blank

YUKK uyarınca, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusu hakkına sahiplerdir.

Yabancıların Türkiye’de kalış amaçları dikkate alınarak ikamet izinleri belirli isimler altında düzenlenmiştir. İkamet İzni türleri, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izninden oluşmaktadır.

Kısa dönem ikamet izni, yabancılara belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren ikamet izni türüdür. Kısa dönem ikamet izinleri genel olarak her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilmekle beraber, yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşleri, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ile KKTC vatandaşlarına istisna kapsamında beşer yıllık sürelerle düzenlenebilmektedir. YUKK gereğince ikamet türleri 6 başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar; Kısa dönem ikamet izni, Aile ikamet izni, Öğrenci ikamet izni, Uzun dönem ikamet izni, İnsani ikamet izni, İnsan ticareti mağduru ikamet iznidir.

Genel Olarak Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu

Yabancıları Uluslararası Koruma Kanunu m. 31’de kısa dönem ikamet izni gerekçeleri sayılmıştır:

 • a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 • b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • e) Turizm amaçlı kalacaklar
 • f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar (Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.)
 • ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler (bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.)
 • j) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu şeklindedir.

İkamet izninin verilmesine esas olan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi, İkamet izninin veriliş amacının dışında kullanılması, yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması; durumlarında kısa dönem ikamet izni verilmemekte, verilmiş bir ikamet izni var ise de iptal edilmektedir.

Genel Olarak Aile İkamet İzni Başvurusu

YUKK destekleyenin; eşine, küçük veya bağımlı çocuklarına yahut eşinin küçük veya bağımlı çocuklarına aile ikamet izni alabilme imkânı tanınmıştır. Ayrıca aile ikametine başvuru yapılabilmesi için, yabancının Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kapsamında olmaması gerekmektedir.

Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilmektedir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir. Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranmaktadır. Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlamaktadır. Boşanma hâlinde ise, yabancının Türk vatandaşıyla evli olması ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmamaktadır.

Aile ikamet iznininde destekleyicinin şu şartları taşıması gerekmektedir:

 • a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
 • b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
 • c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
 • ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
 • d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle ikamet etme şartı aranmamaktadır. Aile ikamet izninin süresi her defasında en fazla üç yılla sınırlandırılmıştır. Ancak aile ikamet izninin süresi, aile birliği amacıyla Türkiye’de ikamet edecek aile üyelerinin masraflarını üstlenen ve aile ikamet iznine dayanak teşkil eden destekleyicinin Türkiye’deki ikamet izni süresini geçememektedir.

Genel Olarak Öğrenci İkamet İzni Başvurusu

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecekler ile bakımı ve giderleri gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılar, öğrenci ikamet izni alarak öğrenim görebilirler. Aile ikamet izni sahibi çocuklar, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim görme hakkına sahiptir. Ancak, on sekiz yaşını dolduran ve yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olmadığı yabancılar, Türkiye’de öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni alması gerekmektedir. Yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olduğu yabancıların ise aile ikamet izinleri devam eder ve öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan faydalanmaya devam ederler.

Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinden, yabancı öğrencilerle ilgili genel hükümler çerçevesinde Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi hakkı elde edenler, ayrıca öğrenci ikamet iznine gerek olmaksızın, statülerini gösteren belgeleriyle öğrenim görebilmektedir.

Genel Olarak Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilmektedir. Kesintisiz en az sekiz yıl Türkiye’de ikamet izniyle kalmış olan yabancılar, başvurularını Türkiye içinden valiliklere yapabileceklerdir. Uzun dönem ikamet izinleri süreye tâbi olmadan, süresiz olarak verilmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin şartları,

 1. kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak,
 2. son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
 3. kendisi ve varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak,
 4. geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
 5. kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak şeklinde sayılmıştır.

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar. Buna göre, uzun dönem ikamet izni sahibi olan kişilerin Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuatlara göre yürütülmektedir.

Genel Olarak İnsani İkamet İzni Başvurusu

Yabancının Türkiye’de kalması insani sebepler açısından zorunluluk teşkil etmesi, diğer ikamet izinlerinden birini alma hakkı olmadığı ve vatandaşlık bağı bulunan ülkesinden ayrılması gerektiği halde,  başvurulabilecek olağanüstü olarak nitelendirilen ikamet türüdür.

Kanunda aşağıda sayılı hallerde verilmektedir:

 • a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
 •  b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
 • c) Kanunda belirtilen haller uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınamadığında
 • ç) Sınır dışı etme kararına, kabul edilemez başvuru kararına ve başvurusunun geri çekilmiş sayılması hallerinde işbu idari işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda
 • d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında
 • f) Olağanüstü durumlarda şeklinde belirtilmiştir.

Ayrıca insani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

 Genel Olarak İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Başvurusu

İnsan ticareti mağduru ikamet izni, insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli verilen ikamet izni türüdür.

Bu ikamet türünde; diğer ikamet izinlerinin verilmesinde ihtiyaç duyulan şartlar aranmamaktadır. Bir yabancının insan ticareti mağduru olması veya insan ticareti mağduru olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması şartı insan ticareti mağduru ikamet izninin verilmesi bakımından tek başına yeterlidir. Olağanüstü olarak düzenlenen işbu ikamet izninin; mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilmesi mümkün kılınmıştır. Ancak toplam verilecek sürenin de üç yılı geçemeyeceği öngörülmüştür.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • İKAMET İZNİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRESİ NE KADAR ?

Başvurunuzun değerlendirme süresi, tüm evrakların idareye eksiksiz tesliminden itibaren 90 gündür.

 • EKSİK BELGE İÇİN NE KADAR SÜRE VERİLİR?

Eksik belgelerin tamamlanması için 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belge tamamlanmadığı takdirde; başvuru işlemden kaldırılmaktadır.

 • EVLİ OLAN İKİ YABANCI ÜLKE VATANDAŞI AİLE İKAMETİ ALABİLİR Mİ?

Evli olan iki yabancının aile ikameti almak istemesi halinde; en az bir yıldır Türkiye’de ikamet ediyor olması ve çalışma izni bulunması koşullarını taşıyan yabancının destekleyiciye ilişkin diğer şartları da taşıması halinde düzenlenebilmektedir.

 • PASAPORTUMUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR ?

İkamet izni için başvuran yabancının, talep ettiği ikamet süresinden 60 gün daha uzun süreli geçerli pasaportu ya da pasaport yerine geçen belgesi olmalıdır. Sistemden süresi geçmiş pasaport ile başvuru yapılabilse de, idare tarafından değerlendirilirken ikamet süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaportun sunulması gerekmektedir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA MADDİ GELİR OLARAK HANGİ BELGELER VERİLEBİLİR?

Banka hesap cüzdanı, üzerinde haciz bulunmadığızı gösterir güncel onaylı gelir belgesi, kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge, kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve iki yıldan eski olmayan kira sözleşmesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt belgesi, faaliyet belgesi, sahibi ya da ortağı olduğu firmaya ilişkin vergi levhası, imza sirküleri, son üç yıla ait mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı gösterilebilir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUM REDDEDİLDİKTEN SONRA NE YAPMALIYIM?

İkamet izni başvurusunun reddi, iznin uzatılmaması ya da iptali ilgiliye yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili karara karşı idari yargıda iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca işbu kararın tebliği ile birlikte vize ya da vize muafiyeti yoksa 10 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmesi gerektiği de bildirilir. 10 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancı hakkında sınır dışı etme (deport) kararı verilir. Ayrıca idari para cezası da uygulabilir. Türkiye’de vize ya da vize muafiyeti söz konusu ise farklı ikamet türü ile yeniden başvuru yapılabilir. Ayrıca başvurunun reddinden itibaren altı ay içerisinde yapılan başvuruda da farklı ikamet türü ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNDUKTAN SONRA İKAMET SÜREM NE ZAMAN BAŞLAR?

İkamet izni onaylandıktan sonra ikamet süreniz müracaat tarihinden itibaren başlamaktadır.  

 • YURT DIŞINDA İKEN TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR MİYİM ?

Türkiye’de 400.000 $ üzeri yatırım sebebiyle yapılacak olan ikamet izni başvurusu hariç olmak üzere yabancı Türkiye’ye giriş yapmadan ikamet izni başvurusunda bulunamayacaktır.

 • İKAMET İZNİM VAR İKEN YURT DIŞINA ÇIKTIM, YURT DIŞINDA UZATIM BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

Yurt dışında bulunduğu sürede ikamet izni biten yabancılar, vatandaşı oldukları ülke ile Türkiye arasındaki vize rejimine göre ülkemize giriş yaptıktan sonra elektronik sistemden başvuru yapması gerekmektedir.

 • TÜRKİYE’YE ŞARTLI GİRİŞ YAPTIM, SİSTEMDEN 10 GÜN İÇERİSİNDE RANDEVU ALAMIYORUM, NE YAPMALIYIM ?

Bilgilerinde eksiklik var ise İl ya da İlçe Göç Müdürlüğü’ne giderek bilgilerinde güncelleme yapılması gerekmektedir. Kapalı adreslerden başvuru yapılıyor ise; Göç İdaresinden manuel olarak işlem yapılması gerekmektedir. Sistem yoğunluğu sebebi ile randevu oluşturulamıyor ise, bu konuda 10 gün içerisinde sistemden başvuru yapmaya çalıştığına ilişkin Göç idaresine dilekçe vermeli ve sistemden randevu almayı denemeye devam etmelidir. Süresinden sonra yapılan başvurularda mazeret sunulmaması ya da manuel işlem yapılmaması halinde başvuru hakkında karar öncesi iptal kararı verilmektedir. 

 • ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ALDIM ANCAK İKAMET İZNİM BİTMEDEN MEZUN OLDUM, İKAMET İZNİM DEVAM EDER Mİ ?

Mezun olan öğrencilerin öğrenci ikamet izinleri mezuniyet tarihleri itibariyle kesilmektedir. Mezuniyet tarihinden 10 gün içinde yeni kalış amacına uygun ikamet başvurusu yapması gerekmektedir.

 • ÖZEL ÖĞRENCİLİK, AÇIK ÖĞRETİM YA DA UZAKTAN EĞİTİM SEBEBİYLE ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR MİYİM?

Özel öğrencilik, açık öğretim ya da uzaktan eğitim sebebiyle öğrenci ikameti verilmemektedir. Şartların mevcut olması halinde diğer ikamet türlerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

 • PASAPORT BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BİLDİRİMDE BULUNMAM GEREKİR Mİ ?

Pasaport değişikliğinin 20 iş günü içinde Göç İdaresine bildirilmesi gerekmektedir.

 • RANDEVU GÜNÜNDE GÖÇ İDARESİNE GİTMEZ İSEM NE OLUR?

Geçerli bir mazereti bulunmadığı ve bunu belgeleyemediği takdirde, başvuru işleme alınmayacaktır. Mazeret olarak; hastaneden alınan sağlık durumuna ilişkin rapor, randevu günü yapılan trafik kazası, idari gözetim altında bulunma, gözaltı ya da tutukluluk hali değerlendirilmektedir.  Yasal süre devam ediyorsa, yeniden randevu alınabilir. Yasal süre sona ermiş ise vize ihlalinden, uzatma başvurusu yapılmış ise ikamet izni iptalinden işlem yapılmaktadır.

 • TAŞINMAZ ÜZERİNDEN AİLEMLE BİRLİKTE İKAMET İZNİ ALABİLİR MİYİM?

Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması halinde;  elbirliği ya da paylı mülkiyet sahibi olan eşler ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

 • AİLE ÜYELERİM DIŞINDA KİŞİLER İLE PAYLI MÜLKİYET İLE 75.000$ ÜZERİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ SATIN ALDIM, TÜRKİYE’DE TAŞINMAZI BULUNANLAR NEDENİ İLE İKAMET ALABİLİR MİYİM?

Taşınmaz edinimi sebebi ile ikamet izni başvurusunda paylı ya da elbirliği ile edinim durumu eşler açısından kabul edilmektedir. Evli olmayan kişiler bu ikamet izni alamayacaktır.

 • VİZE SÜREM BİTTİ, İKAMET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR MİYİM?

Vize süresi bittikten sonra 10 gün içerisinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.

 • YABANCI TUTUKLU DURUMDA İKEN, VİZE İHLALİ YAPMIŞ OLUR MU?

Haklarında yasal işlem tesis edilerek cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olarak kalmış bulunan yabancılar vize ya da ikamet izni ihlali yapmış sayılmazlar. İşlem tesis edilmeden önce ihlal yapılmış ise o duruma göre işlem tesis edilir.

 • TÜRKİYE’DE DOĞAN YABANCI BEBEĞİN İKAMET İZNİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİLMELİDİR ?

Türkiye’ de doğan yabancı çocuklar, seyahat belgesi düzenlenip ikamet başvurusu yapana kadar doğum belgeleriyle anne ve babanın geçerli ikamet süresine bağlı olarak Türkiye’de kalabilir. Vatandaşı bulunduğu ülke konsolosluğundan çocuğun pasaportu çıkarılarak ikamet türüne başvuru yapılması gerekmektedir. Çocuğun doğumundan 180 gün içinde durumuna uygun ikamet izni alınması gerekmektedir. Bu halde ikamet izni çocuğun doğumundan başlayarak verilmektedir.

 • EĞİTİM SEBEBİYLE İKAMET İZNİ ALDIKTAN SONRA FARKLI BİR ÜNİVERSİTEYE YATAY GEÇİŞ YAPARSAM YA DA BÖLÜM DEĞİŞTİRİRSEM NE YAPMALIYIM ?

Aynı üniversitede fakülte veya bölüm değişikliği, aynı ilde üniversite değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu durumda, yabancı bulunduğu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde bölüm/fakülte/okul değişikliğini bildirmelidir. Bildirim ile ikamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılmaktadır. Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir. Bunun için öğrenime devam edilecek ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

 •  T.C. VATANDAŞIYLA EVLİ YABANCILAR VİZE İHLALİ YA DA İKAMET İZNİ SÜRESİ İHLALİ DURUMLARINDA NASIL BİR YOL İZLEMELİDİR ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişi; 90 güne kadar vize ihlali, süresiz ikamet izni ihlalinde bulunması halinde öncelikle mümkünse Türkiye’de çıkış yaparak tekrar giriş yapması ve bu suretle başvuru yapmaya, çıkış yapmasının mümkün olmaması halinde ise bulunduğu ilin İl Göç İdaresine yönlendirilmesi gerekmektedir.

 • AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA TÜM AİLE FERTLERİ İÇİN ADLİ SİCİL SABIKA KAYDI GEREKLİ MİDİR?

Aile ikamet izni başvurularında adli sicil kaydı sadece destekleyici olacak kişi için talep edilmektedir. Ancak İdare her zaman ek olarak destekleyici belge isteme hakkına sahiptir.

 • APOSTİL ŞERHİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Apostil şerhi bir belgenin geçerliliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir. Vatandaşı olduğunuz ülke Apostil anlaşmasına taraf ise, kendi ülkenizin makamlarından apostil şerhi talep edebilirsiniz.

 • YABANCI ÜLKEDEN ALINAN APOSTİL ŞERHLİ BİR BELGEYİ TÜRKİYE’DE KULLANABİLMEK İÇİN  AYRICA ONAYLATMAM GEREKİYOR MU?

Yabacı ülkeden alınan apostil şerhli belgenin, Türkiye’deki Kurumlarda kullanılabilmesi için yeminli Türkçe tercümesinin noter tarafından onaylatılması gerekmektedir.

 • TÜRKİYE’DE BİR ARKADAŞIMDA KALACAĞIM, KALACAĞIM ADRESİ BELGELEMEK İÇİN NE YAPMALIYIM ?

3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylıtaahhüt vermesi gerekmektedir. Ayrıca yanında kalınacak kişinin evli olması halinde eşinin de noter onaylı taahhüt vermesi gerekmektedir.

 • 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SİGORTA ZORUNLULUĞU BULUNMAMASINA RAĞMEN E-İKAMET BAŞVURU SİSTEMİNDE SORULAN SİGORTA BİLGİLERİNE İLİŞKİN ALAN NASIL DOLDURULMALIDIR ?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde e-İkamet sisteminde sigorta türünde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar seçeneği seçilmelidir. Aile ikamet izninde ise destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası yaptırması şarttır. Ebeveynlerinden bağımsız geliri yada mal varlığı olmayan 18 yaşından küçük yabancıların uzun dönem ikamet izni alma imkanı bulunmamaktadır. 65 yaş üstü kişilerin ise uzun dönem ikamet izinlerinde sigorta yaptıramadıklarına dair belge getirmeleri yeterlidir.

 • ÇOCUĞUMA AİLE İKAMET İZNİ Mİ ALMAM GEREKİYOR?

Şartların mevcut olması halinde; destekleyici kendisinin veya eşinin 18 yaşından küçük yabancı çocuğu için aile ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Ayrıca yabancı çocuk  18 yaşını doldurmuş olsa bile halen ailesine  bağımlı ise (kendisine ait geliri yok ise) aile ikamet izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Çocuğunuz, aile ikamet izni şartları taşınmıyor ise Türkiye’de kalış amaçlarına uygun farklı bir ikamet izni için başvuruda bulunabilirler. Değerlendirmenin takidiri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne aittir.

 • FARKLI BİR İKAMET İZNİ TÜRÜNE GEÇİŞ İÇİN UZATMA BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

İkamet izni olan yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir. Başvurunun, geçiş başvurusu olarak yapılması gerekmektedir.

 • İKAMET İZNİ ALMAK İÇİN NE KADAR GELİRİM OLMASI GEREKMEKTEDİR ?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde, İl Göç Müdürlüğü tarafından geliri kanıtlayan belge talep edilmedikçe gelir beyanı yeterlidir. Ancak idare banka hespa dökümü ile desteklenmesini talep edebilir.  Aile ikamet izninde ise kanunen destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten üzerinde olması koşuluyla her bir aile üyesi için asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirin belgelenmesi gerekmektedir. Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da idarece takdir edilmektedir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNU YAPTIKTAN SONRA HARÇ BEDELİ VE BELGE BEDELİ GİBİ ÖDEMELERİ NASIL YAPABİLİRİM ?

İkamet izni başvurusu sonrası gerekli harç ve belge bedelini; sistem üzerinden kredi kartıyla, vergi dairesinde ya da anlaşmalı kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden başvuru numarasını bildirerek ödeme yapılabilmektedir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNU BENİM ADIMA BAŞKA BİRİ YAPABİLİR Mİ?

İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması gerekmketedir. Ancak başvuru, yabancının kanuni temsilcisi (yaşı küçükler için velisi ya da kısıtlılar açısından vasisi tarafından) veya vekâletnamede yetkisi bulunan avukatı aracılığıyla yapılabilir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUSU İÇİN FOTOĞRAF GEREKİYOR MU?

İkamet izni kartınızda fotoğraf olacağı için başvuruda son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik gerekmektedir. Ayrıca randevu tarihinde de yanınızda 4 adet fotoğraf bulunmalıdır.

 • İKAMET İZNİ KARTIMIN KAYBOLMASI YA DA ÇALINMASI DURUMLARINDA NE YAPMALIYIM ?

İkamet izni kartının kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni kartı yeniden talep edileblir. İkamet edilen ildeki İl Göç Müdürlüğü’ne biyometrik fotoğraf ve adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge ile başvurulmalıdır. Eğer ikamet izni kartı kaybolduysa buna ilişkin karakolda tutanak tutulmalı ve kayıp tutanağı da başvuru esnasında yanınızda olmalıdır.   İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet izin kart ücreti tam olarak; ikamet izni harcı ise yarım harç olarak ödenmesi gerekmektedir.

 • KISA DÖNEM İKAMET İZNİ NE KADAR SÜRE İÇİN VERİLİR?

Kısa dönem ikamet izinleri kural olarak en fazla 2 yıl olacak şekilde verilebilmektedir. Ancak 2 yıl süre ile başvuru yapılmış olsa da ikamet izni süresi belirleme konusunda takdir idaye aittir. Ayrıca kısa dönem ikamet izni Türkiye’de yatırım yapnlar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına en fazla 5 yıllık sürelerle verilebilir.

 • KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE İKİ YIL İÇİN  BAŞVURU YAPMAK İSTİYORUM, ANCAK SAĞLIK SİGORTALARI 1 YIL İÇİN GEÇERLİ OLARAK DÜZENLENİYOR, İKİ YIL BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN NASIL SİGORTAMI UZATABİLİRİM ?

Yapılacak olan sağlık sigorta şirketinin 1+1 yıllık sigorta yapması halinde 2 yıl süre ile ikamet izni talebinde bulunulabilir. Ya da 2 yıl Genel Sağlık Sigortası yaptırılarak kısa dönem ikamet iznine 2 yıl süre için başvuru yapılabilir.

 • İKAMET İZNİM VAR İKEN ADRESİMİ DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM? FARKLI BİR İLE TAŞINABİLİR MİYİM?

İkamet izni aldıktan sonra farklı ile taşındı iseniz, taşındığınız ildeki İl Göç İdaresine 20 iş günü içinde başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuruda; ikamet izninin türü değişmiyorsa harcı ödenen yani kalan ikamet süresi için tekrar harç ödenmeyecektir. İkamet izni aldığınız il sınırı içinde farklı adrese taşındı iseniz yeni adresinizi 20 işgünü içinde yeni adresinizi il göç idaresine bildirmeniz gerekmektedir. Bu halde mevcut ikamet izin belgenizle Türkiye’de kalmaya devam edebilirsiniz.

 • İKAMET İZNİMİN UZATILMASI İÇİN NE ZAMAN BAŞVURUDA BULUNABİLİRİM?

Uzatma başvuruları, en erken ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kala yapılanilir. Ancak her halde ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

 • ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSU SIRASINDA HARÇ ÖDENİYOR MU?

Türk okul veya fakültelerinde okuyan öğrencilere ikamet izni başvurusu doğrultusunda harç ödenmesi talep edilmemektedir. Bu okullar dışında kalan konsolosluk, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi Türk okulu sayılmayan okullarda öğrendi olanların yapmış olduğu başvurularda ise ikamet izni harcı ödenmesi gerekmektedir.

 • ÖĞRENCİ İKAMET İZNİM VAR İKEN TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENİRSEM İKAMET İZNİMİN TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEM GEREKİYOR MU?

Bu durumda dilerseniz öğrenci ikamet izniyle ülkemizde yasal olarak kalmaya devam edebilirsiniz. Ancak aile ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması ve başvurması halinde, bu kişiye aile ikamet izni düzenlenebilir. Ayrıca, her ne kadar aile ikametine geçiş yapılmış olsa da öğrenci ikamet izni koşulları devam ettiği müddetçe  öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanabilirsiniz.

 • RANDEVU TARİHİNDEN ÖNCE VİZE YA DA İKAMET SÜREM BİTERSE SORUN OLUR MU?

Süresinde ikamet başvurusu yapıldı ise, vize ve ikamet izni süresinin randevu tarihinden önce bitmesinin önemi bulunmamaktadır. Başvuru formu ile randevu gününe kadar Türkiye’ de kalabilirsiniz.

 • VİZE YA DA İKAMET SÜRESİ İHLALİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMDE İHLAL CEZASI TUTARI NE KADARDIR?

Vize ya da ikamet süresi ihlali yapıldığında ihlale ilişkin harç ödenmesi gerekmektedir. Bu harç tutarları vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değiştiği gibi ihlal edilen süre ve yaş durumu açısından da farklılık göstermektedir. Bu nedenle, para cezasını ülkemizden çıkış yaptığınız esnada hudut kapılarında öğrenilebilirsiniz.

 • İKAMET İZNİ KARTI GELDİĞİNDE ADRESTE DEĞİLDİM, KARTIMI NASIL ALABİLİRİM?

Eğer ikamet izin kartı adresinize geldiğinde adresinizde bulunamadığınızdan belge teslim edilemez ise adresinize en yakın PTT şubesinden teslim alabilirsiniz.  Belgenin teslim alındığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar kartınız PTT şubesinde bekletilmektedir. Akabinde hala kartınızı teslim alamadıysanız, il göç idaresi müdürlüğünden alabilirsiniz. Ayrıca ikamet izni kartı; tarafınıza teslim edileceği gibi veliniz, vasiniz ve vekâletinde yetkisi bulunan avukatınıza da teslim edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank