Vollmacht zur Übertragung von Gesellschaftsanteilen

Antalya Ticaret Sicil Memurluğunun ………….. sicil numarasında kayıtlı ……………………  şirketindeki hisselerimin bir kısmını veya tamamını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve şartlarla devretmeye, devir bedellerini talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, devir senet ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, beyanname ve muvafakatları imzaya, hisse devri ile ilgili olarak beni bilcümle resmi daireler, maliye, belediye, vergi daireleri,sosyal güvenlik kurumu, ticaret sicili müdürlükleri, ticaret odaları,noterlikler ve diğer makam  ve merciler ile şirket ortakları nezdinde tam yetki ile temsile, ortaklar kurulu toplantılarına katılmaya, kararlar almaya, karar defteri ve pay defterini imzalamaya, alınmış veya alınacak kararlara itiraza, muhalefet şerhi koymaya, kabul veya redde, kayıt ve suretleri çıkartmaya, tetkike, elden evrak alıp vermeye, ödenmesi gereken her türlü vergi, harç ve masrafları ödemeye iade olunan veya fazla ödenen vergileri geri almaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,  bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle , ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere ………….. Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Von Unternehmen zu erteilende Vollmachten

Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Antalya Barosu avukatlarından Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Scheidungen Vollmachten

Gerek eşim ……………………. benim aleyhime açtığı veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından, bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden …………………….  dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde  beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, CMK´nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya,  İzale’i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht des Generalstaatsanwalts

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nde dava açmaya, takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK´nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı, arşiv bilgilerimi talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht zum Immobilienkauf

Adıma ……………………. kayıtlı taşınmazı dilediği zaman, dilediği bedel ve koşullarda, dilediği gerçek veya tüzel kişilerden, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz, üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunan veya bulunmayan, üzerinde haciz kaydı olan veya haciz kaydı olmayan, üzerinde takyidat olan veya takyidat olmayan,  taşınmaz mallar, bağımsız bölümler satın almaya, satış bedellerini ödemeye, verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm belgelerini imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, gerektiğinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi yolu ile veya Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi ile   adıma taşınmazlar almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, icabında feshe, ilgili tapu siciline şerh verdirmeye, her nevi harç ve vergilerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, icabında lehime yapılacak taşınmaz mal bağışlarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI gereği liste beyanı, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, dilediği bağımsız bölümü seçmeye, bağımsız bölümlerin arsa paylarını tesbite, dilediği şekil ve koşullarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine,   kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, tapu kayıt defter ve sicilini imzaya, iskan ve kullanma izinlerini almaya, satın alınacak taşınmaza elektrik, su, doğalgaz bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili Belediyeler, idareler, şirketler ve kurumlar önünde tanzim ve imzaya, beyanname, muvafakat ve dilekçeler vermeye, ayrıca bu taşınmaz ile ilgili hak ve menfaatlerimi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtar ihbar keşide etmeye, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri bilumum Resmi ve Özel kurum ve kuruluşlarda yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht für Immobilienverkäufe

Sahibi ve hissedarı bulunduğum ………….. taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz olarak dilediği gerçek veya tüzel kişilere satmaya, satış bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ  yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh verilmesi hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcılara devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, İlgili Belediye Başkanlığına müracaat ederek emlak rayiç değer belgesini almaya, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza ve iadesi halinde talep ve tahsile, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

Vollmacht für den Fahrzeugkauf

…………….. temsilen dilediğinden dilediği bedel ve şartlarla her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ile her türlü iş makinelerini  kesin olarak veya mülkiyeti saklı tutulmak kaydı ile satın almaya, satış bedellerini ödemeye, sözleşmelerini imzalamaya, satış sözleşmesini feshetmeye, satış sözleşmesinden dönmeye, ……………..  düzeltme beyannameleri tanzim ve imzaya, Sefer Görev Emri belgelerini imzaya ve tebellüğ etmeye, gerektiğinde Sefer Görev Emri belgesi veya örneğini ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden talep etmeye ve teslim almaya, her türlü vergi, harç, masraf ve primlerini ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, beyannamelerini imzalamaya, makbuz ve belgelerini almaya, sahibi bulunduğum ve sahibi bulunacağım her türlü motorlu ve motorsuz araçlarımı ilgili tescil kuruluşunda kayıt ve tescil ettirmeye, araç tescil, geçici yol belgelerini, tescil kayıtlarını çıkartmaya, teslim almaya, fenni muayenelerini, tespitlerini yaptırmaya, trafikten çekmeye, trafiğe çıkarmaya, hurdaya ayırmaya, kayıt kapama veya kayıt açma işlemlerini yapmaya, plaka değişikliği talebinde bulunmaya, araç plakasını teslim etmeye, araçla ilgili motor, şase ve sair   her türlü tadilat, montaj ve değişiklikleri yaptırmaya, logo eklettirmeye veya sildirmeye,LPG, Takograf cihazı, Taksimetre taktırmaya veya söktürmeye, taahhütlerde bulunmaya, sicile tescil ettirmeye, tescil talep belgelerini imzalamaya, tescil belgesini teslim almaya, plaka almaya, plakayı dilediği yere nakletmeye, dilediği sigorta şirketine dilediği şekil ve şartlarla her türlü sigortasını yaptırmaya, poliçelerini imzalamaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, şehirlerarası dosya nakli yaptırmaya, zayiinden dosya, plaka ve tescil belgesi çıkarmaya, teslim almaya, ekspertiz raporu almaya, imzalamaya, ibraz etmeye, gerekli beyan ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, nüfus müdürlüklerine müracaatla adres beyanında bulunmaya, gerektiğinde ikinci adres beyan etmeye,  bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, takip ve imzasıyla neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht für den Fahrzeugverkauf

…………….. aracımı …………….. dilediği bedel ve şartlarla, kati veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satmaya, satış bedellerini almaya, satış senet veya sözleşmelerini imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya, mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla yapılan satışlarda verilecek emre muharrer senetleri teslim almaya, borç bitiminde ibralar vermeye, muvafakatnameleri imzalamaya, satışları gerektiğinde fesh etmeye, satış sözleşmesinden dönmeye, yeniden satmaya, ekspertiz raporu almaya, trafikten çekmeye, trafiğe çıkarmaya, hurdaya ayırmaya, kayıt kapama veya kayıt açma işlemlerini yapmaya, plaka değişikliği talebinde bulunmaya,  araç plakasını teslim etmeye, araçla ilgili motor, şase ve sair   her türlü tadilat, montaj ve değişiklikleri yaptırmaya, logo eklettirmeye veya sildirmeye, LPG, Takograf cihazı, Taksimetre taktırmaya veya söktürmeye, taahhütlerde bulunmaya, sicile tescil ettirmeye, tescil talep belgelerini imzalamaya, tescil belgesini teslim almaya, gerekli evrak ve belgeleri imzaya, ilgili kişi veya kurumlardan araç üzerindeki haciz, rehin ve sair şerhlerin kaldırıldığına dair yazıları elden teslim almaya, haciz, rehin ve sair hak mahrumiyetlerini kaldırmaya, Noterliklerde bu konuda düzenlenecek belgeleri imzalamaya, gerektiğinde fenni muayenelerini yaptırmaya, ekspertiz raporu almaya, imzalamaya, ibraz etmeye, Adres Kayıt Sisteminde (AKS) Türkiyedeki adresimin kayıtlı bulunmaması halinde  nüfus müdürlüklerine müracaatla adres beyanında bulunmaya, gerektiğinde ikinci adres beyan etmeye,  bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, takip ve imzasıyla neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Arbeitserlaubnis Vollmacht

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar ile bağlı Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, Yabancılar Şube Müdürlükleri, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar ve diğer Devlet daireleri, kurum ve kuruluşları nezdinde beni temsile, adıma yabancı personel çalışma izni başvurusunda bulunmaya, çalışma izni alınan yabancı için oturma izni ve İkamet Teskeresi başvurusunda bulunmaya, bu hususta elektronik ortamda online işlemler yapmaya, gereken dilekçe, belge ve evrakı benim adıma tanzim etmeye ve imzalamaya, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, adıma düzenlenen her türlü belgeyi ilgili kurum ve kuruluşlardan teslim almaya, tebliğ ve tebellüğe, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, sözlü ve yazılı beyanlarda ve müracaatlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, cevaplar vermeye, her türlü vergi, rüsum ve harçları ilgili yerlere yatırmaya, makbuzlar almaya, fazla yatanları ve geri verilmesi gerekenleri talep etmeye, tahsil etmeye, ahzu kabza, alındı makbuz ve belgelerini imzalamaya, yanlışlıkları idari yoldan düzelttirmeye, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Buchhalter Vollmacht

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, yapılacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadil işlemlerini yapmaya, yürütmeye, evrakları akt ve imzalamaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi ve belgelerimi sunmaya,  tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası  her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, tutanakları imzaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası, vesair belge tasdik ve basım izinlerini almaya, matbaalarda defter, belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) bastırmaya, gerektiğinde sayılan bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiğinde basılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine müracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve iade tutanaklarını tanzim ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunmaya,  tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ve fazla yatırılanları ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak verilmesi için gerekli şifre kullanıcı kodlarını almaya, Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerimi almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim  konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu´na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma veya il müdürlüklerine başvuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında almaya, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda beni temsil ve ilzama, yürürlükte bulunan  V.U.K. Genel Tebliğleri gereğince, Elektronik Tebligata ilişkin şifre talebinde bulunmaya, interaktif vergi dairesi şifre talebinde bulunmaya, bu talepler ile ilgili dilekçe ve formları düzenlemeye ve imzalamaya, dilekçe veya formları ilgili Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebligat ve interaktif vergi dairesi şifrelerini teslim almaya, resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasalı P.O.S. cihazı izin ve ruhsatlarını almaya, onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya, ilgili vergi daireleri, mal müdürlükleri ve  S.G.K.’na müracaatla işyeri açılış ve işyeri kapanış işlemlerimi yapmaya, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarını imzaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht der Arbeitsplatzverwaltung

……………….. adresindeki işyerimdeki faaliyet konumla ilgili olarak tüm işlerimi yürütmeye, adıma ticari mal almaya, satmaya, bedellerini tahsile, fatura, fiş ve makbuzları tanzim ve imzalamaya, işyerimle ilgili her türlü evrak, belge, izin, ruhsatları ilgili makamlardan temin etmeye,  defter, belge ve fatura onaylattırmaya, bastırmaya ve teslim almaya, ticari defterlerimi, işyerimle ilgili belgeleri ibraza, tutulacak tutanakları imzalamaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, tebliğ ve tebellüğe, işyerimde işçi çalıştırmaya, mesul müdür ve  işçilerle sözleşmeler yapmaya, feshetmeye, ihtarname, ihbarname çekmeye, işveren vekili sıfatı ile S.G.K. Sosyal Sigorta bordrolarını tanzim ve imzalamaya, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnaf derneklerine kayıt ve tescil işlemlerimi yaptırmaya, işyerim ve faaliyet konumla ilgili olarak Maliye, Vergi daireleri, SGK, Özel idare, Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Hükümet Tabipliği, Mülki ve  Askeri makamlar  ve tüm resmi dairelerde özel ve tüzel kişiler nezdinde yapmam gereken bilumum işlemleri, başvuruları benim adıma yapmaya, bu işlerimle ilgili olarak istenecek taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen

Ortağı bulunduğum ……………... unvanlı şirket toplantılarında beni her hususta temsile, ortaklık   taahhütlerimi yerine getirmeye, genel kurul ve ortaklar kurulu  toplantılarına iştirak etmeye, oy  kullanmaya, kararlar  almaya, alınan kararları kabul veya redde, gerekirse itirazda bulunmaya, muhalefet şerhi koymaya, evrak almaya, vermeye, buna ait her nevi dilekçe ve her türlü evrakı imzalamaya, bu hususta gerekli formaliteleri takip ve ikmale, bu  konudaki idari gereksinmelerini yerine getirmeye, her nevi yazışmalarda bulunmaya, tebliğ ve tebellüğe, beni tam yetki ile temsil ile bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht für Staatsbürgerschafts Transaktionen

Vatandaşlık işlemlerimle ilgili olarak T.C hudutlarında ve yurt dışında benim adıma tüm işlerimi yürütmeye ve şahsımla ilgili her türlü evrak, belge, izinleri ilgili makamlardan temin etmeye, Maliye, Vergi daireleri, SGK, Özel idare, Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Hükümet Tabipliği, Mülki ve Askeri makamlar, Adalet Bakanlığı, Nüfus Müdürlükleri ve ilgili birimlerinde ve tüm resmi dairelerde özel ve tüzel kişiler nezdinde yapmam gereken bilumum işlemleri, başvuruları benim adıma yapmaya, bu işlerimle ilgili olarak istenecek taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri başından sonuna benden farksız olarak yapmaya, harç ve vergilerini yatırmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye ve yine noterlik dairesine müracaatla bu işlemden örnek almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

 

 

Vollmacht für Steuer- und Buchhaltungstransaktionen

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, yapılacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadil işlemlerini yapmaya, yürütmeye, evrakları akt ve imzalamaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi ve belgelerimi sunmaya,  tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası  her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, tutanakları imzaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası, vesair belge tasdik ve basım izinlerini almaya, matbaalarda defter, belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) bastırmaya, gerektiğinde sayılan bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiğinde basılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine müracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve iade tutanaklarını tanzim ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunmaya,  tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ve fazla yatırılanları ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak verilmesi için gerekli şifre kullanıcı kodlarını almaya, Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerimi almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim  konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu´na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma veya il müdürlüklerine başvuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında almaya, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda beni temsil ve ilzama, yürürlükte bulunan  V.U.K. Genel Tebliğleri gereğince, Elektronik Tebligata ilişkin şifre talebinde bulunmaya, interaktif vergi dairesi şifre talebinde bulunmaya, bu talepler ile ilgili dilekçe ve formları düzenlemeye ve imzalamaya, dilekçe veya formları ilgili Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebligat ve interaktif vergi dairesi şifrelerini teslim almaya, resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasalı P.O.S. cihazı izin ve ruhsatlarını almaya, onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya, ilgili vergi daireleri, mal müdürlükleri ve  S.G.K.’na müracaatla işyeri açılış ve işyeri kapanış işlemlerimi yapmaya, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarını imzaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

RESMİ DAİRELERDE İŞLEM: ve yine T.C hudutları dahilinde faaliyet gösteren bilumum S.G.K , Bağ-kur , Vergi daireleri , İcra daireleri , Belediyeler , Emniyet , Esnaf ve Ticaret Odaları ,Sular İdareleri, Elektrik İdareleri, PTT, ASAT, Nüfus Daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde yapmam gereken bilumum iş ve işlemleri, başvuruları benim adıma yapmaya, elden evrak alıp vermeye, bu işlerimle ilgili olarak istenecek taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, harç ve vergilerini yatırmaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht zur Firmengründung

Adıma her tür ticari şirketler kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini dilediği şartlarla tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya, mahkemelere başvurarak izinler almaya, Bakanlıklar, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri ve sair tüm kurum ve kuruluşlarda yapılacak işlemleri yapmaya, gerekli tescilleri yaptırmaya, ticaret sicili müdürlüğünde ticaret sicili gazetesinde ilan ettirmeye, gerekli harç ve vergileri yatırmaya, şirketin ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet kaydı tesis ettirmeye, vergi numarasını almaya, ilgili belediye ve kurumlara müracaatla yerleşim yeri belgesi almaya, ticaret sicil tasdiknamesi ile faaliyet belgesini ilgili ticaret sicili müdürlüğünden almaya, ticaret odası ve sanayi odasında yapılması gerekli işlemleri yapmaya, başvurularda bulunmaya, kurulacak şirketlerle ilgili olarak bilumum bankalarda teminat hesapları açtırmaya, teminat ve blokajlar yaptırmaya, iadelerini talep etmeye ve geri almaya, AHZU KABZA, her türlü evrak ve belgeyi imzaya , bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für Hypothek

İPOTEK VERME:    (NOT: İPOTEK VEKALETLERİ ÇEŞİTLİ OLABİLİYOR)

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ………………..taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerim üzerinde dilediği gerçek ve tüzel kişilerin, bankaların veya finans kurumlarının lehine dilediği koşullarda, dilediği bedel, vade, faiz, sıra ve derecede halen mevcut  veya doğacak borçlarımın, bankalar veya finans kurumlarından kullandığım  veya kullanacağım her türlü krediler veya teminat mektuplarının karşılığını oluşturmak üzere ipotekler tesis ettirmeye, ipoteğin lehdarı adına tescilini kabule, ipoteğin sıra ve derecesini değiştirmeye, aynı derecede tesis olunacak diğer ipotekler için gerekli muvafakatı vermeye, serbest dereceler bırakmaya, ipoteği başka taşınmazlarım üzerine kaydırmaya, vadelerini yenilemeye, uzatmaya, borç ödendiğinde ipoteğin fek takrirlerini kabule, ipotek karşılığı, borç, kredi veya teminat mektuplarını almaya, ahzu kabza, tebliğ ve tebellüğe, sulh ve ibraya, tapu kayıt, defter ve sicilini imzaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, ihtar ve ihbarlar keşide etmeye,  her türlü beyanname, taahhüt, muvafakat ve dilekçeler tanzim ve imzaya, vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, aleyhime süreli olarak tesis edilen ipoteklerin süre sonunda kaldırılması için terkin talebinde bulunmaya, terkin ettirmeye, bu konuda halen yürürlükte bulunan ve bundan sonra yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri uyarınca  yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für Hypothekenkauf und Umzug

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde lehime dilediği vade, bedel ve şartlarla dilediği sıra ve derecede ipotek hakkı tesis etmeye, ipotek takrirlerini kabule, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ipoteğin vadelerini uzatmaya, yenilemeye serbest dereceden yararlanma isteminde bulunmaya, lehime teminat ipotekleri tesis ve tesciline, ipotek hakkının dilediği başka taşınmazlar üzerine kaydırılmasını ve tesisini kabule, ipotek karşılığı alacağımı ve tahsile, ipotek borçlusunu ibra etmeye, lehime tesis edilmiş ipoteği kısmen veya tamamen kaldırmaya, fek takrirlerini vermeye, bütün bu işlerden dolayı tapu sicil Müdürlüklerinde  ve yetkili makam ve mercilerde tüm işleri adıma yürütmeye, gerekli belge, sicil, tapu kayıt ve defterleri imzalamaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für die Aufhebung der Hypothek

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bulunan bilcümle taşınmazlar ve taşınmazlardaki hisseler üzerinde lehime tesis edilmiş olan her türlü ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırmaya, ipotek karşılığını tahsile, ahzu kabza, tapu sicil müdürü veya yetkili tapu sicil memuru önünde fek takrirlerini vermeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzaya, gerektiğinde ipoteği başka taşınmazlar üzerine kaydırmaya, sıra ve derecesini değiştirmeye, serbest dereceden yararlanmamı istemeye, sulh ve ibraya, her türlü beyanname, taahhüt, muvafakat ve dilekçeler tanzim etmeye ve imzaya, vergi ve harçlarını ödemeye, fazlalarını geri almaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıları idari yollardan düzelttirmeye, bu konuda halen yürürlükte bulunan ve bundan sonra yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri uyarınca  yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Hypothekenvollmacht für die Schulden des Anwalts

Sahibi ………………….. taşınmaz/taşınmazlar üzerinde vekilimin doğmuş veya doğacak borçlarının veya bankaların merkez veya şubeleri veya finans kurumlarından  kullandığı veya kullanacağı krediler ve teminat mektuplarının karşılığı olmak üzere dilediği gerçek veya tüzel kişiler, bankalar, finans kurumları lehine, dilediği koşullarda, dilediği bedel, vade, faiz, sıra ve derecede ipotekler tesis etmeye, ipoteğin tapuya lehdarın adına  tescilini kabule, tapu kayıt, defter ve sicilini imzaya, serbest dereceler bırakmaya, vadesini yenilemeye, uzatmaya, ipoteğin sıra ve derecelerini değiştirmeye, serbest dereceden istifade hakkı tanımaya ve bunu şerh ettirmeye, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışları idari yollardan düzelttirmeye, ipotek karşılığı paraları, teminat mektuplarını veya kredileri almaya, ahzu kabza, adıma beyannameler, taahhütler, muvafakatlar ve dilekçeler vermeye, vergi resim ve harçlarını ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, gerçek veya tüzel kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, bankalar veya finans kurumlarınca talep edilecek her türlü evrakı tanzim ve imzaya, aleyhime süreli olarak tesis edilen ipoteklerin süre sonunda kaldırılması için terkin talebinde bulunmaya, terkin ettirmeye, bu konuda halen yürürlükte bulunan ve bundan sonra yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri uyarınca  bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für den Kauf von Immobilien

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ……………. NOTERİ ……………………….. adresindeki dairemde vazife görmekte iken istek üzerene geldiğim yukarıda yazılı adreste mukim ve gösterdiği ………..Nüfus İdaresinden…………. nedeni ile, ………tarih ve ……… kayıt, ………………. seri no ile verilme fotoğrafı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre; ………………………………………cilt,…..sayfa,……sıra, numaralarında kayıtlı bulunan, ………. ile ……… oğlu ……………. doğumlu …………………….. olduğunu anladığım şahıs bana müracaatla düzenleme şeklinde bir vekaletnamenin düzenlenmesini istedi. Kendisini gösterdiği kimliğinden ilişik fotoğraftaki kişi olduğunu, bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu gördüm. İlgili şu suretle söze başladı : TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK İÇİN Şirketimiz adına hareketle: Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki dilediği yer ve mevkilerden, arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli, hissesiz taşınmaz malların üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte satın almaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini almaya, yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya gerektiğinde TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ yolu ile adımıza taşınmazları almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, ilgili tapu siciline şerh verdirmeye, gerektiğinde feshe ve tapu sicilinden terkinine, her nevi harç ve resimlerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, gereğinde lehimize yapılacak taşınmaz mal bağışlarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya, yasalardaki harç damga ve resimle ilgili her türlü muafiyetten yararlanmamız için gerekli tüm işlemleri yapmaya ve imzaya, ve ayrıca TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE kurulmuş ve kurulacak bilcümle KOOPERATİFLERDEN şirketimiz adına bilcümle üyelikler devir almaya ,dilediği bedel ve şartlarda devir sözleşmelerini imzalamaya, ilgili kooperatif nezdinde şirketimizi temsile, imzalanması gereken belge ve evrakları imzalamaya, oy kullanmaya, seçmeye, seçilmeye, toplantılara katılmaya, kararları imzaya, üyeliklerimi kayıt ettirmeye, kura çekimlerinde beni temsile, velhasıl gerekli tüm işlemleri yapmaya, yürütmeye ve imzaya ve ayrıca, T.C. hudutları dahilinde şirketimizin sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınmaz mallarla ilgili olarak, KAT MÜLKİYETİ YASASI gereği liste, yönetim planı, proje, kroki, ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, iskan ve kullanma izinlerini almaya, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, ayrıca bu taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, İPOTEK ALMAK İÇİN şirketimiz adına hareketle; Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde şirketimizin lehine dilediği vade, bedel ve şartlarla, dilediği sıra ve derecede olmak üzere ipotek hakkı tesis etmeye, ipotek takrirlerini kabule, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ipoteğin vadelerini uzatmaya , yenilemeye, serbest dereceden yararlanma isteminde bulunmaya, lehime teminat ipotekleri tesis ve tesciline, ipotek hakkının dilediği başka taşınmazlar üzerine kaydırılmasını ve tesisini kabule, ipotek karşılığı alacağımı tahsile, borçluyu ibraya, tesis edilmiş ipoteği kısmen veya tamamen kaldırmaya, fek takrirlerini vermeye, bütün bu işlerden dolayı tapu sicil memurluklarında ve yetkili makam ve mercilerde tüm işleri adıma yürütmeye, gerekli belge, sicil, tapu kayıt ve defterleri imzalamaya, mezun ve yetkili olmak üzere, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht zur Anerkennung und Vollstreckung

TENFİZE İLİŞKİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Tanıma ve Tenfize ilişkin olarak avukata verilecek vekâletnamede vekâletname veren kişinin fotoğrafı bulunması zorunludur.

Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,keza eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA, davaları ile ilgili Keza Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davama ilişkin kararların TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragati ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vekâletname veren :
Adresi :
T.C.Kimlik No :

Vollmacht für Erbfälle

…..isimli kişinin vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana da  her türlü yolla intikal eden veya edecek olan …………. taşınmazdaki / taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamı ile taşınır mallardaki hak ve hisselerimin tamamını mirasçılık belgesine göre adıma intikal ettirmeye, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, intikal eden taşınmazın adıma tescillerini talebe ve tescil ettirmeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerimi almaya, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi beyannamelerini tanzim ve imzaya, İlgili Belediye Başkanlığına müracaat ederek emlak rayiç değer belgesini almaya, ödenmesi gereken tüm vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, taşınmazın / taşınmazların yola, yeşil alana veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, bedelli terk edildiğinde bedelini talep ve tahsile, terk takrirlerini vermeye, gerektiğinde adıma Noterliklere müracaatla MİRASÇILIK BELGESİ talep etmeye ve teslim almaya, ayrıca adıma mahkemelerden Mirasçılık Belgesi alınabilmesi için dava açmaya, Mirasçılık Belgesi davalarında beni tam yetki ile temsile, takip ve imzası ile neticelendirmeye, tevkil, teşrik ve azle, bu konularda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Verkaufsvollmacht

Murisim …………….. isimli kişinin vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana da her türlü yolla intikal eden veya edecek …………….. hak ve hisselerimin tamamı ile taşınır mallardaki hak ve hisselerimin tamamını mirasçılık belgesine göre adıma intikal ettirmeye, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde Tapu Müdürlüğüne başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, intikal eden taşınmazın / taşınmazların adıma tescillerini talebe ve tescil ettirmeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerimi almaya, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi ve ödenmesi gereken tüm vergi ve harçlar ile ilgili beyannameleri tanzim ve imzaya, tahakkuk edenlerini ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, taşınmazın/taşınmazların yola, yeşil alana, veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, bedelli terk edildiğinde bedelini tahsile, terk takrirlerini vermeye, taşınmaz hisselerinin intikali konusunda gerekli her türlü iş ve işlemleri bu konuda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi imzası ile neticelendirmeye, gerektiğinde adıma Noterliklere müracaatla MİRASÇILIK BELGESİ talep etmeye ve teslim almaya, Ayrıca murisim …………….. isimli kişinin vefatı ile miras yolu ile intikal eden veya edecek olan …………….. bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını intikalden önce veya sonra dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak dilediği gerçek veya tüzel kişilere satmaya, satış bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, yanlışlıkları düzeltmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya veya alıcılara devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, İlgili Belediye Başkanlığına müracaat ederek emlak rayiç değer belgesini almaya, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza, belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde bu konuda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für Übertrag

Murisim …………… isimli kişinin vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana da her türlü yolla intikal eden veya edecek olan …………… taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamı ile taşınır mallardaki hak ve hisselerimin tamamını mirasçılık belgesine göre adıma intikal ettirmeye, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, intikal eden taşınmazın adıma tescillerini talebe ve tescil ettirmeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerimi almaya, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi beyannamelerini tanzim ve imzaya, İlgili Belediye Başkanlığına müracaat ederek emlak rayiç değer belgesini almaya, ödenmesi gereken tüm vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, taşınmazın / taşınmazların yola, yeşil alana veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, bedelli terk edildiğinde bedelini talep ve tahsile, terk takrirlerini vermeye, gerektiğinde adıma Noterliklere müracaatla MİRASÇILIK BELGESİ talep etmeye ve teslim almaya, bu konularda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für Bankgeschäfte

T.C. hudutları dahilinde halen mevcut bulunan ve bundan böyle mevcut olacak olan bilumum resmi, yarı resmi, hususi, milli ve yabancı bankalar ile özel finans kurumları nezdinde adıma her türlü YENİ HESAPLAR AÇMAYA, hesap açılışı için gerekli olan hesap açılış sözleşmelerini ve diğer belgeleri imzalamaya, bu yeni açılacak hesaplar ile bu güne kadar açılmışmevcut hesaplar ve bu günden sonra açılacak diğer her nevi hesaplarımdan dilediği miktarda gerek Türk parası gerekse döviz olarak para çekmeye, hesaplara para yatırmaya, ATM(bankamatik) kartı talep etmeye, verilecek kart ve şifrelerini teslim almaya, yeni hesaplar açmaya, açılmış ve açılacak hesapları dilerse kapatmaya, vadeli hesapların vadelerini bozmaya, yenilemeye, ahzu kabza, makbuz ve ibralar vermeye, adıma bankalara gelmiş ve gelecek olan gerek Türk parası ve gerekse döviz cinsindeki havaleleri almaya, her türlü hesaplarım arasında virman yapmaya, her türlü hesaplarımdan havaleler yapmaya, başka banka hesaplarına EFT yapmaya, ibralar vermeye, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı hesap dökümleri almaya, gerektiğinde internet bankacılığı işlemlerimi takip etmeye, elektronik ortamda bankacılık işlemleri yapmaya, internet bankacılığı ile ilgili şifreler talep etmeye, şifreleri elden teslim almaya, dilerse değiştirmeye, dilerse yenisini talep etmeye, her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve imzalamaya, tüm bu hususlarla ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imza ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht zur Kontoeröffnung und abhebung

T.C. hudutları dahilinde halen mevcut bulunan ve bundan böyle mevcut olacak olan bilumum resmi, yarı resmi, hususi, milli ve yabancı bankalar ile özel finans kurumları nezdinde adıma her türlü YENİ HESAPLAR AÇMAYA, hesap açılışı için gerekli olan hesap açılış sözleşmelerini ve diğer belgeleri imzalamaya, bu yeni açılacak hesaplar ile bu güne kadar açılmış mevcut hesaplar ve bu günden sonra açılacak diğer her nevi hesaplarımdan dilediği miktarda gerek Türk parası gerekse döviz olarak para çekmeye, hesaplara para yatırmaya, ATM(bankamatik) kartı talep etmeye, verilecek kart ve şifrelerini teslim almaya, yeni hesaplar açmaya, açılmış ve açılacak hesapları dilerse kapatmaya, vadeli hesapların vadelerini bozmaya, yenilemeye, ahzu kabza, makbuz ve ibralar vermeye, adıma bankalara gelmiş ve gelecek olan gerek Türk parası ve gerekse döviz cinsindeki havaleleri almaya, her türlü hesaplarım arasında virman yapmaya, her türlü hesaplarımdan havaleler yapmaya, başka banka hesaplarına EFT yapmaya, ibralar vermeye, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı hesap dökümleri almaya, gerektiğinde internet bankacılığı işlemlerimi takip etmeye, elektronik ortamda bankacılık işlemleri yapmaya, internet bankacılığı ile ilgili şifreler talep etmeye, şifreleri elden teslim almaya, dilerse değiştirmeye, dilerse yenisini talep etmeye, her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve imzalamaya, tüm bu hususlarla ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imza ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

Vollmacht für die Aufnahme eines Darlehens und die Vergabe einer Hypothek

……………. Şubesinden nam ve hesabıma  kredi almaya, kredi karşılığında borçlanmaya, kredi ile ilgili sözleşmeleri imzalamaya, ahzu kabza, borç alınacak para karşılığında gereken bütün yükümlülükleri ve şartlarını kabul ile maliki …………….  taşınmaz/taşınmazlar üzerinde dilediği bedellerle …………….  Şubesi lehine serbest dereceden yararlanmak kaydıyla müteakip derece ve sırada yada dilediği koşullarda, dilediği bedel, vade, faiz, derece ve sırada  ipotek tesis ve tesciline, gerektiğinde borcu yeniden yapılandırmaya, yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamaya, aleyhime süreli olarak tesis edilen ipoteklerin süre sonunda kaldırılması için terkin talebinde bulunmaya, terkin ettirmeye, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye ve  İpoteğin/rehnin paraya çevrilmesine ilişkin olarak bu vekalet hükmüne müsteniden bankaca vekilime yapılacak her nevi tebligatın bana yapılmış gibi hakkımda hüküm ifade edeceğini ve vekilimi bu vekaletten azlettiğim takdirde azil keyfiyetini bankanın ilgili şubesine resmen ve yazılı olarak ihbar etmedikçe vekalet hükmünün baki kalacağını beyan ve kabul ederek, 3.ŞAHISLARIN BORCU İÇİN İPOTEK VERMEK : Sahibi …………….  taşınmaz/taşınmazlar üzerinde dilediği gerçek kişi, tüzel kişi veya kurumların doğmuş veya doğacak borçlarının veya bankaların merkez veya şubeleri veya finans kurumlarından kullandığı veya kullanacağı kredilerin ve teminat mektuplarının karşılığı olmak üzere dilediği gerçek veya tüzel kişiler, bankalar, finans kurumları lehine, dilediği bedel, vade, sıra ve derecede ipotekler tesis etmeye, ipoteğin tapuya lehdarın adına tescilini kabule, tapu kayıt, defter ve sicilini imzaya, serbest dereceler bırakmaya, vadesini yenilemeye, uzatmaya, ipoteğin sıra ve derecelerini değiştirmeye, serbest dereceden istifade hakkı tanımaya ve bunu şerh ettirmeye, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışları idari yollardan düzelttirmeye, adıma beyannameler, taahhütler, muvafakatlar ve dilekçeler vermeye, vergi resim ve harçlarını ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, gerçek veya tüzel kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, bankalar veya finans kurumlarınca talep edilecek her türlü evrakı tanzim ve imzaya, aleyhime süreli olarak tesis edilen ipoteklerin süre sonunda kaldırılması için terkin talebinde bulunmaya, terkin ettirmeye, bu konuda halen yürürlükte bulunan ve bundan sonra yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

ACHTUNG: Die Muster und Erläuterungen der Vollmacht dienen der kurzen Information und die Muster Vollmacht kann inhaltlich weiter oder enger gefasste Vollmachten enthalten. Die Erläuterungen der oben geschriebenen Vollmachtsbeispiele und die Begriffe im Inhalt der Vollmacht entsprechen möglicherweise nicht genau der Vollmacht oder den Begriffen und geben die während der Ausstellungsphase erforderlichen Elemente möglicherweise nicht vollständig wieder. Personen, die die vorgenannte Vollmacht als Beispiel verwenden, sollten diese Begriffe bewusst verwenden. Wir haben keine rechtliche Verpflichtung oder Verantwortung aufgrund der auf dieser Seite und in den Links dieser Seite geschriebenen Vollmachtsbeispiele.

Schick uns eine Nachricht!
Whatsapp
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?
blank