encümen Kararlarına, Belediyelerce Tutulan Yapı Tatil Tutanağına, İdari Para Cezası İle Yıkım Kararlarına Karşı İdareye Başvuru, Talebin Reddi Halinde İdari Para Cezasının Ve Yıkım Kararının İptali İçin İptal Davası Açılması Ve Bu Süreçte Antalya Ve Türkiye Çapında En İyi Avukatlık Hizmeti,
 • Kamu İhale Yasağı Ve İhale İptal Kararlarının İptali İçin Açılacak Olan Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Sayıştay Raporlarına İtiraz Ve Bu Raporlardaki Eleştiriler Nedeniyle Uygulanan İdari Ve Mali Yaptırımlara Karşı İdari Yargıda İptal Ve Tam Yargı Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • Belediye Ve Belediye İşletmesinde Bulunan Özel Şirketler İçin Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK) Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti,
 • İdarenin Kusurlarına Ve Sorumluluklarına Karşı Tam Yargı Tazminat Davalarının Açılması Ve Takip Edilerek Sonuçlandırılmasına İlişkin Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalarının Açılması Ve Takip Edilerek Sonuçlandırılmasına İlişkin Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Memurların Tabi Olduğu İdari Yaptırımlara Karşı İptal Ve Tam Yargı Davalarının Açılması Ve Takip Edilerek Sonuçlandırılmasına İlişkin Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Öğrencilerin Tabi Olduğu İdari Yaptırımlara Karşı İptal Ve Tam Yargı Davalarının Açılması Ve Takip Edilerek Sonuçlandırılmasına İlişkin Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Sınır Dışı Etme (Deport) Kararının İptali Davalarının Açılması Ve Takip Edilerek Sonuçlandırılmasına İlişkin Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Kamu İhalelerinde Uzman Avukat Kadrosu İle İhale Teklif Dosyalarının Hazırlanması, Dokümanların Kontrolü Ve Bu Süreçlerde Yaşanacak İhtilaflar Başta Olmak Üzere Gerekli Başvuruların Hazırlanması Ve Kamu İhale Hukukundan Kaynaklanan Davaların Açılması Ve Bu Davalarda Uzman Avukatlarca Dava Hizmeti,
 • Yüklenilen İşin Yapımı Sırasında İdare İle Yaşanan Anlaşmazlıkların Çözümünde; Uyuşmazlığın Çözülmesine Yönelik İdare İle Görüşmelerde Temsil, Sonuç Alınamaması Halinde Açılacak Olan İdari Davalarda İdari Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Kıyı Hukuku, Kıyı Ve Sahil Şeritlerine Ait Düzenlemelerden Kaynaklanan, “Kıyı” “Sahil Şeridi” “Kıyı Kenar Çizgisi” İle “3621 Sayılı Kıyı Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği” Neden Kaynaklanan Uyuşmazlık Ve Davalarda; Kıyı Kenar Çizgisinin Tespitine İtiraz Ve Bu İşlemlerin İptali Davası; Kıyı Kenar Çizgisinin Değiştirilmesi Talebinin Reddine İlişkin İşleme Karşı Dava Açılması; Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kalan Tapulu Taşınmazların Bedelinin Tazmini İçin Dava Açılması; Kıyı Kanunu Uyarınca Verilen Yıkım Ve İdari Para Cezalarının İptali Davası İle Kıyı Kanuna Muhalefetten Açılan Ceza Davalarında En İyi Ceza Avukatı Olarak Savunmanlık Ve Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Daha Çok Bilenen Adıyla Sit Alanları Ve Eski Eser Hukuku) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Kararlarına İtiraz Ve İtirazların Reddi Halinde Ret Kararlarına Karşı İptali Davalarının Açılması Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik İdari Yargı Davalarında En İyi Uzman Avukatlarca Sunulan Avukatlık Hizmeti,
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararlarına İtiraz ve İtirazların Reddi Halinde Ret Kararlarına Karşı İptali Davalarının Açılması Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik İdari Yargı Davalarında En İyi Uzman Avukatlarca Sunulan Avukatlık Hizmeti,
 • Taşınmazın Sit Alanı İlan Edilmesi veya Sit Alanı Derecesinin Değiştirilmesine İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davalarında En İyi Hukuk Bürosu Olarak Avukatlık Hizmeti,
 • Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi veya Koruma Gurubunun Değiştirilmesi İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davalarında En İyi Hukuk Bürosu Olarak Avukatlık Hizmeti,
 • Kültür Ve Tabiat Varlıklarına Ve Sit Alanlarına İzinsiz Olarak Müdahale Edilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan İdari Ve Cezai Yaptırımlara Karşı Açılacak Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Koruma Alanlarının Belirlenmesi Ve Bu Alanlardaki Taşınmazlar İçin Getirilen Yapılaşma Kısıtlamaları Nedeniyle Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Açılan Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Sit Alanları Ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Takas, Trampa Ve Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Herhangi Bir Konuda İdareye Başvuru, Talep Ve İtiraz Dilekçelerinin Hazırlanması Ve Yazılması, İdari İşlemlerde Gerekli Evrakların Düzenlenmesi, Denetlenmesi, İdareye Başvuru Ve Başvuru Sürecinin Takibinde Danışmanlık Hizmeti,
 • İmar Planlaması Ve İmar Ruhsatı İşlemlerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
  Kamu İhale Şartnameleri Ve İdari Sözleşmelerin Hazırlanması, Yorumlanması Ve İlgili Uyuşmazlıklarda Hukuki Danışmanlık Ve Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Karayolları Trafik Kanunu’ndan Kaynaklanan İdari Yargı Davaların Açılması Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Dava Avukatlık Hizmeti,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na İlişkin Davaların Yürütülmesi, Memurların Disiplin Soruşturmalarına İlişkin Savunma Hazırlanması, Disiplin Cezalarına Karşı Cezanın İptali Davası Açılması, Açılan Davalarda İdare Hukuk Avukatı Olarak Temsil Edilmesi, Memur Atama İşlemlerine; İlişik Kesilmesi, Görevden Uzaklaştırma, Memuriyete Son Verilmesi, Nakil Derece, Göreve İade Gibi Davalarda İdare Hukuku Avukatı Olarak Antalya Ve Türkiye Genelinde Hukuk Hizmeti,
 • Belediyelere Yapılan İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Verilmesine Taleplerinin Reddi Kararlarına Karşı İptal Davası Açılması Ve İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Alınması,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde İhaleden Yasaklama Kararı İle Yasaklama Kararının İptali Ve Tam Yargı Davalarının Açılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan, Yapı Kayıt Belgesinin İptaline İlişkin İdarenin Kararlarının İptali Davalarında Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri (Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline ) İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti,

“Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank