İPOTEK VERMEK HAKKINDA VEKALETNAME

Şirketimiz lehine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine dilediği vade, bedel ve şartlarla, dilediği sıra ve derecede olmak üzere ipotek hakkı tesis etmeye, ipotek takrirlerini kabule, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ipoteğin vadelerini uzatmaya, yenilemeye, serbest dereceden yararlanma isteminde bulunmaya, lehimize teminat ipotekleri tesis ve tesciline, ipotek hakkının dilediği başka taşınmazlar üzene kaydırılmasını ve tesisini kabule, ipotek karşılığı alacağımıza tahsile, borçluyu ibraya, tesis edilmiş ipoteği kısmen ve tamamen kaldırmaya, fek takrirlerini vermeye, bütün bu işlerden dolayı tapu sicil memurluklarında ve yetkili makam v mercilerde tüm işleri adımıza yürütmeye, gerekli belge, sicil, tapu kayıt ve defterleri imzalamaya, münferiden hareket etmek üzere Merkez Mahallesi Kervansaray Sitesi D5 Blok No:53 07980 Kemer/Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Kemer Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ ile Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi Cazip Apt.No:46 Kat:4 D:10 Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30799000592 TC. Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5934 vergi numaralı Av.Ebru Süzer GÜNEŞ tarafımızdan vekil tayin edildi. diye sözlerini bitirdiler. Yazılan bu tutanak ilgililer tarafından okundu. Yazılanların gerçek istekleri olduğunu bildirmeleri üzerine tutanağın altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi.

VEKALET VERENLER :

VEKALET ÇIKARMA

VEKALET BİLGİLERİ

VEKALET ÇEŞİTLERİ