Birleşme ve Devralmalar Hukuku

Şirket Birleşme ve Devralmalar (M&A) Hukuku

Şirketler verimliliği ve karlılığını arttırmak rekabeti azaltmak, hammadde tedarikinin düzenliliğini sağlamak, masrafları azaltmak vb. nedenlerle başka bir şirketin bünyesine dahil olabilir veya birleşerek yeni bir şirket oluşturabilirler. Şirketlerin devir veya birleşerek yeni bir şirket oluşturma yolu ile bir araya gelip bütünleşmelerine “şirket evliliği” yani “şirket birleşmeleri” olarak tanımlanabilir.

Bir şirketin yönetiminin ve kontrolünün kısmen ya da tamamen başka bir şirketin kontrolüne bırakılması, birleşme ve devralmaların ana konusunu oluşturmaktadır. Şirket Birleşmelerinde, şirketlerden en az birinin tüzel kişiliği sona ermekte ve tüm malları aktifleriyle ve pasifleriyle birlikte (alacakları ve borçları da dahil) devralan şirkete geçmektedir. Bu husus bir işletmenin veya bu işletmeyi temsil eden hisselerin mülkiyetinin el değiştirmesi şeklinde, (i) hisse devri, (ii) malvarlığı satışı, (iii) şirket bölünmesi, (iv) şirket birleşmesi gibi birden çok yöntemle gerçekleşebilir. Türk ticaret uygulamasında en çok görülen ve uygulanan birleşme ve devralma modeli hisse devri şeklinde yapılan modeldir.

Şirket Birleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158 maddeleri arasında düzenlenmiş olup, hukuken birleşme iki şekilde mümkün olmaktadır:

 • Devralma Şeklinde Birleşme; Devralma şeklinde birleşme ile bir şirket başka bir şirketin bünyesine katılır ve tüm malvarlığı değerleri aktifleri ve pasifleri ile devralan şirkete geçer.
 • Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme; bu birleşme ile iki veya daha fazla şirket bir araya gelerek bütünleşip yeni bir şirket meydana getirmeleridir. Devralma şeklinde birleşmede sadece devrolunan şirketin tüzel kişiliği son bulurken, yeni kuruluş şeklinde birleşmede birleşen tüm şirketlerin tüzel kişilikleri son bulacak ve yeni şirket için yeni bir tüzel kişilik meydana gelecektir.

Burada şu hususunda altını çizmek gerekir; birleşme ile satın alma farklı şeylerdir; Birleşme, iki şirketin konsolidasyonudur. Konsolidasyon, iki şirketin yeni bir şirketin bayrağı altında birleşmesi ve tek bir şirket olarak varlığını sürdürmesidir. Satın alma ise, bir şirketin diğerini satın alması ve onun yönetimini devralmasıdır.

Birleşme de kendi arasında hukuki sonuçları itibariyle türlere ayrılır;

 • Yatay Birleşme; aynı sektördeki şirketler arasında gerçekleşen birleşmelerdir. Çoğu zaman, bu şirketler aynı pazarda rekabet eden, ürün veya benzer ya da türdeş olan şirketlerdir. Yatay Birleşmenin fayda ve amacı; Rekabeti en aza indirerek şirketlerin pazar paylarını artırmalarını sağlamaktır. Örnek verecek olursak; 2012 yılında Facebook’un Instagram’ı satın alması.
 • Dikey Birleşme; Aynı tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki iki şirket arasında dikey bir birleşme meydana gelebilir. Bağlı bir web sitesinin sahibi, blog yazılarını yazmak için kullandıkları içerik ajansını satın alması dikey birleşmeye örnektir.
 • Türdeş Birleşme; Türdeş veya ürün genişletme birleşmeleri, iki şirket farklı ürünlere sahip ancak benzer bir müşteri tabanına sahip olduğunda gerçekleşir. Bir bankanın bir sigorta şirketini devralması gibi.
 • Çakıltaşı birleşmesi; Konglomera birleşmesi, birbiriyle ilgisiz sektörlerden iki şirketin birleşmesidir.Bu, diğer birleşme türleri kadar yaygın olarak görülmeyen bir birleşme olup, şirketin portföyünü genişletmesine ve riski iki sektör arasında çeşitlendirmesini sağlar.
 • Pazar Genişletme Birleşmesi; Aynı ürünü farklı pazarlarda satan iki şirket arasında bir pazar genişletme birleşmesi için bir araya gelinen birleşmedir. Almanya’daki bir otomobil üreticisinin, ABD’deki Bir otomobil üreticisi ile bir araya gelip birleşmesi. Bu birleşme, artık iki farklı pazarda iki başarılı şirkete sahip oldukları anlamına gelir.

Görüleceği üzere, şirket birleşmeleri ve devralmaları çok ciddi hukuksal, finansal, vergisel, kamusal, sektörel ve yönetimsel süreçleri bulunan, bu süreçlerin doğru bir stratejik temelde kurgulanması ve planlanması, risk hesap ve tespitlerinin doğru yapılması, due diligence şeklinde raporlanması, tüm bu süreçlerin gizlilik   içinde götürülmesi birleşmenin başarıyla sonuçlanması açısından çok önemlidir. Ayrıca alıcı ve satıcı şirketler açısından risk yönetiminin doğru yönetilmesi de oldukça önemlidir. Alıcı açısından; risk işlemin tamamlanmasını takip eden sınırlı bir süre için paylaşılmasını mümkün kılan çeşitli düzenlemeler, Kademeli devralmalar,  Şartlı ödeme planları, Performansa dayalı ödemeler, Alıcıya belirli bir süre yönetim bedeli ödenmesi, Sigorta, Rekabet etmeme, Gizliliğin korunması ve Finansal ve hukuksal due diligence raporlaması; satıcı şirket açısından ise; Teminatlar, Sigorta , Gizliliğin korunması, Ödeme koşulları, yeddi emin uygulaması gibi başlıca konular birleşmenin ve devralmalar alanının önemli ve uzmanlık gerektiren konularıdır.

Şirketlerin birleşme ve devralma ile karlılıklarını ve verimliliklerini artırma isteklerini anlıyoruz. Bu isteklerin gerçekleşmesi için uygun bir hukuki çerçeve ve altyapı oluşturmanın oldukça önemli ve uzmanlık gerektiren bir husus olduğunun bilincinde ve tecrübesindeyiz. Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin en iyi hukuk ve avukatlık büroları arasında olan Güneş & Güneş Hukuk Bürosu; konularında tecrübeli ve uzman avukat kadrosu ile 23 yıllık tecrübesi ve deneyimiyle, ülkemizde faaliyet gösteren ya da yatırım yapmayı planlayan, ulusal ve uluslararası yerli ve yabancı yatırımcı şirketlere yapacakları şirket evliliklerinde, Şirket birleşme ve devralma taleplerinde yeni girişimlerin ve ortaklıkların kurulması stratejik işbirliklerinin hukuki altyapısının hazırlanması gibi  konularda uluslararası bir vizyon ve tecrübeyle en iyi çözümü sunmaya odaklanan hukuk bürosudur.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

23 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Yerli Ve Yabancı Yatırımcı Ve Girişimci Şirketlere Antalya Ve Türkiye Genelinde Şirket Birleşme Ve Devralmalarında Hukuk Büromuz Başlıca Şu Hizmetleri Vermektedir:

 • Şirket Birleşme Ve Devralma Amaçlayan Yatırım Ve Sermaye Şirketlerine, Ortak Yatırım Görüşmeleri, Sözleşmeleri Ve Sonuçlandırılması Dahil, Hangi Sektöre Yatırımın Yapılacağının Planlanmasından, Yatırımın Yapılmasına, Gerektiğinde Yapılmış Olan Yatırımın Ortaklığının Amacına Ulaştıktan Sonra Sonlanmasına Ve Ortaklıktan Çıkış İşlemlerinin Yürütülmesine Kadarki Yatırım Süresince Stratejik Hukuki Danışmanlık Ve Destek Hizmeti,
 • Ulusal Ve Uluslararası Yerli Ve Yabancı Şirketlere Şirket Birleşme Ve Devralma Yöntemiyle Girişim Projeleri Konusunda Sektörel Konularda Ve Yasal Mevzuat Işığında; Ortaklığa En Uygun Şirket Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi, Gerektiğinde Şirket Tür Değişiklerinin Yapılması, Şirket Satın Alınması Veya Kurulması, Şirket Birleşme Veya Şirket Devralmalar Da Dahil Olmak Üzere,  Kurulacak Olan Ortaklık Yapının Planlanması, Ortaklık Sözleşmelerinin Hazırlanması, Hisse Pay Devri Sözleşmelerinin Hazırlanması, Pay Devri Sonrası Reorganizasyon,  Lisans, Ortaklık/Hissedarlar, Hisse Satış, Aktif Satış, Dağıtım, Pazarlama, Teknoloji Transferi, Şirket Ana Sözleşmesi Ve İş Ve Ticari Sözleşmeler Başta Olmak Üzere Her Türlü Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Kurumsal Yönetiminin Oluşturulması Sürecine İlişkin Hukuki Danışmanlık,
 • Şirket Birleşme Ve Devralma Yöntemiyle Yatırım Şirketlerinin Tabi Olacakları Vergiler İle Vergi Oranları Dikkate Alınarak Vergisel Planlamasının Ve Durumlarının Gerek Kendi Uzman Avukat Kadrolarımız İle Gerekse Konularında Uzman Yerel Kurumsal Çözüm Danışmanlarımız Aracılığıyla Yabancı Sermaye Yatırımcılarına Yönelik Olarak Yönetici Sorumlulukları, Vergi Planlama Ve Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, Şirket İç Denetimi Konularında Da Danışmanlık Ve Temsil Hizmetleri,
 • Avukatlarımızın Verdiği Hizmetler Arasında Mevzuata Uyum, Sözleşme Yapıların Kurulması, Yatırımcılar, Finansörler Ve Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu Ve Diğer İlgili İdari Veya Bağımsız Düzenleyici Ve Denetleyici Kurum Ve Kurullar İle Olan İlişkilerin Yürütülmesi Gibi Rekabet Kurumu Ve Düzenleyici Kurumların Onayı, Zorunlu Pay Alım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk Dâhil Tüm SPK Mevzuatı Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi, İK Yapılandırılması Ve Devir Sonrası Ticari Sözleşme Şablonlarının Oluşturulması Konularında Temsil Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Avukatlarımız Tarafından Yerli Veya Yabancı Sermaye Şirketlerinin Ve Firmalarının Türk Hukuk Sistemi İçerisinde Gerçekleştirecekleri Şirket Birleşme Ve Devralma Devralmalarla İlgili Türkiye’deki Düzenleyici Kurumlara Gerekli Her Türlü Bildirimlerin Yapılması Ya Da Gerekli İzinler İçin Başvurularda Bulunulması Ve Sürecin Takibi Ve Sonlandırılması Hizmeti,
 • Şirket Birleşme Ve Devralma Yatırım Sürecinde Genel Hukuki Danışmanlık: Şirket Birleşme Ve Devralma Süreç Planlanmasında Çalışma Prosedürünün Gözden Geçirilmesi Ve Hazırlanması, Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlarının Alınması Süreçleri, Mevzuata Uygunluk, Kurumsal Yönetim Ve Yöneticilerinin Belirlenmesi, İşe Alınması Ve Yönetici Sorumlulukların Hukuksal Olarak Sınırlarının Oluşturulması Ve Şirket İçi Denetimlerin Yapılması Hususlarında Şirket Eğitimleri De Dahil Üzere Danışmanlık Hizmeti,
 • Şirket Birleşme Ve Devralma Sürecinin Her Aşamasında Karşılaşılabilecek Sorunların Ve Uyuşmazlıkların Çözümü Hususunda Doğan Her Türlü İhtilafın Sulh Veya Dava Yoluyla Çözümlenmesine İlişkin Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Büromuz Avukatları Tarafından, Anonim Ve Limitet Şirket, Ortak Girişim, Şube Ve İrtibat Bürosu Kurulması, Yerel İşletmelere Distribütörlük, Franchise, Know-How, Lisans Ve Benzeri Hakların Verilmesi, Birleşme Ve Devralma İşlemleri, Yabancı Yönetici Ve Personel Çalıştırılması, Çalışma Ve Oturma İzinlerinin Alınması, Ticari İşlemlerin Ve Yönetim Standartlarının Uluslararası Kurumsal Ölçütlere Uyumu, Faaliyetlerin Ve İşlemlerin Hukuki Olarak İncelenmesi Ve Raporlanması, Serbest Bölge Faaliyetleri, Organize Sanayi Bölgelerinde Konumlanma, Türkiye’de Karşılaşılan Ticari, Vergisel, Çalışan Hukukuna Ya Da Tüketicinin Korunmasına Dayalı Ve Diğer Her Türlü Hukuki Uyuşmazlığın Çözümü, İdare Ve Düzenleyici Kurumlarla Olan İlişkilerin Yürütülmesi, Her Türlü İzin, Ruhsat, İmtiyaz, Teşvik Başvuru Ve İlgili İşlemleri Takip Müracaat Ve Sonlandırılmasına Yönelik Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti Sunumu,
 • Ulusal Ve Uluslararası Yerli Ve Yabancı Şirketlere Şirket Birleşme Ve Devralma Projesinde Ortaya Çıkan Spesifik İhtiyaçlarına Uygun Olarak Ve Yukarıda Sunduğumuz Hizmetlere Ait Hukuksal, Finasal, Vergisel, Çevresel  (Environmental Due Diligence), Bilgi İşlem Hususlarına Dair İnceleme (IT Due Diligence), İnsan Kaynaklarına Dair İnceleme (HR Due Diligence) Durum Tespiti Raporlarının (Due Diligence) Uzman Avukatlarımızca Ve Gerektiğinde Konularında Çalıştığımız Uzman Yerel Teknik Danışmanlarımızca  Hazırlanması,  Çeşitli Endüstrilerde Faaliyet Gösteren Müvekkillerin İhtiyaçlarına Bağlı Olarak Gerçeklerin Tespit Edilmesi, Hisse Alımı Ve Hissedarlar Anlaşmalarının Hazırlanması, Müzakere Edilmesi Ve Gözden Geçirilmesine Dair Hukuki Ve Avukatlık Hizmetleri,
 • Ulusal Ve Uluslararası Yerli Ve Yabancı Şirketlere Ortak Girişim Projeleri (Joint Ventures) İle En Uygun Konsorsiyum Ya Da İş Ortaklıklarının Yapmayı Planladıkları Birleşme, Devralma Ve Ortak Girişim Süreçlerinde İmzalanacak Gizlilik Anlaşmaları, Niyet Mektupları, Sözleşmeler Konusunda Konularında Hukuki Hizmet,
 • Şirket Birleşme Ve Bölünmeleri, Girişim Sermayesi Yatırımları, Kaldıraçlı İşlemler (Leveraged Buyouts), Malvarlığı, İşyeri Ve Hisse Devirleri, Halka Açık Şirket Devralmalarında Yerli Ve Yabancı Yatırımcılara Yapılandırma Süreçleri De Dâhil Sektör Odaklı Stratejik Hukuki Danışmanlık Hizmetleri,
 • Şirket Birleşme Ve Devralmalarda İzlenecek Hukuksal Sürecin Takibi; Birleşme Sözleşmesinin Düzenlenmesi, Yasal Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Durumlarda Birleşme Raporunun Hazırlanması Ve Düzenlenmesi, Birleşme Sözleşmesi Birleşmeye Katılan Şirketlerin Yönetim Organlarınca İmzalanması Ve Kabulüne İlişkin Genel Kurul Düzenlenmesi, Tertibi, Birleşme Kararı Alındıktan Sonra Yönetim Organlarının Vakit Kaybetmeden Birleşmenin Tescili İçin Ticaret Siciline Başvurmalarının Sağlanması Ve Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlatma Ve İlan Sürecinin Takibine İlişkin Hukuksal Destek Ve Danışmanlık Hizmeti,

“Hukuk Ve İş Dünyası Arasında Küresel Çözümler Sunarak Köprü Kuruyoruz”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?