Ceza Hukuku | Antalya Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku ve Davaları

Ceza Hukuku, kişilerin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin suç teşkil eden ve cezayı gerektiren kısmıyla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bir eylemin suç teşkil edebilmesi, yasada o eylemin suç olarak tanımlanmasına ve suçun maddi ve manevi tüm yasal unsurlarının o eylemde vücut bulmasına bağlıdır.

Ceza yargılaması (muhakemesi) hukuku ise, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri, yani failleri yargılayarak ve gerektiğinde ceza vererek toplumun adalet ve güvenliğini sağlama görevinin yerine getirilmesi ile uğraşan hukuk dalı olup, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır.

Ceza savunması ise; sanığın suçlu olduğu iddiasına karşılık, sanık yönünden devletin cezalandırma hakkının bulunmadığını ortaya koymak amacıyla bizzat sanık veya müdafi tarafından gerçekleştirilen muhakeme faaliyetlerinin bütünüdür.

Ceza muhakemesi, tarih boyunca adeta devletlerin hep keskin kılıcı olmuştur. İşte bireyin son derece keskin bu kılıca karşı güçsüz ve savunmasız kaldığı bu alanda, güçlü olan ve bireye destek verip, savunmasında yardım eden ve bireyi güçlü devlete ve onun silahına karşı tek başına bırakmayan kişi savunmanlık görevini yapan avukattır.

Günümüzde hukuksal metinlerin ve dolayısıyla suç tiplerinin son derece detaylı olması, buna paralel olarak yargılama kurallarının ayrıntılı ve karmaşık olması karşısında, eğitimi ve deneyimi olmayan sanıkların kendilerini savunmaları, gerçek ve iyi bir savunma oluşturmamakta ve hak mahrumiyeti doğurmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde ceza davalarının çoğunda, hele sanığın işlediği iddia edilen suçların cezalarının ağır olması halinde, ceza savunmalarının ceza avukatı olan müdafi tarafından yapılması daha doğru ve gerekli olacaktır. Dolayısıyla daha adil bir yargılama ve hakkın tecellisi için ceza yargılaması için ceza avukatlığının önemi ve gerekliliği tartışmasızdır. İnsanın en temel hakkı olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi için, ceza avukatları ceza yargılamalarında ve ceza davalarında önemli bir rol oynar.

Ceza avukatlığının, ceza yargılamaları ve duruşmalarında koyduğu katkı ve önemi nedeniyle, herhangi bir ceza davası ile karşı karşıya kalmanız durumunda, konusunda iyi ve uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız zorunlu değilse de gereklidir.

25 yıldır ceza davalarında uzmanlığı ve deneyimiyle başarılı bir şekilde müvekkillerinin haklarını ve özgürlüklerini savunan Güneş & Güneş Hukuku Bürosu, ceza savunmanlığını hukuk sanatı olarak görür. Savunma Sanatı için gerekli olan ilhamı da; tarihin tanınan bilgelerinden olan Sokrates’ten, Cicero’dan, Chaveau- Largerde’den, şeytanın avukatı diye bilenen kopuş savunmalarının teorisyeni, kopuş savunmasını saldırı üzerine kuran büyük hukukçu Jacques Vergès’den, Büyük hukuk bilgesi Prof. Dr. Faruk Erem’den ve savunmalardaki bilgi ve direnci ile devleşen Halit Çelenk gibi nice büyük üstat avukatlardan almıştır.

Savunmaya karşı bu tutku, bilinç ve ilhamla, insan hayatı ve özgürlüklerini en çok etkileyen hukuk dalı olan ceza hukukunda uzman avukatlık ve hukuk bürosu olarak; ceza soruşturmasından, kovuşturma aşamasına kadar, kovuşturma aşamasından kesin hükme kadar maddi gerçeğin ortaya çıkarılması sürecinin her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmek temel öncelliğimiz olmuştur.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Ceza Hukuku ve Ceza Davaları Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Ceza Savunmanlığı Avukatlık Hizmetleri Şunlardır:

 • Karşılaşılan ve yöneltin suç veya kabahatle ilgili tüm olumlu-olumsuz durumların analizi, savunma stratejisinin oluşturulması, mevzuat ve örnek kararlar ışığında ceza soruşturma ve ceza yargılamalarında ceza avukatı olarak savunma hizmeti,
 • Savcılık soruşturmasının başlatılması ve ceza davasının açılabilmesi için suç duyurusunda bulunulması, şikâyet dilekçelerinin hazırlanması ve soruşturma işlemlerinin aktif bir şekilde takibi,
 • Gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak olan itiraz dilekçesinin hazırlanması, sürecin takibine yönelik ceza avukatlığı,
 • Delillerin değerlendirilmesi, delillerin toplanmasının sağlanması, kovuşturma ve ceza yargılaması aşamasında şüpheli, şikâyetçi, mağdur, sanık veya katılan adına ceza davalarının ceza avukatı olarak takibi, ceza savunmalarının oluşturulması, ceza duruşmalarına girilmesi, ağır ceza davaları, asliye ceza davaları ve sulh ceza hakimlikleri nezdinde ceza duruşmalarında aktif ve mücadeleci ceza avukatlığı hizmeti,
 • 6413 sayılı Askeri Disiplin Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu, TSK Personel Kanunu, Yedek Subay Kanunu kaynaklı davalar ile Askeri Ceza Davaları, Askeri Disiplin Cezaları ile İlgili Davalar, Askeri İdari İşlem ve kararlara karşı İdare Mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları, Disiplin Cezalarına (Özellikle Oda Hapislerine) Karşı Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e Bireysel Başvuru gibi dava ve işlemlerde ceza avukatlığı hizmeti,
 • Bilişim Sisteminin Hukuka Aykırı İhlali, Bozulması, Engellenmesi, Bilişim Sistemindeki Verilerin Kopyalanması, Yok Edilmesi Gibi Bilişim Suçları ile Her Türlü Hukuki Mücadelenin Sağlanması gibi Bilişim suçları ceza dosyası ve işlemlerinde ceza avukatlığı hizmeti,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tutuklu müvekkiller için tahliye taleplerinin ve tahliye dilekçelerinin mahkemeye sunulması ve tahliye kararının alınması sürecinde aktif ceza avukatlığı hizmeti,
 • Ceza davaları sonrasında mahkemelerce verilen ceza kararlarına karşı İstinaf, temyiz başvuruların yapılması, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, sonuca ilişkin süreç takibi, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi halinde bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ne bireysel başvuru haklarının kullanılması gibi başvuru ve işlemlerin yapılmasına yönelik avukatlık hizmeti,
 • İş yaşamında özellikle Vergi Ceza Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku’ndan kaynaklanan taksirli suçlar, İcra ve Kambiyo Hukuku, hileli iflas, Gümrük ve Kaçakçılık Kanunu ve benzeri kanunlardan kaynaklanan suçlarda Müvekkillerin güncel mevzuat konusunda aydınlatılması, Türk Ceza Kanunu’nda suç ve kabahat olarak tanımlanmış olan fiil ve davranışların ihlal edilmemesi için önleyici hukuk hizmetinin yanı sıra aleyhlerine açılan ceza davalarında ceza avukatlığı hizmeti,
 • Savcılıklarca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair (takipsizlik) kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmesi, itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve süreç takibi,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorun ve uygulamalara ve infaz sürelerinin hesaplamadaki hatalara yönelik Cezaevi Müdürlüklerine, İnfaz Hakimliklerine ve İnfaz Savcılıklarına başvuru ve itirazların yapılması ve süreç takibi,
 • Yurtdışında suç işlemiş olan T.C. vatandaşlarının, suçluların iadesi kapsamında Türkiye’ye nakil ve iadesi işlemlerinin yasal olarak takibi ve sürece ilişkin avukatlık hizmeti,
 • Uluslararası örgütlü suçlara ilişkin ceza davalarının tüm aşamalardaki takibi, Organize suçlar, mali suçlar ve uyuşturucu madde suçları kapsamına giren ceza davalarında tüm aşamalardaki takibi ve sürecin yürütülmesi, Ceza Hukukunu ilgilendiren tüm konularda ceza avukatlığı danışmanlık hizmetleri,
 • Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması ve başvuru süreç takibi,
 • Müvekkillerimize, kolluk (Polis ve Jandarma) veya Cumhuriyet savcısı tarafından yöneltilen suçlamalara nasıl cevap verecekleri hususunda hukuki tavsiyeler sunma, kolluk tarafından yapılan sorguya katılma, kolluğun nezdinde bulunan yöneltilen suçlama ile ilgili materyallere ulaşma, davanın çözümü noktasında yapılabilecek ek soruşturma işlemlerini talep etme gibi hukuksal talep ve işlemlerde ceza avukatlığı hizmeti,
 • Haksız tutuklama, yakalama veya Anayasa, kanun ve uluslararası anlaşmalarca garanti edilen usuli teminatların ihlali sebepleriyle devlete karşı maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davaların açılması, gerekli başvuruların yapılması ve sürecin takibi ve mağduriyetin sonuçlandırılmasına yönelik ceza avukatlık hizmeti,
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Kişilerin Malvarlıklarının Dondurulması Kararlarına karşı başvuru ve davaların açılması, tedbirlerin kaldırılması ve sonuçlandırılması sürecinde ceza avukatlık hizmeti,
 • İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan mürafaalı temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılmasına yönelik ceza avukatlık hizmeti,
 • Yabancı şahısların Türkiye’de işlemiş oldukları suçlara veya Yabancı bir kimseye karşı işlenen suçlara ilişkin ceza davalarında sanık veya katılan vekilliği tüm aşamalarda takibi ve sonuçlandırılması,
 • Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesine yönelik başvuru ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve gerekli başvuruların yapılması,

 

“…bir ceza avukatı, iş avukatından farklı olmalıdır. En azından bir kere, hayalinde, cinayetin köklerini bizzat tatmayan, bir katili nasıl anlayabilir? Toplumsal düzenin her yanını kafasında arşınlamayan, onu nasıl savunabilir? Adalet görevlisi, tıpkı orta imparatorluk sanatçısı gibi, erkeğin adımını, kadının endamını ve on bir kuruşun duruşunu bilmelidir. Avukat Fulvius, bir akşam kölelerin isyanına katılmak için Capua duvarlarından atlamasaydı eğer, Spartaküs’ü savunabilir miydi? Yargıç Pörfir, bizzat kendi de bir gün, güzel bir cinayet düşlememiş olsaydı, Raskolnikov’un suçlu olduğunu ortaya çıkarabilir miydi?”

Av. Jacques VergèsSavunma Saldırıyor adlı eserinden.

“…Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da.  Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerine bakın, dostça. Orada derdini dökmek isteyen “insan”ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. “İnsan insanın zehrini alır” derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur.”`

Prof. Dr. Av. Faruk Erem/Bir Ceza Avukatının Anıları 

Ceza Hukuku Davaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bir suçlamayla karşı karşıya kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak parası yoksa, kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. 18 yaşından küçüklerin ve cezasının üst sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi bir avukat tayin edilir.

Gözaltı; yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hakimin önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre içerisinde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasıdır.

Gözaltı süresi CMK’da düzenlenmiştir. Buna göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. Gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi veya kanuni temsilcileri hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir.

1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu; Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu sürece katılan kişilerin (hakim, savcı, müdafi, müdahil, sanık, tanık, bilirkişi v.b.) hak, yetki ve yükümlülüklerini,

Ceza muhakemesine ilişkin koruma tedbirlerini (arama, yakalama, tutuklama v.b), mahkeme kararlarına karşı denetim yollarını (temyiz, itiraz, karar düzeltme) düzenleyen kanundur.

İmar kirliliğine neden olma suçu (türk ceza kanunu’nun 184. Maddesi) hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank