Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyolojik ve mental anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olması, herhangi bir işlev bozukluğu veya sakatlık etkisi altında bulunmaması olarak tanımlanabilir. Sağlık Hukuku ise sağlık hizmeti alan, hizmeti sunan ve hizmetten yararlananlar ile bu hizmetler için tayin edilen kontrol ve denetim mekanizmaları arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, kendine has bir hukuk dalı olup, Tıp hukuku, Kamu Sağlığı Hukuku, Biyoetik Ve Küresel Tıp Hukuku olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır. Hatalı tıbbi uygulamalar da (Malpraktis) sağlık hukuku kapsamına giren konular arasındadır.

Bu alanda uygulamada en sık karşılaşılan davalar, malpraktis (doktor hatası) davalarıdır. Hekim hatası veya tıbbi ismiyle “malpraktis (Doktor Hatası)” kavramı Meslek Etiği Kurallarına göre; hekimin bilgisizliği, tecrübesizliği veya ilgisizliği sebebiyle bir hastanın zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Hekimler Birliği ise bu tanımı çok daha geniş tutmakta ve hekimin icrai olarak özensiz davranışlarına; ihmalkarlık, yanlış uygulamaya müdahale etmeme veya standart prosedürün gerekli olmadığı halde değiştirilmesini de eklemiştir. Malpraktis (Doktor Hatası); yanlış tedaviyi uygulayan hekimin ve onun bağlı olduğu kurumun hukuki ve bazı durumlarda cezai sorumluluğunu doğurmaktadır. Hekimin hatası veya sağlık kurumunun kusuru sebebiyle zarar gören hastalar, hekimden ya da kurumdan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Görev icra eden sağlık personeli ,hekim ve doktorların, yanlış ve hatalı tedavi iddiasıyla her an için ceza soruşturması, yaptırımı ve tazminat iddia ve talepleri ile karşıya kalabileceklerinden ve ayrıca hekimlerin ceza sorumluluğu hukukun son derece karışık, dağınık  ve özel bir alanını oluşturduğundan, bu konudaki yetersiz bilgi birikimleri ile hak arayışlarının,   sorunun her iki süjesi olan hasta ve tedavi uygulayan hekim ,sağlık çalışanını olumsuz etkileyeceğinden; hakkın  tecellisi için konunun uzmanı tarafından sürecin başlatılması ve sonuçlandırılması açısından önem taşıyacağından, Sağlık Hukuku ve Malpraktis davalarında ve tığ (sağlık) ceza davalarında uzman avukatlarla veya iyi bir hukuk bürosu ile yola çıkılmasını tavsiye etmekteyiz.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukuku ve Malpraktis alanında güncel mevzuatın takibini yapmakla beraber Antalya başta olmak üzere tüm şehirlerin çeşitli bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının işleyiş ve uygulamalarını da yasal olanakların izin verdiği ölçüde takip etmekteyiz. Başta Malpraktis (Doktor/Hekim Hatası) davaları olmak üzere hasta hakları, hekim hataları, hekimlerin mesleki sorumluluğu, Yüksek Sağlık Şûrası kararları, organ naklinin hukuki boyutu, özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu gibi sağlık hukukuna ilişkin tüm hukuki konularda bireysel ve kurumsal müvekkillerimize başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye genelinde tüm şehirlerimizde sağlık hukuku ve Malpraktis davası avukatlığı olarak 25 yıldan bu yana hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Sağlık Hukuku Ve Malpraktis Davalarında Vermiş Olduğu Başlıca Hukuki Hizmetleri Şunlardır:

 • Ceza Hukukunda Hekimleri Mesleklerinin İcrası Sırasında Gerçekleştirdikleri Hatalı Tıbbi Müdahale Eylemlerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu Nedeniyle Sağlık Çalışanlarına, Hekim Ve Doktorlara Karşı Yürütülen Tıp (Sağlık) Ceza Hukuku Alanına Özgü Hatalı Tıbbi Müdahale Sonucu Ceza, İdare, Borçlar Ve Disiplin Hukukuna Yönelik Yaptırım ve Ceza Soruşturmalarında ceza avukatı olarak müdafilik hizmeti; Sağlık Çalışanları, Hekim Ve Doktorların Hatalı Tıbbi Müdahale Eyleminden Veya Hekimlik Mesleğinin İcrasından  Dolayı Açılan Taksirle Öldürme Veya Yaralama Suçları, Kasten Öldürme Veya Yaralama, İhmali Davranışla Kasten Öldürme, Çocuk Düşürtme Suçları,  Genital Muayene Suçu ,Görevi Kötüye Kullanma, Görevi Nedeniyle Öğrendiği Suçu Bildirmeme, İrtikap, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetme, Verme, Ele Geçirme, Organ Ve Doku Nakli Ve İnsan Üzerinde Deney Ve Deneme Yapma, Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Organ Ve Doku Ticareti (TCK. M. 91), İşkence (TCK. M. 94), Eziyet (TCK. M. 96), Çocuk Düşürtme (TCK. M. 99), Kısırlaştırma (TCK. M. 101), Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar (TCK. M. 102, 103), Cinsel Taciz (TCK. M. 105), Belgede Sahtecilik Suçlarını (TCK. M. 204, 205, 210/2), İrtikap (TCK. M. 250), Rüşvet (TCK. M. 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK. M. 257), Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması (TCK M. 258), Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik (TCK M. 276), Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK M. 279), Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi (TCK M. 280), Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme (TCK M. 281) Gibi Hekimlik Mesleğinin İcrasında İşlenebilen Suçlarından Ötürü Açılan Ceza Davalarında Başta Antalya Ve Türkiye Genelinde Ceza Avukatı Olarak Avukatlık Hizmeti,
 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartlarını Taşımaması, Bilgisizlik, Deneyimsizlik Ya Da İlgisizlik Nedeni İle Bir Hastanın Zarar Görmesi; Sağlık Personelinin, Kasıt Veya Kusur Veya İhmal İle Standart Uygulamayı Yapmaması, Bilgi Veya Beceri Eksikliği İle Yanlış Veya Eksik Teşhiste Bulunması Veya Yanlış Tedavi Uygulaması Veya Hastaya Tedavi Vermemesi İle Oluşan Ve Zarar Meydana Getiren Fiil Ve Durum Sebebiyle Hekimliğin Kötü Uygulanması Anlamına Gelen Malpraktis Davaları Nedeniyle Sağlık Personeli, Hekim Ve Doktorlar Aleyhine Açılan veya Açılacak olan Maddi Ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda Başta Antalya Ve Türkiye Genelinde olmak üzere Sağlık Hukuku Malpraktis Davalarında Uzman Avukat Olarak  Davaların Açılması, Dava Sürecinin Yürütülmesi ve  Sonuçlandırılmasına Yönelik Malpraktis Avukatlık Hizmeti,
 • Hekim Hakları Ve Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirmeler, Hasta Hakları Kapsamında Tıbbi Tedavi Hakkı, Bilme Hakkı, Rıza Hakkı, Özel Hayatın Gizliliği Ve Özel Hayata Saygı Hakkı Olmak Üzere Sağlık Hukuku Ve Haklarına İlişkin Her Türlü Konuda Hukuki Danışmanlık Ve Yardım, Hatalı Ameliyat Ve Operasyonlar Nedeniyle Hekimin Sorumluluğu Dolayısıyla Hasta Veya Hasta Yakınlarının Hakları Konusunda Bilgilendirme Ve Danışmanlık Hizmeti; Hasta – Hekim – Sağlık Kurumu (Hastane) Çevresinde Oluşan Uyuşmazlıkların Giderilmesinde Her Türlü Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti, Sağlık Hukuku Ve Malpraktis Davaları İle İlgili Eğitim Verilmesi,
 • Sağlık Kurumlarının Çalışanları, Hastaları Ve Tedarikçileri İle Aralarında Kurulacak Sözleşmenin Hazırlanması, Sözleşmeden Dolayı Açılacak Fesih, Alacak Ve Tazminat Davaları, Sağlık Hukuku Ve Malpraktis Alanında Sağlık Personelinin Tıbbi Hatalarından Doğacak Sorumluluk Ve Sorumluluktan Kaynaklanan Alacak Ve Tazminat Davaları, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetimi İle Sağlık Kuruluşları Ve Çalışanlarına Yönelik Kurumsal Ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hususlarında Avukatlık, Arabuluculuk Ve Danışmanlık Hizmetleri, Mesleki  Sigorta Sorumluluğuna Başvuru, Sigorta Uyuşmazlıklarının Giderilmesine İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Özel Hastanelere Avukatlık Hizmeti, Yerel Ve Uluslararası Sağlık Sigorta Şirketlerine Avukatlık Hizmeti, Sosyal Güvenlik Kurumu Ve Sağlık Bakanlığı Nezdinde Üyelerinin Menfaatleri, İdari Otoriteler Ve Düzenleyici Kurumlarla İlişkileri, Görüş Belgeleri Oluşturulması Ve Benzeri Konularda Destek Ve Danışmanlık Hizmeti,  Özel Hastanelerin Karşı Karşıya Kaldığı; Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, Gerekse T.C Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan Cezai Yaptırımların İptali Konularında Gerekli Başvurular Ve İdari Para Cezalarına İptal Davaları, Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Özel Hastanelere Uygulanan Yaptırımların Hukuka Aykırılıklarının Tespiti Ve İptali Davalarında Avukatlık Hizmeti, Başta Hastaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarının Devlet Kurumları Tarafından Denetlenmesi Sonucu Para Ve Vergi Cezalarının İptali Konusunda İdare Ve Vergi Mahkemelerine Dava Açılmasına Yönelik Avukatlık Hizmeti,
 • Yargıtay Kararlarına Göre Hekimler Ve Hastaneler İçin Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin Gerekli Tüm Klozları İçerip İçermediği Ve Teminat Miktarlarının Rasyonel Olup Olmadığı Konularında Hukuki Danışmanlık, Mesleki Sorumluluk Sigortalarına İlişkin İşlemlerin Yapılması, Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Başvuru, Genel Sağlık Sigortası , Özel Sağlık Sigortaları, Tedavi Giderlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ,Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Dava Açılması Ve Dava Süreçlerine İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Hekimlerin Ve Sağlık Personelinin Görevini Yaparken Kötü Muameleye Ve Saldırıya Uğramaları Halinde Eylemi Yapan Hasta Veya Hasta Yakınları Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulması, Soruşturma Dosyalarında Ve  Açılacak Olan Ceza Davasında Katılan Vekili Olarak Ceza Davası Hukuk Sürecinde Avukatlık Hizmeti,
 • İlgili Mevzuat Kapsamında İlaç Şirketleri İle Plastik Ve Estetik Cerrahi Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlere Ruhsatlandırma Ve İzin Konusunda Hukuki Destek Sunulması, Bunların Yanında İlaç Şirketlerinin İlaç Patentlerine İlişkin  Tescil Başvurularının Yapılması, Patente Tecavüz Halinde Patente Tecavüzün Durdurulması, Patente Tecavüzün Önlenmesi, Tazminat,  Haksız Rekabet Gibi Davaların İkamesi Ve Müvekkil Şirketlerin Temsili, İlaç, Tıbbi Cihaz, Gıda Takviyeleri, Kozmetik Ürünleri İmalatçısı Şirketlerine Klinik Araştırmalarında, Sağlık Meslek Mensupları İle İletişimlerinde, Tanıtım Faaliyetlerinde Hukuki Destek Sunulması,  Distribütörlük, Lisans, Fason Üretim, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Ve Rekabet Hukuku Alanları Dahil Olmak Ve Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere Her Türlü Ticari İşlemlerinde Ve Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi, İncelenmesi Ve Hazırlanması Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,  Sağlık Kurumlarının Tedarikçileri, Çalışanları, Hastaları Ve Devlet Kurumları İle Aralarında Gerçekleşecek Sözleşmelerin Kanuna Uygun Şekilde Düzenlenmesi Ve Hazırlanması, Sağlık Kurumlarına Tüm Hukuki Süreçlerinde Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi, Hastane Veya Tıp Merkezi Ruhsatının Alınması Veya Devredilmesi Konusunda Tüm Sözleşmelerin Hazırlanması, Sürecin Yönetilmesi Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
 • Başta Hastaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarının Personelleri İle İş Sözleşmesinin Düzenlenmesinde Danışmanlık Hizmeti, Başta Hastaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarının İş Sözleşmesi İçinde Oldukları Personelleri İle Yaşadıkları Hukuki Uyuşmazlıklarda İş Davalarının Açılması, Takibi Ve Sonuçlandırılması, İcra Takiplerinin Yapılması Konusunda İş Davası Avukatı Olarak Avukatlık Hizmeti,
 • Aile Hekimlerinin İdare İle Olan Sorunlarında; Disiplin Uygulamalarında; Ceza Hukukundan Doğan Sorunlarında Ve Haklarında Avukatlık Hizmeti; Tesis Edilen Nöbet Listesi, Ek Görev Tesisi, Yersiz Yapılan İdari İşlemlerin İptali, Çalıştırdıkları İşçiler İle Olan İlişkileri Ve İhtilaflarında dava yoluyla uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti,
 • Doktorun Tazminat Sorumluluğuna Yönelik Olarak  Haksız Fiil Sebebiyle Malpraktis Davalarında;  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Malpraktis Davalarında; Vekalet Sözleşmesine Göre Zararlardan Sorumluluk Davalarında; Doktorun İnsan Vücudunda Bir Eser Meydana Getirmesini Amaçlayan Tıbbi Uygulamaları Hukuki Açıdan “Eser Sözleşmesi” Olarak Nitelendirildiğinden Eser Sözleşmesi Nedeniyle 6098 Sayılı Borçlar Kanunu M.470 Vd. Maddelerine Göre Açılacak Olan Davalarda ; Doktorun, Hastasının İzin Ve Onayını Almadığı Halde Tıbbi Müdahale Yapması Halinde Vekaletsiz İşgörme Hususunda Açılacak Olan Tazminat Davalarında; Özel Veya Kamu Hastanelerinin Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılacak Olan Tazminat Davalarında; Doktor, Hasta, Hastane, Sigorta Şirketleri Gibi Olası Bir Tıpta Hatalı Ve Yanlış Uygulamanın Tarafları İçin Hukuki Danışmanlık Sağlanması; Hekimlerin Veya Sağlık Personellerinin Tıbbi Uygulama Hatası Dolayısıyla Hukuki Sorumluluklarından Doğan Ödemek Zorunda Olduğu Tazminatın Zorunlu Mesleki Sigortasından Karşılanması İçin İlgili Sigorta Şirketi İle Sürecin Yönetilmesi, Takibi Ve Neticelendirmesi; Ceza Ve Tazminata İlişkin Davaların Yürütülmesi Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Sağlık Ve Malpraktis Davası Avukatı Olarak Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • İlaç Dağıtım (Distribütörlük) Sözleşmelerinin Hazırlanması, Tehlikeli Atıkların-Ambalajların Geri Dönüşüm Sözleşmelerinin Hazırlanması, Gizlilik Sözleşmeleri Hazırlanması, Klinik Araştırma Sözleşmeleri, Tıbbi Cihaz Sözleşmeleri, Bilişim Sözleşmeleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği Kapsamında Ruhsat Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresinin Yanı Sıra Sosyal Güvenlik Kurumu İle Olan İhtilaflara İlişkin Danışmanlık Ve Dava Takibi Süreçlerinde Aktif Olarak Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti, Sağlık Ürünlerine İlişkin Distribütörlük Anlaşmaları Hazırlanması, Tıbbi cihazlara, ilaç hammaddelerine ve tıbbi malzemelere ilişkin üretim, dağıtım ve araştırmaların düzenlenmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, Sağlık Kurumu Tedarikçileri, Hastalar, Çalışanlar Ve Devlet Kurumları İle Aralarında Yapılan Sözleşmelerin Kanuna Uygun Bir Şekilde Hazırlanması Ve Düzenlenmesi,
 • Hastane Ve Hekimlerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hastalarına Ait Kişisel Bilgilerin Kişisel Veriler Mevzuatına Uygun Yapılanması, Toplanılan Kişisel Bilgilere İlişkin Politikaları Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi, Oluşturulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne Entegrasyonlarının Sağlanması Gibi Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Hizmetlerin Ve Bilgilendirilmelerin Sağlanması, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında İhlaller Nedeniyle KVKK Tarafından Verilecek Olan Ceza Ve İdari Yaptırımlara Karşı İptal, İtiraz Ve Dava Sürecine İlişkin Avukatlık Ücreti, Hastanın Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı Olarak Alınması Yahut Hukuka Uygun Alınan Kişisel Verilerin Hastanın İzni Olmaksızın Başka Yerlere Verilmesi Durumunda Şikayette Bulunma ve Dava Açılmasına ilişkin Avukatlık Hizmeti

“Bizi ayıran en önemli özelliğimiz birlikte başardıklarımızdır.”

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank