Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet Davaları

Rekabet; bir mal veya hizmet türüne ait sektörde, girişimciler arası yaşanan ekonomik yarışa denilmektedir. Piyasadaki rekabet ve getirilerinin korunması, geliştirilmesi ve rekabeti bozucu tutumların önlenmesi amacıyla düzenlenen kuralların bütünü, Rekabet Hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Devletler, rekabet hukuku alanında ihlallerin önlenmesi adına çeşitli uygulamaları geliştirmekte ve yaptırımlar uygulamaktadır. Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve tekdüze bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan şirketlerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunması sağlamaktır.

Globalleşen Dünyada Uluslararası ticaretin gittikçe yaygınlaştığı süreçte, sektörel bazlı rekabetin artması nedeniyle yeni düzenlemelere ve gelişmelere uyum sağlama ve güncel kalma ihtiyacı, ihlali halinde çok ciddi maddi ve manevi yaptırımlara maruz kalınması rekabet hukukunu daha da önemli hale getirmiştir.

Rekabet Hukukunun önemli hale gelmiş olması ve sonuç yaptırımlarının etkili olması nedeniyle bu yaptırımlara maruz kalınmaması için rekabet alanındaki muhtemel sorunlara doğru müdahale edilebilmesi için özel hukuk aktörlerinin rekabet kurallarına ilişkin özenle bilgilendirilmeleri ve rakipleri, müşterileri, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde bu kurallara göre hareket etmeleri önem arz ettiğinden, 25 yıllık deneyimi ve uzmanlığıyla Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak, Rekabet Hukuku alanında çalışan uzman avukat kadromuzla, ulusal ve uluslararası müvekkillerine rekabet alanında, haksız rekabet konularında ve tüm süreçlerinde şirket politikalarının doğru bir şekilde oluşturmalarına hukuki bilgi ve tecrübesiyle katkı sağlamaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Rekabet Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Hizmetleri Şunlardır:

 • Rekabet Kurulu nezdinde açılan soruşturmalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Rekabet hukuku mevzuatına dayalı olarak genel mahkemelerde açılmış olan davalarda dava avukatlık hizmeti,
 • Bayilik, acentelik, tek satıcılık sözleşmeleri gibi dağıtım ağı kurulmasına yönelik dikey anlaşmaların rekabet hukuku mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması ve hazırlanan sözleşmelerin denetlenmesine yönelik hukuki danışmanlık,
 • Joint Ventures (ortak girişim) sözleşmeleri ile çeşitli iş birliklerine yönelik yatay ve dikey anlaşmaların rekabet hukuku mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve hazırlanan sözleşmelerin denetlenmesine yönelik hukuki danışmanlık,
 • Rekabet hukuku mevzuatı çerçevesinde; Şirket Birleşme & Devralma öncesinde işlemin Rekabet Kurulu’na bildirim yükümlülüğü doğurup doğurmadığının ve işlem sonrası olası rekabet risklerinin değerlendirilmesi,
 • Şirket Birleşme & Devralma başvurusu ve Rekabet Kurumundan gerekli iznin alınması için müvekkil şirketle koordineli bir şekilde başvurunun hazırlanması ve Rekabet Kurumu nezdinde ön bildirim başvurusu işleminin yapılması, yapılan başvurunun takibi, Rekabet Kurulu’ndan geri dönüşlerde veya Kurulun yazılı ya da sözlü bilgi taleplerine karşı resmi yanıt ve belgelerin hazırlanıp verilmesine ilişkin başvuru süreç yönetiminde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Rekabet Kurumu’ndaki olası resmi toplantılarda yerli ve yabancı müvekkillerimizin temsil edilmesi, Rekabet Kurumu tarafından nihai incelemeye alınan birleşme & devralmalar bakımından Kanun’da öngörülen usul çerçevesinde Rekabet Kurumu ile gerekli iletişimin sağlanması, Koşullu izin durumlarında rekabetçi çözümlere ilişkin taahhüt paketinin oluşturulmasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Hukuk Büromuzun yerli veya yabancı müvekkillerimizi etkileyen üçüncü taraflar arasındaki birleşme & devralmalara yönelik olarak Rekabet Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması; Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak Rekabet Kuruluna başvuru ve şikayet sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Rekabet Kurulu’na yapılacak menfi tespit ve bireysel muafiyet başvurularının yapılması, sürecin yürütülmesi ve takibine ilişkin avukatlık hizmeti,
 • Müvekkillerimizin muafiyet/menfi tespit başvurusunu yapmamayı tercih ettiği durumlarda, konunun rekabet hukuku açısından değerlendirmesinin yapılarak müvekkil şirkete hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Rekabet Kurumu ile olan ilişkilerinde hukuki güvenliğin temin edilmesi ve Rekabet Kurumu süreçlerinden bağımsız olarak şirketlerin rekabet hukukuna uyumu ve rekabet risklerinin minimize edilmesi amacıyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,
 • Rekabet Kurumu tarafından başlatılan ön araştırmalarda ve açılan soruşturmalarda Kanun’da öngörülen usule uygun olarak şirketle koordinasyon halinde birincil savunmanın oluşturularak savunmada bulunulması; soruşturma safhasında yazılı savunmaların hazırlanması ve sözlü savunmaların gerçekleştirilmesine ilişkin avukatlık hizmeti sunulması,
 • Uzlaşma ve pişmanlık başvurularına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve başvuru dosyalarının hazırlanması, Ön araştırma ve soruşturma süreçlerinde Rekabet Kurumu’nun yazılı ya da sözlü bilgi taleplerine resmi cevap hazırlanması, Rekabet Kurumu ile yapılacak toplantılarda müşterilerimizin temsil edilmesi, Müşterilerimizi etkileyen üçüncü kişilere yönelik ön araştırma / soruşturmalarda rekabet hukuku açısından girişimlerde bulunulması gibi hukuki iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti ve süreç yönetimi,
 • Müvekkillerimizin her türlü teşebbüslerine yönelik iş ve uygulamalarının rekabet hukukuna uyumunun gerçekleşmesi amacıyla; eylem ve uygulamalarda rekabet hukuku risklerinin ortaya çıkarılması, rekabet ihlallerinin henüz gerçekleşmeden tespit edilmesi, şirketlerin rekabet hukuku ve uygulamalarına uyumunun sağlanması ve rekabet kültürünün şirket organizasyonu içerisinde kurumsallaştırılması amacıyla şirketlere özgülenmiş, şirket içi kültüre ve iş yapış biçimine uygun “Rekabet Uyum Programları” hazırlanması, bu kapsamda;

Şirketler tarafından gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi planlanan;

 • Her türlü piyasa davranışları ve saha uygulamaları,
 • İş süreçleri,
 • Kampanyalar,
 • Fiyatlamalar,
 • Her türlü anlaşma, sözleşme ve protokoller,
 • İç ve dış yazışmalar,
 • İncelenmek suretiyle şirketlerin rekabet risklerinin tespit edilmesi, Tespit edilen risklere yönelik olarak şirket yöneticileriyle birlikte aksiyon ve tedbir planlarının hazırlanmasına yönelik tüm rekabet hukuku süreç yönetimlerinde hukuki danışmanlık, hukuki eğitim, denetim ve avukatlık hizmeti,
 • Rekabet Kurumu kararlarına karşı müvekkillerimizin adına idare mahkemelerinde ve Danıştay’da dava açılması ve müvekkillerimizin davalarda temsili ve dava süreç yönetiminde bütüncül avukatlık hizmeti,
 • Rekabet Kurumu kararlarına istinaden tazminat davası açılması,  Haksız rekabete ilişkin fiilin haksız olup olmadığının tespitini, tespit davası açılması, Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, Haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini, Haksız rekabete ilişkin ihtiyati tedbir talepleri almayı, Haksız rekabete ilişkin tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, Türk borçlar kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında maddi ve manevi tazminat talebini, Haksız rekabete ilişkin gümrüklerde el koymayı, Haksız rekabete ilişkin haksız rekabetin men’i davası, Haksız rekabete ilişkin haksız rekabetin ref’i davası, Haksız rekabete ilişkin maddi ve manevi tazminat davası, Haksız rekabete ilişkin hükmün ilanı, Haksız rekabete ilişkin zapt müsadere ve imha yapılması, Haksız rekabete ilişkin ceza hukukundaki genel koruma tedbirlerine başvurulması Konularında bütüncül hukuki danışmanlık ve dava süreç yönetiminde bütüncül dava avukatlık hizmeti,
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde açılmış veya yurtdışında mukim kurumlarca başlatılmış olan anti-dumping soruşturmalarının yürütülmesi, savunmaların oluşturulması ve işbu soruşturmalarda şirketlerin temsili ve süreç sonuna kadar avukatlık destek hizmeti,

“Bizi ayıran en önemli özelliğimiz birlikte başardıklarımızdır.”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank