Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku Davaları

Uluslararası Ticaret Hukuku, ticaret hukukunun uluslararası piyasadaki görünümü olup, farklı ülkelerde bulunan ticaret şirketleri arasındaki ticari iş veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının tamamını ifade eder. Gümrük hukuku ise; eşya ve malların bir ülke sınırları içerisine giriş çıkışının takibi ve kontrolü amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalı olup, gümrük konusu malların devlet tarafından denetlenmesi hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalıdır.

Günümüzde uluslararası ticari ilişkilerin artmasıyla, Uluslararası Ticaret Hukuku ile Gümrük Hukuku önemli bir boyut kazanmıştır. Ticaretin uluslararası boyut kazanması ile ticaretin tarafları da yerel olmaktan çıkmış ve uluslararası aktörler haline gelmiş bulunmaktadır. Artık gelinen dünyada her ülkenin ticareti uluslararası bir kimlik de kazanmıştır. Uluslararası Ticaret ve Gümrük Uyuşmazlıkları da küresel ve global düzeyde teknoloji ve lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte artan ithalat ve ihracat faaliyetleri neticesinde çoğalmış; işin uzmanlarınca takip edilmesi gereken bir hukuk dalı haline gelmiştir.

Gerek  uluslararası ticaret, tahkim ve gümrük alanlarına ait  hukuki teamüllerin, kuralların ve mevzuatlarının sürekli, hızla değişerek gelişmesi ve iç içe geçmiş olması,  gerekse de bu hızlı değişim ve gelişimlerin  aynı zamanda aktörler için çok ciddi riskleri beraberinde getirmesi nedenleri ile söz konusu ilişkilerin hukuki boyutunu ele alacak ve tacirleri global arenada iyi bir şekilde rasyonel olarak temsil edebilecek ve risklerini azaltacak avukatların da Uluslararası Ticaret Hukuku alanında kendilerini iyi yetiştirmiş ve konularında bilgi ve deneyime sahip olmalarını gerekmektedir.

Müvekkillerini ulusal ve uluslararası arenada en iyi bir şekilde temsil etmek isteyen Güneş & Güneş Hukuk Bürosu avukatları; Uluslararası Ticaret Hukuku ve Gümrük Hukuku alanında kendini geliştirmiş ve gerekli bilgi birikimi elde etmiş uzman avukatlardır. 25 yıldan bu yana ulusal ve uluslararası yerli veya yabancı müvekkillerine hizmet veren, uzman ve yetkinliği ile Antalya’nın ve Türkiye’nin başarılı ve en iyi kurumsal avukatlık ve hukuk büroları arasında kabul edilen Güneş & Güneş Hukuk Bürosu uluslararası ticaret, İthalat ve ihracat ve Gümrük Hukuku konu ve işlemlerinde müvekkillerine hizmet vermekten mutluluk duyar.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

25 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 25 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya ve Türkiye Genelinde Yerli ve Yabancı Müvekkillerine Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hizmetleri Şunlardır:

 • Ulusal ve Uluslararası yerli ve yabancı şirket ve müvekkillere Gümrük ve Dış ticaret mevzuatı ile ilgili hukuki görüş bildirme, Gümrük ve Dış ticaret uygulamalarının yorumlanması, gerçekleşen dış ticaret ve gümrük operasyonlarının analizi, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili düzenli bilgilendirme, yapılan veya planlanan dış ticaret operasyonlarının gümrük mevzuatı karşısındaki durumunun analiz edilmesine yönelik gümrük ve uluslararası ticaret hukuku konu ve uyuşmazlıklarında Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve idari para cezaları kararlarına itiraz edilmesi, gümrük uyuşmazlıklarına karşı izlenebilecek yolların tespiti, gümrük uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi, gümrük uzlaşması sürecinde yükümlülerin gümrük idaresi nezdinde temsil edilmesi, gümrük uyuşmazlıklarının yargı mercileri nezdinde dava konusu edilmesi gibi Gümrük Uyuşmazlıkları Süreç Yönetiminde danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Gümrük işlemlerinden doğan davalar, İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar, Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi, Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü gibi gümrük ve uluslararası ticaret hukuku konu ve davalarında uzman gümrük, uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat hukuku avukatı olarak dava vekilliği hizmetleri,
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması ile yabancı dilde hazırlanmış sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun İngilizce, Almanca, Rusça ve Hollandaca dillerinden tercüme edilmesi ve bu dillere çevrilmesi ve bu dillerde hazırlanması ve yorumlanmasına ilişkin gümrük ve uluslararası ticaret hukuku konu ve davalarında uzman gümrük, uluslararası ve dış ticaret avukatı olarak destek ve danışmanlık hizmeti,
 • Yurtdışı alacak takibi, Yurtdışı yatırım danışmanlığı konuları dahil olmak üzere gümrük ve uluslararası ticaret hukuku konu ve davalarında uzman avukat tarafından danışmanlık hizmeti,
 • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen idari işlemler ile kararların; mevzuatlara ve hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi ve hukuki aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlem ve kararlar aleyhine idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması için İdareye başvuru yapılması, sonuç alınamaması halinde idari dava konusu yapılmasına ilişkin hukuki destek ve danışmalık, avukatlık hizmeti,
 • Tahakkuk ettirilen Gümrük Vergileri, Para Cezası ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi ( zoralım/müsadere) kararları başta olmak üzere; Herhangi bir eşyanın ithali sırasında, Gümrük İdaresince, hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara ve her türlü icrai ve hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı Gümrük İdaresine, Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma müessesesi ve Gümrük Kanununun 242nci maddesinde düzenlenen itiraz kanun yolundan yararlanmak üzere  “Düzeltme, Uzlaşma, İtiraz ” başvurularında bulunulması, sonuç alınamaması halinde konusuna göre Vergi veya İdare Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemlerine yönelik hukuki destek, danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla Emniyet, Jandarma ve Gümrük Muhafaza adli kolluk birimlerince inceleme, araştırma ve soruşturmaların başlatılması sonrasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan İfade alma, yakalama, göz altı, tutuklama, arama, el koyma, alıkoyma, adli kontrol gibi ceza hukuku karar ve işlemleri ilgili olarak müvekkillerin yasal haklarının korunması ve herhangi bir hukuka aykırılık varsa buna ilişkin yasal yollara başvurulması, soruşturma ve ceza dosyalarında savunmaların oluşturulması; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan davalarda ceza avukat olarak takibi, savunmaların oluşturulması ve uygun olarak sonuçlandırılması ilişkin Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemelerinde avukatlık hizmeti,
 • Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idariye itiraz başvurularının yapılması, sonuç alınamaması halinde konusuna göre Vergi veya İdare Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemlerine yönelik hukuki destek, danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • Uluslararası Dış Ticaret, ithalat ve ihracat ve Gümrük Hukuku kapsamında; Yerli ve Yabancı şirketlerle yapılacak her türlü sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlamak, Uluslararası alım ve satım sözleşmesi, bayilik, imtiyaz ve acentelik sözleşmeleri, finansman teknikleri, Gümrük işlemlerinin yapılması, kredi anlaşmalarının sağlanması, uluslararası Sözleşmelerin istenen dilde hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması, yurtdışında bulunan alacakların takip ve tahsilinin sağlanması, İthalat ve ihracat işlemlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi, müzakerelerde temsil, teslim ödeme şekilleri, döviz hareketleri, mal bedeli, taşımacılık, Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri, Leasing ve faktöring sözleşmeleri, Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları,
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı, banka teminat mektupları, ödeme ve teslim şekilleri gibi Uluslararası Dış Ticaret, İthalat ve ihracat, gümrük uygulamaları ve işlemlerinde ve bu konularda çıkan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Gümrük Personeli ve Gümrük Müşavirleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Gümrük Kanunu’na göre yapılan disiplin soruşturması ve ceza uygulanması işlem, soruşturma ve davalarında hukuki destek, danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • Uluslararası ticarete yönelik niyet mektuplarının istenilen yabancı dilde hazırlanması, ICPO, lisans anlaşmaları, franchising anlaşmaları, distribütörlük anlaşmaları ve diğer ilgili sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesine yönelik hukuki danışmanlık,

“İş dünyasının değişken ihtiyaçlarına 25 yıllık tecrübeyle cevap veriyoruz.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank