ŞİRKET KURULUŞU İÇİN VERİLECEK VEKALETNAME

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi ŞİRKETLERLE ilgili olarak bizleri ilgili bakanlıklar,il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret sicil memurlukları, defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler, esnaf sicilleri, özel ve tüzel kişiler önünde işlerimizi takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, tebliğ ve tebellüğe, hak ve menfaatlerimizi korumaya, çıkmış veya çıkacak her türlü ihtilafları çözmeye, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekçeler ve beyannameler vermeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye, her türlü vergi, resim ve harçlarını ödemeye, fazlalara itiraza, iade edilecek kısımlarını almaya, şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklentiler yapmaya, evraklarını noterlerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya, gerektiğinde bunları değiştirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bizlerin yapması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, fatura vesair belgeler için tasdik izni almaya açılış yapmaya, ruhsat almaya, bu yetkilerin bir kısmı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzereMerkez Mahallesi Kervansaray Sitesi D5 Blok No:53 07980 Kemer/Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Kemer Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ ile Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi Cazip Apt.No:46 Kat:4 D:10 Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30799000592 TC. Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5934 vergi numaralı Av.Ebru Süzer GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

VEKALET ÇIKARMA

VEKALET BİLGİLERİ

VEKALET ÇEŞİTLERİ