ŞİRKET HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN VEKALETNAME

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun .............. sicil numarasında kayıtlı ........................ Şirketindeki bilcümle hak ve hisselerimin tamamını ya da bir kısmını, dilediği özel ya da tüzel kişi ya da kuruluşlara dilediği bedel ve şartlarda tüm hak ve hukuki yükümlülükleriyle, tüm aktif ve pasifi ile birlikte devretmeye, Noterliklerdeki sözleşmeleri adıma akdetmeye ve imzaya, tescil ve ilan ettirmeye, bu hususlarla ilgili tüm işlemleri ilgili Vergi dairesinde, Ticaret Sicil Memurluğunda, Ticaret Odasında ve tüm resmi ve özel dairelerde takibe, elden evrak alıp vermeye, üçüncü şahıslara tescil hususunda ihtarnameler keşide etmeye, düzenlenecek bilcümle evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya, tüm işlemleri neticelendirmeye birlikte veya ayrı ayrı mezun ve yetkili olmak üzere bu hususlarla ilgili tüm işlemleri, tüm resmi ve özel dairelerde takibe, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, düzenlenecek bilcümle evrak ve belgelerin tanzim ve imzaya Merkez Mahallesi Kervansaray Sitesi D5 Blok No:53 07980 Kemer/Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Kemer Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ ile Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi Cazip Apt.No:46 Kat:4 D:10 Antalya adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30799000592 TC. Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5934 vergi numaralı Av.Ebru Süzer GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

VEKALET ÇIKARMA

VEKALET BİLGİLERİ

VEKALET ÇEŞİTLERİ