Antalya Yapı Kayıt Belgesi ve İmar Barışı

ALINMIŞ OLAN YAPI KAYIT BELGESİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR? 

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; imar barışı doğrultusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olarak kurulmuş, başvurular e-devlet üzerinden alınmış ve yapı kayıt belgesi düzenlenmeden önce herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Genel uygulamada vatandaşlar tarafından yapı kayıt belgesi almak için bilerek veya bilmeyerek imar barışı kapsamına girmeyen yapılar için başvuru yapılmış ve bedeli ödenerek yapı kayıt belgesi alınmıştır.

Belediyeler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda imar barışı kapsamına girmeyen yapılar için alınmış olan yapı kayıt belgeleri ile usul veya yasaya aykırı olduğuna kanaat getirilen yapı kayıt belgeleri Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından iptal edilmektedir.

A-3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi ve Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ne göre imar barışı faydalanamayacak olan yapılar şunlardır:

 • 1- 31/12/2017 tarihinden sonra yapılmış olan yapılar
 • 2- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
 • 3- Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar
 • 4- 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda bulunan yapılar
 • 5- İstanbul tarihi yarımada içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bulunan yapılar
 • 6- 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda bulunan yapılar imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alamazlar.

Yukarıda sayılan yapılar dışındaki tüm alanlarda bulunan ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilirler.

B-Yapı Kayıt Belgesinin İptal Süreci Ve İptal Sebepleri Nelerdir?

Bilineceği üzere Yapı Kayıt Belgesini iptal etmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Uygulamada bakanlık bu yetkisini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine devretmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin re’sen yaptıkları denetimler, belediye ve il özel idaresince yapılan bildirimler ve vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine inceleme yapılmakta ve yapı kayıt belgesi iptal edilmektedir.

C-Yapı Kayıt Belgesinin iptal sebepleri şu şekildedir;

 • 1- 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığının tespit edilmesi
 • 2- İmar barışı kapsamında olmayan alanlarda bulunan yapı hakkında yapı kayıt belgesi alınması,
 • 3- Arsa veya yapı alanının olması gerekenden daha düşük beyan edilmesi sonucunda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak ödendiğinin tespit edilmesi tek başına Yapı Kayıt Belgesinin iptal sebebi değildir. Fakat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü tarafından verilen süre içerisinde eksik olan meblağın ödenmez ise,
 • Bu sayılan hususların tespiti halinde Yapı Kayıt belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından iptal edilir. Ve yapı kayıt belgesi geçerliliğini yitirir ve yapı sahibine sağladığı haklar geri alınır.

Belirtmek gerekir ki; başvuru sonrasında yapı sahibince Yapı Kayıt Belgesi için fazla ödeme yapılmışsa; Yapı Kayıt Belgesi Tebliği’nin 10/2-b bendinde de belirtildiği üzere; Yapı Kayıt Belgesi bedelinin fazla ödenmesine sebep olan hatalar (yapı veya arsa alanının fazla beyan edilmesi gibi) iptal sebebi değildir.

Yapı Kayıt Belgesinin en önemli iptal nedenlerinden birisi olan ve genellikle uygulamada en çok karşılaşılan iptal nedeni; “yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığına” ilişkin tespittir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 21.01.2020 tarih ve E:2019/2619, K:2020/94 sayılı kararında;

“… taşınmaza ilişkin 2017 ve 2018 yılına ait Google Earth uydu görüntülerinin (hava fotoğraflarının) ilgili kurumlardan temin edilmesi ve gerekli görülmesi halinde yapının 31/12/2017 tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı hususunun mahallinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile açıklığa kavuşturulması ve düzenlenecek bilirkişi raporu dava konusu yapı kayıt belgesine ilişkin başvuru formuna eklenen fotoğraflar ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmek suretiyle, uyuşmazlık konusu yapının Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek bir yapı olup olmadığının belirlenmesi”

gerektiğine karar vermiştir.

Hava fotoğraflarından yapının ne zaman yapıldığı tespit edilemiyorsa, ve yapının ne zaman zaman yapıldığı şüpheli vir durum kazanmış ve yapının yapım tarihi net tespit edilemiyorsa, bu durum yapı sahibinin lehine bir durum yaratacağından ötürü, genel manada yapının inşaatında alınmış bir fatura ,çekilmiş bir fotoğraf, tanık beyanları veya daha önce tutulmuş yapı tatil zaptı gibi delillerle yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapıldığı ispatlanabiliyorsa bu yapı sahibine davasında olumlu bir durum yaratacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli fazla ödenmiş ise, ilgilisince fazla ödenen kısmın iadesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilir. Bu başvuruya 60 gün içerisinde idarece cevap verilmezse, fazla ödenen bedelin iadesi için İdare Mahkemesinde dava açılması mümkündür.

Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra ne yapılabilir ?

D-Yapı kayıt belgesi iptali işlemine karşı iptal davası açılmalıdır;

Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra, yapı sahibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, tüm bu sürecin sebebi olan Yapı Kayıt Belgesinin iptaline ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlemine karşı dava açılması önem arz etmektedir. Aksi taktirde, dava açılmazsa, yapı kayıt belgesi için alınmış iptal kararı kesinleşmiş olacağından, bu işleme dayanılarak tesis edilen diğer işlemlere karşı yapı sahibince dava açılsa dahi sonuç alınması mümkün olmayacaktır. Yapı kayıt Belgesi iptal edilmiş olan yapı sahibine tavsiyemiz şu olacaktır; bu durumda mutlaka Belediye, İmar ve İdari davalarda uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek alarak hukuk sürecini başlatmalıdır.

E-Yapı kayıt belgesi iptali işlemine karşı iptal davası hangi mahkemede açılmalıdır?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemi veya kararı idari bir işlem olduğu için, bu işleme karşı açılacak olan davanın da yapının bulunduğu ildeki İdare Mahkemesinde açılması gerekmektedir. Yapının bulunduğu ilde İdare Mahkemesi yoksa, o ilin yargı çevresinde kaldığı İdare Mahkemesinde dava açılması gerekir.

F-Yapı kayıt belgesi iptali işlemine karşı iptal davası hangi sürede ya da ne zaman açılmalıdır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Yapı Kayıt Belgesinin iptaline ilişkin işleme karşı, işlemin tebliğ edildiği yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin yapı kayıt belgesini iptal kararının veya işleminin yapı sahibine tebliğini takip eden tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde açılması gerekir. Zorunlu olmasa da, dava açmadan önce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesine göre idareye başvurarak itiraz etmek mümkündür. Ancak bu yolun tercih edilmesi durumunda dava açma sürelerine ayrıca dikkate edilmelidir. Buna göre; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.”

G-Yapı Kayıt Belgesinin İptalinden Sonraki Süreçte Yapı Sahibin Karşılaşacağı Hukuksal Yaptırımlar Nelerdir?

 • Yapı Kayıt Belgesinin İptalinden Sonraki Süreçte Yapı Sahibin Hakkında İmar Kanunu Uyarınca Yıkım Ve Para Cezası Kararı Alınır.

Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapı “imar mevzuatına aykırı” yapı konumuna sayılacağından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediye veya il özel idaresine de bildirimde bulunularak, İmar Kanunu’nu göre yapı sahibi hakkında işlem yapılması istenilir.

Belediye veya il özel idaresi tarafından ise yapı sahibi hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca şu kararlar alınır ve işlemler yapılır;

 1. Yapı hakkında Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek MÜHÜRLENİR,
 2. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilir.
 3. İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre İDARİ PARA CEZASI VERİLİR,
 4. Verilen süre içerisinde yapı yıkılmaz veya aykırılık giderilmez ise İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre YIKIM KARARI ALINIR.
 5. Verilen süre içerisinde yapı yıkılmaz veya aykırılık giderilmez ise İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 3. fıkrasına göre İKİNCİ DEFA İDARİ PARA CEZASI VERİLİR.

Bu işlemlerin hepsine karşı ayrı ayrı veya birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, işlemin tebliğ edildiği tarihi takip eden 60 günlük süre içerisinde Yapı sahibi tarafından idari işlemin iptal davası açılması gerekir. Yapı kayıt Belgesi iptal edilmesi sebebiyle hakkında idari yaptırımlar uygulanmasına karar verilen yapı sahibine tavsiyemiz şu olacaktır; bu durumda mutlaka Belediye, İmar ve İdari davalarda uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek alarak hukuk sürecini başlatmalıdır.

Yapı sahibi Hakkında Resmî Belgenin Düzenlenmesinde “Yalan Beyan” Suçundan Soruşturma Açılır.

Yapı Kayıt Belgesi Tebliği’nin 8/2. fıkrası ve 10/2-b bendine göre, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü Yapı Kayıt Belgesinin iptaline karar verilirse; iptal edildikten sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yalan beyanda bulunan müracaat sahibi yapı sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206. uyarınca “resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulur. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza soruşturması başlatılır ve cezalandırılması istemli kamu davası açılabilir.

Yapı kayıt Belgesi iptal edilmesi sebebiyle hakkında idari yaptırımlar uygulanmasına karar verilmesi neticesinde hakkında soruşturma başlatılan yapı sahibine tavsiyemiz şu olacaktır; bu durumda mutlaka ceza davalarında, Belediye ve İmar davalarında uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek alarak yapı sahibi hakkında açılan ceza soruşturmasında veya ceza davasında savunmasını yaptırmalıdır.

Yapı sahibi Hakkında “İmar Kirliliğine Neden Olma” Suçundan Soruşturma Açılır.

Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi neticesinde “imar mevzuatına aykırı” hale gelen yapı; BİNA niteliğindeyse ve belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde ise, yapı sahibi hakkında İlgili Belediye veya İl Özel İdaresi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi uyarınca soruşturma talep edilir ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılır.

Yapı kayıt belgesi iptal edilen yapı, 2863 sayılı Boğaziçi Kanunu veya 2960 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi özel Kanunlara tabi olan alanlarda (boğaziçi, doğal sit, arkeolojik sit, tarihi sit, kentsel sit gibi alanlarda) kalıyorsa, imar kirliliği ve ilgili özel Kanuna muhalefet etme suçu yönünden TCK’nın 44. maddesi uyarınca fikri içtima hükümlerine göre yargılama yapılır.

Yapı kayıt Belgesi iptal edilmesi sebebiyle hakkında idari yaptırımlar uygulanmasına karar verilmesi neticesinde hakkında soruşturma başlatılan yapı sahibine tavsiyemiz şu olacaktır; bu durumda mutlaka ceza davalarında, Belediye ve İmar davalarında uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek alarak yapı sahibi hakkında açılan ceza soruşturmasında veya ceza davasında savunmasını yaptırmalıdır.

Yapı sahibine daha önce verilmiş olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İlgili İdare tarafından İptal Edilir.

Yapı Kayıt Belgesi Tebliğinin 6/8. maddesinde; Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle, yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra, bu belge esas alınarak verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edilir.

Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi esas alınarak özel Kanunlar uyarınca verilen turizm işletme belgesi, akaryakıt bayiliği lisansı, sağlık kuruluşu ruhsatı, özel okul ruhsatı gibi lisans, ruhsat ve belgeler de iptal edilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya diğer ilgili ruhsatların iptali kararlarına karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, iptal kararının yapı sahibine işlemin tebliğ edildiği tarihi takip eden 60 günlük süre içerisinde yapının bulunduğu İdare mahkemesine açılması gerekir.

Yapı kayıt Belgesi iptal edilmesi sebebiyle hakkında idari yaptırımlar uygulanmasına karar verilen yapı sahibine tavsiyemiz şu olacaktır; bu durumda mutlaka Belediye, İmar ve İdari davalarında uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek alarak hukuk sürecini başlatmalıdır.

Yapı sahibine daha önce verilmiş olan Su, Elektrik ve Doğalgaz Aboneliği İptal Edilir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 3. fıkrasında; Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle, imar barışı ile alınmış olan yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra, bu belge esas alınarak verilen su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri de iptal edilir. Yapı sahibi bu durumda abonesiz kullanıcı durumuna düşecektir.

Yapı sahibine daha önce satılmış bulunan Hazine veya Belediye Arazileri varsa bu arazilerin Satış İşlemi İptal Edilir

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında; Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye veya belediyeye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine başvuruları üzerine satılacağı düzenlenmiştir.

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin 11/2. fıkrasına göre, satışı yapılan taşınmazların tapu kütüğüne, “Bu taşınmaz ……….… tarihli ve ………… no.lu Yapı Kayıt Belgesine dayanılarak satılmıştır. Bu belgenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, satış işlemi iptal edilerek taşınmaz Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak hak sahibine iade edilir.” şeklinde şerh konulur.

Bu nedenle, yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra, bu belge esas alınarak yapılan satış işlemleri de iptal edilir, ödenen bedel faizsiz olarak iade edilir ve yapı sahipleri adına ecrimisil tahakkuk ettirilir.

7.Yapı Kayıt Belgesi Esas Alınarak Yapılan Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetleri yapı kayıt belgesinin iptali sonrasında iptal edilemeyecekse de Tapu kaydına uyarıcı bir şerh konulacaktır.

İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 5. fıkrasında, imar barışı doğrultusunda yapı kayıt belgesi bulunan yapı için, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebileceği düzenlenmiştir.

Yapı kayıt belgesinin iptali sonrasında daha önce alınmış olan cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemlerinin durumu hakkında “Tapu Müdürlüğünde yapılan işlem sonrası işlem dayanağı yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi ve müdürlüğümüze bilgilendirilmesi durumunda yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın/bağımsız bölümlerin kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilir.”

Yani, Yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra, bu belge esas alınarak yapılan cins değişikliği ve kat mülkiyeti iptal edilmeyecek, sadece yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın/bağımsız bölümlerin kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilecektir. Bu durum, ilgili yapının krediye uygun olmaması sonucunu doğuracaktır.

Yukarıda açıklanan hukuksal gerekçeler ışığında görüldüğü üzere, Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra, yapı sahibi ciddi yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, tüm bu sürecin sebebi olan Yapı Kayıt Belgesinin iptaline ilişkin Çevre ve Şehircilik işlemine karşı dava açılması önem arz etmektedir. Aksi taktirde, bu işlem kesinleşmiş olacağından, bu işleme dayanılarak tesis edilen diğer işlemlere karşı dava açılsa dahi sonuç alınması mümkün olmayacağı gibi, yaptırımlarla karşı karşıya kalan yapı sahibine hak arama mücadele ve sürecinde Belediye, İmar ve İdari davalarında uzman, yetkin bir avukattan veya hukuk bürosundan destek almasını önemle tavsiye ederiz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLARDA BULUNAN YAPILAR İÇİN ALINAN YAPI KAYIT BELGESİ NASIL İPTAL EDİLİR? HAKLARI İHLAL EDİLEN KİŞİLER ALEYHLERİNE ALINMIŞ OLAN YAPI KAYIT BELGESİNİ NASIL İPTAL ETTİREBİLİRLER?

Her alınmış yapı kayıt belgesi hukuken geçerli olarak kabul edilmeyeceği gibi, bazı hukuksuzlukları da doğurabilir. Örneğin;

 • Hisseli taşınmazlarda yapılmış olan imara aykırı binalar için paydaşlardan sadece biri binanın kendisine ait olduğunu belirterek yapı kayıt belgesi alırsa, diğer hissedarların mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olacaktır.
 • Hazine arazileri ve orman alanları üzerine yapılan binaların kim tarafından inşa edildiği açıkça belli değilse, başkasının yaptığı kaçak bina ile ilgili hak sahibi olmayan kişiler yapı kayıt belgesi aldığı takdirde, gerçek hak sahiplerinin hakları zarar görür.
 • Keza Kooperatifler veya sitelerde bulunan, ortak kullanım alanları ve sosyal tesislerde buluna kaçak yapılarla ilgili tüzel kişilik olarak yapı kayıt belgesi başvurusu yapılamadığından, bu alanlarla ilgili özel şahısların alacağı yapı kayıt belgeleri ileride site sakinlerinden menfaat elde etmek amacıyla kullanılabilir.
 • Apartman ortak alanlarını işgal eden kişilerin ortak alanlarla ilgili olarak aldıkları yapı kayıt belgesi, diğer kat maliklerinin mülkiyet haklarını ihlal edebilir.
 • Ortak kullanıma tahsis edilen mera alanlarına ilişkin alınan yapı kayıt belgesi diğer kullanıcıların haklarını olumsuz etkileyecektir.

Yukarıda açıkladığımız ve örnek olarak sıraladığımız bu hukuki sorunların varlığı halinde bu yaratmış olduğu mülkiyet hakkı ihlalleri nasıl giderilecektir. Yasaya aykırı ve başkalarının mülkiyet hakkına zarar veren yapı kayıt belgesinin iptali nasıl olacaktır? Her şeyden öte başkalarının haklarına zarar veren, alınmış yapı kayıt belgelerinin iptali mümkün müdür?

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi olarak, 11.05.2018 tarihinde kabul edilen, İmar Barışı düzenlemesinde; Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan binalar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz”düzenlemesi ile özel mülkiyet üzerinde bulunan yapılar ve kamuya ait sosyal donatı alanlarından bulunan binalar için yapı kayıt belgesinin düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu yerler için imar barışı doğrultusunda alınmış olan yapı kayıt belgeleri geçerli olamayacağı gibi, mülkiyet hakkı ihlal edilen 3 kişi veya hak sahibi olduğunu iddia eden kimse, aleyhine yapı kayıt belgesi almış olan kimseye karşı, İYUK’nun 10. Maddesi gereği idari başvuruda bulunmak suretiyle gayrimenkulün bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü müracaatla yapı kayıt belgesinin iptalini isteyebilir. Yapı Kayıt Belgesi, hakları ihlal edilen üçüncü kişilere doğrudan tebliğ edilmediğine göre, öncelikle yapı kayıt belgesinin iptali için, bu belgeyi veren idari makama başvuru yapılarak belgenin iptalinin istenmesi gerekecektir. İlgili kişilinin talebine veya yapı kayıt belgesinin iptaline olumsuz yanıt verilir veya hiç yanıt verilmezse; hak sahibi 3.kişi tarafından yapının bulunduğu idare mahkemesine iptal davası açabilir.

Burada bir hususun altını önemle çizmek gerekir; eğer kişi yapı kayıt belgesinin iptaline karşı doğrudan dava açmayıp da idareye başvuruda bulunmuş ise sürelere dikkat etmelidir. İYUK’a göre, idare tarafından 60 gün içerisinde başvuruya cevap verilmediği takdirde, başvuru reddedilmiş sayılacağından, dava süresi işlemeye başlayacaktır. İdari Makamlar, iptal başvurusunu reddettiği takdirde de, 60 gün içerisinde yapı kayıt belgesinin iptali için İdare Mahkemesinde dava açılabilecektir.

Mahkeme tarafların ortaya sunacağı tüm delilleri birlikte inceleyerek bir sonuca varacaktır. Bu noktada yapı sahibi tarafından yapılan yapı kayıt belgesi başvuru ve ekleri, ilgili yapıda yapılacak keşifler, keşif ve yapıya ilişkin bilirkişi raporu, idare tarafından elde edilen uydu görüntüleri vb. deliller önem taşıyacaktır. Birçok detay ve hukuki aşama gerektiren bu sürecin, idare hukuku davalarında, belediye hukuku davalarında ve İmar Hukuku davalarında yetkin ve uzman bir avukat desteği ile yürütülmesini tavsiye etmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank