blank

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir ?

Yazımızda ikamet/oturma izni başvurusu reddi nedir, red sebepleri nelerdir, red durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar ve hangi yollara başvurulması gerekir sorularını yanıtlayacağız. Başvuruda bulunan yabancılar için önemli sonuçları olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Oturma izni başvurusu red kararı ile sonuçlanan yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle verilen karara hukuka uygun bir şekilde itiraz etmek oldukça önemlidir. Bu süreçte avukattan destek alınması muhtemel hataları önleyecektir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı kişilerce gerekli usullere göre yapılan başvuruların yetkili makamlarca incelenmesi sonucu başvurunun yasal düzenlemelere uygun olmadığının veya başka bir sebebin tespit edilmesi durumunda red kararı verilmesine ikamet izni başvuru reddi denir.

Ülkemizde ikamet iznine ilişkin düzenlemeler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alır. Ayrıca kanunun uygulanması hakkında bir yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. İkamet izni ile ilgili bir konuda bu iki mevzuat düzenlemesi birlikte uygulama alanı bulacaktır.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri

İkamet izni başvurusu reddi çoğunlukla yapılan usuli hatalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yapılan ikamet izni başvurusunun türüne göre de red sebeplerinin farklılık göstermesi mümkündür. Yabancıları Uluslararası Koruma Kanunu gereğince red sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Vize muafiyet süresinin dolmasının ardından ikamet izni başvurusunda bulunması
 • Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,
 • Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası olmayanlar,
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı bir nedene dayandıramayanlar,
 • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmayanlar,
 • Vize ihlalinden ya da önceki ikamet izninden doğan ya da Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun gereğince ödenmesi gereken borçları ödemeyei kabul etmeyenler ya da Türk Ceza Kanunu’ndan doğan borç ve cezaları ödemeyi kabul etmeyenler,
 • Genel Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarını taşımayanlar,
 • İstenilmesi halinde vatandaşı olduğu ülkeden veya yasal olarak ikamet ettiği ülkeden yetkili ülke makamları tarafından düzenlenen adli sicil belgesi,
 • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespiti
 • Alınacak ikamet izni çeşidine göre gerekli şartların mevcut olmaması
 • Yabancı ile ilgili olarak verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması
 • Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması
 • Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması
 • Türkiye’ye gelince kalacağı adresin bilgilerini vermemesi
 • Vize ihlali yapmasının ardından ikamet izni başvurusu yapmış olması
 • İkamet izni türlerinden kişiye uygun olmayan türe başvuru yapılması

Yukarıda sayılan nedenlerle ikamet izni başvurunuz reddedilebilir. Bu nedenle ikamet izni başvurusu yapılması ve sürecin takibinin hukuki zeminde ilerleyebilmesi adına avukat yardımı almak önemlidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedildiğinde Neler Yapılabilir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni için başvuruda bulunur. Yetkili makamlar tarafından yapılan başvuru incelenir. Kanuni düzenlemelere göre başvuruların incelenmesi tüm belgelerin teslim edilmesinden sonraki 30 gün içinde tamamlanmalıdır.

Yapılan inceleme sonucunda yetkili makam başvuruya ilişkin bir karar verir. Olumlu olması durumunda yabancı hangi tür oturma izni için başvuruda bulunduysa o tür için belirlenen süre içinde Türkiye’de ikamet edebilir.

Yetkili makamın yaptığı inceleme sonucu red kararı vermesi de mümkündür. Yetkili kişiler tarafından verilen başvuru reddi kararı ilgiliye tebliğ edilir. Yabancının bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Yabancı red kararının kendine tebliğ edilmesinden sonraki 60 günlük süre içinde İdare Mahkemesine başvurarak ikamet izni başvuru reddi kararı için iptal davası açabilir İkamet izni başvurusu reddi kararının yurtdışı temsilciliklerinden alınması durumunda Ankara İdare Mahkemesinde, valiliklerden alınması durumunda valiliğin yargı çevresi içinde bulunduğu idare mahkemesinde dava açılır.

İkamet izni başvurusu reddi üzerine açılacak bu dava bir idari işlemin iptali davasıdır. Açılan bu dava yabancı lehine sonuçlanırsa idarenin almış olduğu red kararı iptal edilir.

İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize veya vize muafiyetinin sona ermesinin ardından 10 günlük süre içinde ülkeden çıkış yapması gerekir. Yabancının vize veya vize muafiyetinin olmaması durumunda red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük sürede ülkeyi terk etmesi gerekir.

Yabancının başvuru reddi kararına yapacağı itiraz, ülkeden çıkması gereken 10 günlük sürenin işlemesini durdurmayacaktır. Yabancı belirlenen 10 günlük sürede ülkeyi terk etmezse yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilebilir. Bu durumda idari para cezası uygulanması da mümkündür. Bu nedenle sürelere uygun hareket etmek oldukça önemlidir.

Bu durumun önlenmesi adına; ikamet izninin reddinin iptaline ilişkin açılan dava yürütmenin durdurulması talepli açılabilir. Bu takdirde dava devam ederken ilgili kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği göz önüne alınarak yürütmesinin durdurulması sağlanabilecektir. Bu halde yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı verilmeyecektir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Üzerine Yeniden Başvuru

Red kararı üzerine belirlenen süreler içinde ülkeyi terk eden yabancının daha sonraki bir tarihte ülkeye tekrar giriş yapması mümkündür. Yabancı ikamet izni başvurusu reddi kararının kendisine tebliğinden sonraki 6 ay içinde yeniden bir başvuru yapmak isterse önceki başvurudan farklı bir türde ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Aynı ikamet gerekçesi ile yeniden başvuru yapılabilmesi için Red kararının kişiye tebliğinden itibaren 6 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

Konu ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda ikamet izni başvurusu reddi ile ilgili temel kanuni düzenlemeleri açıkladık. Bunun haricinde ikamet izni başvurusu reddi ile ilgili avukatlık ofisimize sıkça sorulan soruları aşağıda derledik. Bu soruları ve cevaplarını incelemenizi öneriyoruz.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların, vize süresi içerisinde ya da mevcut ikamet izni süresi içinde yapmış olduğu başvurunun ilgili Göç Müdürlüğü tarafından olumsuz değerlendirilme durumudur. İlgili Göç Müdürlüğü tarafından red kararı verilmesi usuli hatadan olabileceği gibi eksiklik, hata ya da idarenin takdir yetkisi çerçevesinde verilebilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Hangi Sebeplere Dayanabilir?

Usule ilişkin eksiklik, süresinde başvuru yapılmaması gibi yanlışlıklardan ötürü kişinin başvurusu reddedilebilir. Bunun yanında; ilgili yabancının aranan nitelikleri taşımaması, hakkında sınır dışı kararının bulunması, ülkeye giriş yasağının olması, Türkiye’de kalış amacını haklı nedene dayandırmaması, kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmaması vs. gibi kişinin kendisiyle ve durumuyla alakalı nedenlerden dolayı başvurusu reddedilebilir. Yahut idarenin takdir yetkisi ile alakalı durumla ilgili hatalı değerlendirmesinden kaynaklı olarak da ikamet izni başvurusunun reddine karar verilmiş olabilir.

İkamet İzni Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Kişi, e-ikamet.goc.gov.tr adresinden gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni alabilmek için elektronik ortamda başvurusunu yapar. Bunun üzerine idarenin belgelerin teslim edilmesinden itibaren 90 gün içerisinde ikamet izni başvurusunun incelemesinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde idare başvurunun kabulü ya da reddi hakkında bir karar verecektir.

İkamet İzin Başvurusu Reddi Halinde Ne Yapmalıdır?

Yabancı kişinin ikamet izni başvurusunu ilgili makam reddederse, bu reddin kendisine tebliğinden itibaren kişi 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması talepli olarak iptal davası açabilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı Ülkeden Hemen Çıkmalı Mıdır?

Red kararı üzerine açılan idari işlemin iptali davasında yürütmenin durdurulması istenmiş ve idare yürütmenin durdurulması kararı vermişse kişinin ülke dışına çıkması gerekmez. Ancak kişinin vize veya vize muafiyeti yoksa, yürütmenin durdurulması kararı alınmamışsa, red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ülkeyi terk etmelidir. İkamet izni başvurusunun reddi kararı ile birlikte yabancıya 10 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiği de tebliğ olunur.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı Ülkeden Çıkış Yapmazsa Ne Olur?

Yürütmenin durdurulması veya başkaca haklı bir nedeni bulunmayan yabancı hakkında sınır dışı etme (deport) kararı verilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilince Tekrar Yapılabilir Mi?

Evet. Fakat belirtmek gerekir ki ret kararının yabancı kişiye tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar bir başvuru yapılacaksa ikamet izni için farklı bir gerekçeye dayanılmalıdır.

Hukuk Büromuz T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Oturma (İkametgah) İznini Başvurusunun Uzatılmasına İlişkin Talebin Reddine Yönelik Karara Karşı Açmış Olduğumuz İptal Davalarında Mahkemenin Lehimize Verdiği Emsal Kararlara Örnek;

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda konu ile ilgili olarak oturma izni başvurusunun reddi, ikamet izni kararının reddedilme sebepleri, ve açılması gereken idari dava sürecine ilişkin bilgileri verdik.

Yukarıda belirtilen bilgiler, ikamet izni başvurusu reddi üzerine yapılacak genel nitelikli işlemlerdir. Red kararı ile karşılaşan her yabancının kendi somut durumu dikkate alınarak ona göre dava sürecinin planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ikamet izni başvurusu red ile sonuçlanan yabancıların, avukat yardımıyla süreci sürdürmesi önem arz eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank