Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler Hukuku

Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler Hukuku ve Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan ve ülkemizde oldukça eski kökleşmiş bir tarihe, çeşitliliğe ve sayısal çokluğa sahip olan Dernekler, “gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanabilir.

Yine ülkemizde derneklerden çok eski bir kökleşmiş tarihe sahip olan Vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olup, Vakıf ve Dernekler Hukuku ise vakıf ve derneklerin kuruluşunu, tescil ve ilan usullerini, yönetim ve denetimlerini, faaliyetlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalıdır.
Türk Anayasası’nın 171. Maddesi ile gelişmesi desteklenen Kooperatifçilik ise; Tüzel kişiliği haiz olmak üzere en az yedi ortağın ana sözleşme ile bir araya gelerek, belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıkları olarak tanımlanabilir. Kooperatifler Hukuku ise, birlik oluşturarak ortakların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan kooperatiflerin bağlı olduğu kuralları inceleyen, kooperatif ile ortakları arasında ve diğer hususları düzenleyen hukuk dalıdır.
Türk Hukukunda kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan derneklere ve kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, Kooperatiflere de ortaklarına ekonomik kazanç sağlama hakkı tanındığından ve bu amaç Anayasa ve Kooperatifler Yasasınca desteklendiğinden; bu amacın arkasına saklanılarak kuruluş amaç ve felsefesine aykırı eylemler nedeniyle bu yapıların her türlü suistimale açık olması nedeniyle suistimallerin önüne geçebilmek için de dernek, vakıflar ve kooperatif sıkı kurallara ve denetimlere tabi tutulmuş; herhangi bir prosedür eksikliğinde veya suistimal karşısında suistimali yapan dernek, vakıf veya kooperatif yöneticilerine yasa koyucu tarafından çok ciddi para ve hapis cezaları getirilmiştir. Bu tüzel kişiliklerin kuruluşu, işleyişi, kuruluşundaki yasal prosedür ve sürecin uzunluğu ve uymakta zorunlu oldukları yasaların çokluğu ve karmaşık yapıları ile sıkı sıkıya denetime tabi tutulmuş olmaları ve ayrıca Avukatlık Kanunu’nun göre, ortak sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda olması karşısında Dernek, Vakıf ve Kooperatiflerin hak ihlaline uğramaması amacıyla dernekler, vakıflar ve kooperatifler hukuku alanında uzman bir hukuk bürosuyla ya da Dernekler, Vakıflar Ve Kooperatifler konusunda uzman bir avukatı ile çalışmalarını, destek almalarını önemle tavsiye ederiz.

25 yılı aşkın deneyimiyle, birçok dernek, vakıf ve kooperatifin kuruluşundan, tasfiye ve son bulma aşamasına kadar tüm süreçlerinde dernek, vakıf ve kooperatif süreç ve davalarında uzmanlaşmış avukatları ile hizmet veren Güneş & Güneş Hukuku Bürosu, Antalya ve Kemer’de bulunan hukuk büroları aracılığı ile dernek, vakıf ve kooperatif süreç ve davalarında uzmanlaşmış avukatları ile Antalya Ve Türkiye genelinde yerli ve yabancı müvekkillerinin kurmuş oldukları Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere hizmet vermekten memnuniyet duyar.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

23 Yılı Aşkın Deneyimiyle Dernekler, Vakıflar Ve Kooperatifler Hukuku Ve Uyuşmazlıklarında Yetkin Ve Uzman Avukatlık Ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Dernekler, Vakıflar Ve Kooperatifler Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Avukatlık Hizmetleri Şunlardır:

 • DERBİS İle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Merkez Ve Taşra Teşkilatı Birimlerince Yürütülen İş Ve İşlemler Ve Mevzuat Gereği Derneklerin Vermekle Yükümlü Oldukları Her Türlü Bildirim İle Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Yapılabilmesi İçin DERBİS Şifresi Alınması, Yeni Veya Sona Eren Üyelikler İle Genel Kurul Sonuçlarının DERBİS’e Bildirilmesi, Yıllık Beyannamelerin Bildirilmesi Dahil Her Türlü DERBİS İşleminin Yapılmasına Yönelik Dernek Avukatlık Hizmeti,
 • Dernekler Kanuna Ve Mevzuata Göre Ve Uyumlu Olarak Dernek Tüzüğü Hazırlanması, Vakıf Senedi Tüzüğünün Hazırlanması, Hazırlanmış Olan Tüzüklerin İse Derneğin İhtiyaçlarına Göre Yeniden Revize Edilmesi (Düzenlenmesi), Dernek Adına İmza Sirküleri Çıkartılması, Resmi Olarak Dernek Faaliyetlerinin Başlaması İçin Gerekli Resmi Prosedür Ve İşlem Ve Belgelerin Hazırlanması , Dernekler Masasına Müracaat, Yerel İdari Makamlardan Gerekli İzinlerin Alınması, Kuruluş, İşleyiş Ve Sona Erme Ve Dernek Tasfiye Süreçlerine İlişkin Her Türlü Dernekler Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Kurulmuş Ve Faaliyete Başlamış Olan Dernekler Adına İktisadi Teşebbüs Kurulması, Derneklerin Denetlenmesi, Denetim Ve Hukuki Değerlendirme Raporu Hazırlanması Ve Mevzuata Uyum Hususunda Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi (Dernek Kayıtlarının İncelenmesi Ve Eksik Hususların Belirlenmesi), Genel Kurul Toplantılarının Yapılmasına İlişkin Gerekli Dokümantasyonun Hazırlanması, Yönetim Kurulu Kararlarının Hazırlanması, Ve Dernek Genel Kurulu Ve Kararlarının Alınması, Alınmış Olan Kararların İptali Ve İptali İçin Dava Sürecine Yönelik Her Türlü Dernekler Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Dernek Ve Vakıf Yöneticilerine Karşı Açılan Ceza Davalarının Takibi, Dernek, Vakıf Ve Kooperatif Yöneticilerine Karşı Açılan Tazminat Davalarının Takibi, Dernek Ve Vakıfların, Amaçları Doğrultusunda Açtıkları Davalarda Temsil, Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflerin Kurulması, İşleyişi Ve Feshine İlişkin İdari Ve Hukuki Davalarda Temsil, Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflerin Ticari Davalarının Takibi, Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri, -Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflerin İşleyişlerinin Ve Defterlerinin Denetlenmesi, Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflerin Organlarının Ve Kararlarının Hukuki Denetimi, Her Türlü Sözleşmelerin Denetlenmesi, Düzenlenmesi, Tesis Ve İşletmeler Bakımından Ticaret Hukuku Danışmanlığı, Dernek Ve Vakıflara Ait Tüzüklerin Düzenlenmesi, Dernek, Vakıf Ve Kooperatiflere İlişkin Her Türlü Dava Takibi, Hukuki Danışmanlık Ve Yardıma İlişkin Her Türlü Dernekler, Kooperatifler Ve Vakıflar Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Dernek, Vakıfların İşleyişi Ve Feshine İlişkin Davaların Takibi, Derneklerin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiyesi, Dernek Ve Vakıfların Her Türlü İşve İşlemlerine İlişkin Danışmanlık, , Dernek Ve Vakıfların Kuruluş İşlemleri Ve Davaları, Dernek Ve Vakıf Tüzük Değişiklik Taslakları Ve Davaları, Dernek Ve Vakıf Mütevelli Heyet Toplantılarının, Genel Kurullarının Yapılması, Dernek Şubeleri, Temsilcilikleri Kurulması, Vakıf Ve Dernek İktisadi İşletmesi Kurulması Ve İşlemleri, Vakıf Ve Dernek Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri, Vakıf Ve Dernekler Adına Davaların Yürütülmesine İlişkin Her Türlü Dernekler, Kooperatifler Ve Vakıflar Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Yapı Ve Arsa Kooperatifleri, Tüketim Kooperatifleri, İşletme Kooperatifleri, İşyeri Kooperatifleri, Üretim Kooperatifleri Gibi Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Kooperatiflere Ve Kooperatif Birliklerinin Kuruluş Aşamalarında Ve Faaliyetlerinde, Kooperatiflerin Kuruluşları, İzinler, Tescil Ve İlanı, Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma, Ortaklıktan Çıkarılmalara İtirazlar,
 • Ortaklar Ve Kooperatiflerin Sorumlulukları, Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararları Ve İptal Davaları, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Ve Cezai Sorumlulukları, Kooperatiflerin Dağılması Ve Tasfiyesi Gibi Konulara İlişkin İlişkin Her Türlü Kooperatifler Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Kooperatif Avukatlığı Hizmetleri,
 • Dernek Ve Vakıfların, Dernekler Masası Ve Diğer Kamu Otoriteleri İle Olan İlişkilerinin Yürütülmesi Ve Hukuki Denetimi, Federasyon Ve Konfederasyon Kuruluşu, İşleyişi Ve Denetlenmesi, Dernekler Ve Vakıflar Hukukuna İlişkin Her Türlü Sözleşmenin Denetlenmesi Ve Düzenlenmesi, Kamuya Yararlılık Statüsünün Temini Sürecinin Takibi, Kurumlar Arası Ortak Proje Yürütümü Sürecinde Hukuki Danışmanlık Sunulması, Yurt Dışı Yardımlarının Transfer Sürecinin Yönetilmesi, Dernek Ve Vakıfların, Amaçları Doğrultusunda Açtıkları Davalar, ,Gayrimenkulleri Devlete İntikal Ettirilmiş Vakıf Mallarının Geri Alınması Ve Vakıf Adına Tescili, Dernek Ve Vakıfların Kurulması, İşleyişi Ve Feshine İlişkin İdari Ve Hukuki Davalar Gibi Konulara İlişkin İlişkin Her Türlü Dernek, Vakıflar Ve Kooperatifler Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Vakıflar Hukuku Avukatı İle Vakıflara Ve Yöneticilerine Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Vakfın Adına Yönelik Davaların Açılması, Takip Edilmesi Ve Başarılı Bir Şekilde Sonuçlandırılması, Vakıf Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Ve Yabancı Kişilerin Vakıf Kurma İşlemlerini Gerçekleştirmesine Yardımcı Olmak, Vakıf Senedi Ya Da Vasiyetname Hazırlanması İşlemlerine Yardımcı Olmak Ya Da Düzenlemek, Yöneticileri Hakkında Açılacak Ceza Ya Da Tazminat Davalarında Ya Da Diğer Davalarda Vekillik Görevini Üstlenerek Davaların Başarılı Şekilde Sonuçlandırılması, İşlemleri Sırasında Alınması Gereken İzinlerin Alınarak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi, Organlarının Oluşturulması, Toplantıların Takibinin Yapılması Ve Organların Kararlarının Hukuki Denetimini Gerçekleştirmek, Mütevelli Heyeti’ne Ve Diğer Organlarına Danışmanlık Hizmeti Vermek, Vakıfların Feshine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Ve Açılan Davaların Takibini Gerçekleştirmek, Vakıfların Amaçları Nedeniyle Açılan Davaların Takibini Gerçekleştirerek Başarıyla Sonuçlandırılmasını Sağlamak, Devlet Adına İntikal Ettirilmiş Olan Vakıf Gayrimenkullerinin Geri Alınması Ve Vakıf Adına Tescili İçin Gerekli Davaların Açılması Ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Sonuçlandırılması, Evladiye Alacağı Davasının Açılarak Davanın Başarıyla Sonuçlandırılması, Vakıf Evlatlarının Galle Fazlası Alacağı Davası Açılarak Davanın Başarıyla Sonuçlandırılması, Vakıf Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinin Yapılması, Mallarının Yönetimi, Tasfiyesi, Alıkoyma Vb. Davalarda Vekillik Yapılması, Davaların Takibinin Yapılması Ve Davaların Başarıyla Sonuçlandırılması, Vakıf Bünyesinde İktisadi İşletmeler Kurulması Ve Gerekli İşlemlerin Yapılması, Her Türlü Sözleşmenin Denetlenmesi Ve Düzenlenmesine İlişkin Her Türlü Vakıflar Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Vakıf Avukatlık Hizmetleri,
 • Vakıf Tüzüğü Hazırlanması Ve Hukuki Bilgilendirme Hizmeti, Vakıf Tüzüğü İncelenmesi Ve Hukuki Bilgilendirme Hizmeti, Vakıf Organ Ve Müdürlüklerinin Her Türlü Kararının Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Ve İşbu Kararlara Karşı Gerekli Davaların Açılması Ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi, Vakıf Faaliyeti Temelinde Gerekli İzinlerin Alınması İçin Dilekçe Hazırlanması Ve İlgili Birimlere Müracaat Yapılması, Vakıf İçin Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması Ve Bu Yönde Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması, Vakıflar Hukukuna İlişkin Her Türlü Sözleşmenin Hazırlanması Gibi Her Türlü Vakıflar Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Vakıf Avukatlık Hizmetleri,
 • Kooperatiflerin Kurulması, Tescil İşlemleri, Genel Kurullarının Mevzuata Uygun Olarak Yapılması, Yönetim Kurullarına Hukuki Danışmanlık Sağlanması, Ortaklığa Giriş, Ortaklıktan Ayrılma Ve Ortaklıktan Çıkarma, Kooperatif Ortaklığına Giriş, Kooperatif Ortaklığının Tespiti, Kooperatif Ortaklık Ödemelerinin Tahsili, Kooperatif Ortağı İle Kooperatif Arasındaki Davalarda Tarafların Temsili, Konut Yapı Kooperatiflerinde, Arsa Maliki – İnşaat Firması – Kooperatif Arasındaki Davalarda Tarafların Temsili, Kooperatif Aidat Borcu İle Alakalı Alacak Ve İcra Davalarında Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklı İtirazın İptali Davasında , Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklı Menfi Tespit Davasında, Kooperatif Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıya Çağırma İstemli Davada ,Kooperatif Genel Kurulunun Yenilenmesi Talepli Davada, Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması Davasında, Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali, Kooperatif Üyeliğinin Tespiti, Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulunun Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat Davalarında, Kooperatifin Tasfiyesi Ve Müvekkillerimizin İhtiyaçları Doğrultusunda İlgili Diğer Konularda Hukuki Yardım Ve Danışmanlık ve Kooperatif Avukatlık Hizmeti.

“Deneyimli Ve Her Biri Alanında Uzman Avukatlarımızla
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız.”

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank