Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku ve Davaları

Bankacılık ve Finans Hukuku, bankaya para yatıran mudi ile bankaların ve bankaların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen, bankacılık ve finansal piyasaların işlerinden kaynaklanan, banka ve finans konularında yargısal uyuşmazlıkları, yasal hüküm ve olayları kapsayan, yaptırımları belirleyen, para, kredi, tahvil, faktoring gibi işlemlerin kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır.

Globalleşen Dünya’da bilgi işlem ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile piyasalar ve ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmiş olması, çeşitli endüstri alanları ile kesişen ve bütün dünyadaki benzer uygulamaları ile uluslararası bir sektöre dönüşen bankacılık ve finans alanındaki iş ve işlemlerin hukuksal çeşitliliğini arttırmış, önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu değişim ve gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık ve finans hukukunu oldukça etkilemiş ve önemli bir hukuk dalı haline getirmiştir. Küresel düzlemde yaşanan bu artış, bu alandaki hukuki düzenleme ve hukuki danışmanlığa olan gereksinimi de tüm dünyada arttırmış ve bankacılık ve finans hukuku alanında yaşanan sorunların çözümünde uzmanlaşmayı zorunlu hale getirmiştir.

25 yıllık geçmişinde ulusal ve uluslararası yerli ve yabancı birden çok finans kuruluşu ile bankalardan oluşan müvekkillerine banka avukatı olarak  hizmet vermiş olan Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, banka ve finans hukuku alanında uzman avukatları ile bilgi teknolojisinden, üretime kadar reel sektörün pek çok alanda faaliyet gösteren kurumlara ve finans sektörü oyuncularına, banka ve finans hukukuna ilişkin krediler, alternatif borçlanma yöntemleri, mevzuata uyum, risk yönetimi, yeniden yapılandırma ve her türlü bankacılık ve finansmana ilişkin hukuki süreç, dava ve uyuşmazlıklarında bankacılık ve finans hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki şubesinin açılması, Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması, Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi banka kuruluş ve gerekli faaliyet izinlerin alınması, Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye de yapmak istedikleri her türlü yatırım ve projelerde  hukuki danışmanlığın verilmesi ve süreç takibi hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması ve süreç takibi hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması ve müzakerelerde temsil edilmesi, Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hukuki danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunulması,
 • Bankacılık ile ilgili her türlü kredi ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması ve hukuki görüşün bildirilmesi, sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, görüşme ve müzakerelerde müvekkilin temsil edilmesi,
 • Temlikname metinlerinin hazırlanması, kredi sözleşmelerinin teminatı olarak ipotek konulmasının (tesisinin) sağlanması ve ipoteğin kaldırılması (ipoteğin fekki) hukuksal iş ve işlemlerinin yürütülmesi, finansal kiralama (leasing) ve faktoring işlemleri ve sözleşmelerinin düzenlenmesi, Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüşün verilmesi gibi bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması ve hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Banka tarafından banka mudisi aleyhine veya banka mudisi tarafından banka aleyhine açılan davalar ve icra takiplerinde hukuki avukatlık hizmeti ile; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması; kredi sözleşmesine taraf olan Banka, finansal şirketlerin ve gerçek şahısların ipotek, teminat, kredi, leasing ve faktöring, Kredi sözleşmelerinin 3. Kişi gerçek ve tüzel kişiliklere (varlık yönetim şirketi vb.) temliki süreçleri gibi işlemlerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, icra takip ve davalarda avukatlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Bankacılık ve finans kredi uyuşmazlıklarından ve alacaklarından kaynaklanan her türlü icra hukuku davalarının açılması, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılım, Finansal yeniden yapılandırma, konkordato ve iflâs süreçlerinin yürütülmesi, özellikle alacaklıların bu türden borçlular ile ilgili alacak talepleri ve borçlunun malvarlığı değerleri açısından hukukî danışmanlık ,iflasın ertelenmesi ve konkordato davaların hazırlanması ve icra ve dava takip süreç yönetimi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
 • Bankacılık ve finans hukuku uyuşmazlık ve davalarında uzman olan hukuk büromuzun bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara ve kişilere her türlü hukuki ve danışmanlık hizmeti,
 • İpotek ve teminatlı alacakların takibi, ipoteğin paraya çevrilmesi ve İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan icra takibi ve davalarda; kredi sözleşmeleri alanında hukuksal danışmanlık desteği, leasing ve faktöring alanında hukuksal danışmanlık desteği, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal açıdan denetlenmesi, İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi, finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması, kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, yorumlanması, bankacılık sektöründe tüketici hukuku uygulamaları konularında avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti,
 • Factoring Sözleşmesinden kaynaklanan davalar ile Factoring İşlemlerinde İhtiyati Haciz uygulamaları, Factoring Alacakları Hakkında İcra Takibi, Alacak Davası, İtirazın Kaldırılması, Borçtan Kurtulma. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, ipoteğin fekki (kaldırılması) davaları, Factoring Uyuşmazlıklarından Doğan her türlü davalar, Konut Finansman Sözleşmelerinde uygulamalar ve Temerrüt, Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri ile Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ve banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması işlemlerinde avukatlık hizmeti,
 • Kanuni takip öncesi idari takip alacaklarının uzlaşma ile tahsili, kanuni takibe intikal etmiş bireysel ve ticari alacakların takibi ve tahsili, kredilerin teminatlandırılması, sulh ve borç tasfiye protokollerinin hazırlanması, borçların yapılandırılması gibi uyuşmazlıklarda alacaklı veya borçlu vekilli olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Bankacılık ve finans hukuku işlemlerinden ve uygulamalarından doğan ve kaynaklanan gerek bankacılık kanunu gerekse Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan; güveni kötüye kullanma (emniyeti suiistimal), kişisel bilgilerin paylaşılması, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engelleme, özel belgede sahtecilik,( bankacılık sözleşmelerinde başkasının yerine imza atma ve kullanma, sahte belge ile kredi kullanma, sahte talimat düzenleme yoluyla ipotekli kredi tahsisi, sahte talimat düzenleme,kart kopyalama), resmi belgede sahtecilik (sahte kimlik, ehliyet kullanımı, sahte verasetname, vasiyetname, sahte tapu belgeleri, sahte sgk kayıtları, sahte nüfus kayıtları) açığa imzanın kötüye kullanılması, dolandırıcılık ( ikna dolandırıcılığı (kendisini bankacı olarak tanıtmak vb), banka isim ve logosu kullanılarak dolandırıcılık (sahte website vb), internet dolandırıcılığı (bankacılık şifrelerinin ele geçirilmesi vb), kredi kartı dolandırıcılığı, pos dolandırıcılığı-tefeciliği, sahte başvuru suretiyle dolandırıcılık, sahte belge hazırlama suretiyle özel-resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık), parada sahtecilik, zimmet (Bankacılık Kanunu m.160) güveni kötüye kullanma, müşteri bilgilerini ifşa banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, mala zarar verme, banka itibarının zedelenmesi (Bankacılık Kanunu md. 74) banka ve kredi kartlarını hukuka aykırı kullanma (245/1), sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanma (TCK 245/3) izinsiz faaliyette bulunma suçu (bankacılık Kanunu madde 150) mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek (Bankacılık Kanunu madde 61 ve 151) düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak (Bankacılık Kanunu madde 67,68,69,70 ve 152), yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek.( Bankacılık Kanunu madde 153) 5-belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak(Bankacılık Kanunu madde 154) gerçeğe aykırı beyanda bulunmak(Bankacılık Kanunu madde 155) işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme.( Bankacılık Kanunu madde 156) istemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (Bankacılık Kanunu madde 157) itibarın zedelenmesi(Bankacılık Kanunu madde 74,158) sırların açıklanması(Bankacılık Kanunu madde 73,159) gibi bankacılık ve finans suçlarından kaynaklanan ve açılan ceza davalarında sanık, müşteki ve katılan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Banka İş Hukuku alanında her türlü hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması, Banka çalışanlarının iş sözleşmelerinin haksız feshi, mobbing uygulaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, Yasada aranan durumların mevcudiyeti halinde, banka çalışanlarının iş akitlerinin haksız feshi halinde işe iade davası açılması, Banka personeline yapılan haksız soruşturma ve yaptırımlara itiraz edilmesi, bu temelde yasal koşulların oluşması halinde tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi, İş sözleşmelerindeki cezai şartın iptali davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi gibi uygulamalara karşı işçilik alacakları nedeniyle tazminat davası açılması ve takip edilerek sonuçlandırılmasına yönelik dava avukatlık hizmeti,
 • Bankacılık ve finans alanlarındaki söz konusu hukuki gereksinimler doğrultusunda; hem ticari bankalara, yatırım bankaları ve diğer finans kuruluşlarına hem de farklı sektörlerden yatırımcılara, gerekli belgelerin hazırlanması, proje ve finansman dokümanlarının ayrıntılı incelenmesi (due diligence), hukuki görüş sağlanması, müzakere süreçleri de dâhil olmak üzere İngilizce, Almanca, Rusça ve Hollandaca dillerinde hukuki danışmanlık hizmeti,
 • 5549 Sayılı Kanun Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele etmek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca 5237, 5271 ve 5549 Sayılı kanunlar gereği, “paranın yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair şüphenin bulunduğu”  iddiasıyla şüpheli işlem olarak adlandırılan işlemler nedeniyle hesaptaki paranın geçici bir süre dondurulması  işlemi olan “askıya alma” (MASAK blokesi) kararları ile Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda el koyma kararlarına karşı MASAK, savcılık veya banka tarafından 5549 sayılı yasanın 19/A maddesine göre konulan haksız banka blokelerinin kaldırılması ve itirazına ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmeti,
 • Bankanın tüketici kredisinden ya da kredi kartından doğan alacaklarına ilişkin tüketici davalarında, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkta bankanın sorumluluğu davalarında, banka ile tüketici arasında sözleşme ilişkisinden kaynaklanan davalarda, ticari, konut, ihtiyaç, taşıt v.s. Gibi Tüketici Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar ve davalarda dava avukatlık hizmeti,
 • Banka kredileri nedeniyle, hayat sigortası yapılmış olması durumunda, bankanın poliçe limitleri dahilinde kalan kredi alacağını krediyi kullanan tüketicinin ölmesi nedeniyle bankanın bakiye kredi alacağını muris tüketicinin mirasçılarından veya kefillerden tahsili için dava açması veya icra takibi başlatması halinde bankaya karşı açılacak olan dava veya itirazlarda avukatlık hizmeti, haksız bir şekilde bankaya ödenen bakiye kredi tutarının geri alım (iade) davalarında dava avukatlık hizmeti

Bizim deneyimimiz… Sizin başarınız...”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank