Türkiye'de yatırım yapmak için bilinmesi gerekenler

Türkiye, son yıllarda dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve genç nüfusuyla yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelmiştir. Türkiye’nin istikrarlı büyüme potansiyeli, yenilikçi girişimcilik ortamı ve çeşitli sektörlerdeki fırsatlar, yerel ve uluslararası yatırımcıları cezbetmektedir. Türkiye’nin genişleyen altyapısı, gelişen finansal piyasaları ve teşvik edici yasal çerçevesi, Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler için olumlu bir ortam sunmaktadır. Bu makalede, Türkiye’de yatırım yapmanın avantajlarını, potansiyel riskleri ve başarılı bir yatırım stratejisi oluşturmanın önemini inceleyeceğiz.

Türkiye’de Kurulabilecek Şirket Türleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de kurulabilecek 5 şirket türü vardır. Bu şirketler; Anonim Şirketler, Limited Şirketler Komandit Şirketler ( Adi Komandit Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) ve Kooperatiflerdir.

Peki bu şirket türlerinin özellikleri nelerdir?

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermaye şirketlerine örnektir. Sermaye şirketlerinde, ortaklar sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı bir sorumluluğa sahiptirler.

Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleri kategorisine dahildir. Bu tür şirketlerde, ortakların şirket borçlarından ikinci derecede ve sınırsız sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu şirket türlerinin kuruluşu, temel özellikleri ve işleyişi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Kooperatifler için ise öncelikle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu geçerlidir.

Anonim şirket ve limited şirket, Türkiye’de en yaygın olan şirket türleridir. Tüm şirketlerin yaklaşık %82’sini oluşturan limited şirketlerle birlikte, %13’ü anonim şirket ve %4’ü kooperatif olarak belirlenmişir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 seviyesindedir.

Anonim Şirket Nedir? Türkiye’de Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket, bir sermaye şirketi olarak tanımlanır. Herhangi bir sektörde ileriye dönük büyük hedefleri olan ve ekonomik faaliyetlerde bulunan bu tür şirketler, çoğunluk esasına göre yönetilebilen ve hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetleri çıkarabilen özel bir şirket tipidir.

Belirli bir unvana sahip olan anonim şirketler, esas sermayelerini paylara bölerler. Ayrıca, sadece borçlarından dolayı ortakların mal varlığı ile bağlantılı olan ve ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye payı ile sınırlanan bir yapıya sahiptirler.

Anonim şirketler yasal olarak belirli yükümlülükleri taşır ve bu yükümlülükleri yerine getirmek için belli prosedürleri takip etmek durumundadırlar.

Türkiye’de Anonim Şirketlerin Özellikleri

 • Anonim şirket, belirli bir sermayeye sahip olan ve bu sermayeyi paylara bölen, borçlarından sadece malvarlığıyla sorumlu olan bir türdür.
 • Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler.
 • Genellikle, payların devri için genel kurul onayına ihtiyaç duyulmaz. Pay sahipleri, ellerindeki payları serbestçe başkalarına devredebilirler.
 • Anonim şirketler, payları temsil etmek amacıyla hem nama yazılı hem de hamiline yazılı pay senedi çıkarabilirler. Ayrıca, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarını da ihraç edebilirler.
 • Tek pay sahibine ait anonim şirketler kurulabilir ve pay sahipleri, sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla şirkete karşı sorumludur.
 • Anonim şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescillenmiş bir esas sözleşmesi bulunur.
 • Anonim şirketler, payları halka arz edilebilen ve borsada işlem görebilen tek şirket türüdür.
 • Anonim şirketlerde en az 1 ortak olmalıdır
 • Anonim şirketlerde sermayenin minimum 50.000 TL olması gerekmektedir. Halka açık olmayan kayıtlı sermaye miktarı 100.000 TL’den az olamaz
 • Anonim şirketlerin faaliyetleri kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olamaz.

Anonim Şirketlerin Organları Nelerdir?

Türkiye’de anonim şirketler genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki organdan oluşmaktadır. Genel Kurul, şirketin tüm pay sahiplerinin temsil edildiği ve önemli kararları almaya yetkili bir organken Yönetim Kurulu ise şirketin yönetimi ve temsili ile görevlendirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Nedir? Anonim Şirket Genel Kurulu Ne İş Yapar?

Anonim şirketlerde, tüm ortakların bir araya gelerek karar aldığı organa Genel Kurul adı verilir; bu organ en üst düzeydeki karar birimidir. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresi sonrasında üç ay içinde en az yılda bir defa düzenlenirken, olağanüstü genel kurul toplantıları ise gerektiğinde yapılır. Genel Kurul’un belirli başlı görevleri bulunmaktadır, bunları şu şekilde sıralayabiliriz: şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi, şirketin sona erdirilmesine karar verilmesi, şirket organlarının seçilmesi, değiştirilmesi ve azledilmesi, hisse senedi ve tahvillerin ihraç edilmesine karar verilmesi, yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin denetimi ve ibrası, bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanması, tasfiye kararı alındığında tasfiye memurlarının seçimine veya azlinde karar verilmesi, genel olarak şirket denetiminin gerçekleştirilmesi.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Nedir? Anonim Şirket Yönetim Kurulu Ne İş Yapar?

Yönetim kurulu, şirketin yönetiminden ve temsil edilmesinden sorumlu olan bir organdır. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri, görev ve yetkileri bakımından genel kuruldan sonra en önemli organı oluşturur. Yönetim kurulu üyeleri genellikle gerçek kişilerden seçilir ve pay sahipleri arasından atanır. Tüzel kişi pay sahipleri yönetim kurulu üyeliği alamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler bu pozisyona getirilebilir.

Yönetim kurulunun sorumlulukları arasında genel kurulu toplantıya çağırma, şirket yöneticilerini atama ve azletme, şirketin denetlenmesi, yıllık raporların hazırlanması, bilanço ve kâr zarar tablolarının oluşturulması, kar dağıtımı için öneride bulunma, şirketin defterlerini tutma, yeni yönetim kurulu üyelerini seçme, tescil ve ilan işlemleri gibi görevler bulunmaktadır. Ayrıca, şirketin mali durumu bozulduğunda gerekli tedbirleri alma yetkisine de sahiptirler.

Türkiye’de Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Bir anonim şirket, tek bir kişi ya da birden fazla kişi tarafından kurulabilir. Anonim şirketin kurucuları, gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de anonim şirketi kurucusu olabilmektedir.

Anonim şirket kurma sürecinde ilk adım, şirketin faaliyet göstereceği alanların, ticaret unvanının, ana merkezinin ve ne kadar sermaye ile kurulacağının belirlenmesidir. Bu detaylar belirlendikten sonra, esas sözleşme hazırlanmalıdır. Anonim Şirket Esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 339. maddesi uyarınca yazılı olarak yapılmalı ve bütün kurucuların imzaları ya noter tarafından onaylanmalı ya da esas sözleşmenin ticaret sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmalıdır.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra, şirket kurulmuş olur; ancak henüz tüzel kişilik kazanmış olmaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 355. maddesi gereğince, “Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.” Tescil işlemi tamamlanmadan önceki aşamada bulunan şirketlere ise “ön-anonim şirket” adı verilmektedir.

Anonim şirket kuruluşu sırasında kurucu gerçek kişi ise bizzat kendisinin veya şirket kuruluşu için vekalet verdiği vekilinin kuruluşu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kurucunun tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliğin temsilcisi kuruluş işlemlerini yürütebilmektedir.

Anonim şirket kuruluşu sırasında profesyonel destek almanız oldukça önemlidir. Şirket kuruluşu sırasında yapılabilecek olası bir hata büyük problemlerin doğmasına sebep olabilecektir. Bu sebeple anonim şirket kuruluşu için Şirketler hukuku alanında şirket kuruluşu konusunda uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir? Türkiye’de Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Nasıldır?

Bazı hususların anonim şirket esas sözleşmesinde yer alması gerekmektedir. Bu hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin yerleşim yeri
 • Şirketin işletme konusu
 • Şirketin belirli bir süre ile sınırlandırılmış olması durumunda, bu sürenin belirlenmesi
 • Taahhüt edilen sermaye paylarının türleri ve miktarları
 • Şirketin hesap dönemi
 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarı değeri ve ödemenin şekli
 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olup olmadığı
 • Belirli paylara tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları
 • Paradan başka sermaye olarak konulan varlıkların değeri, bu varlıklara karşılık gelen pay miktarı
 • Şirketin kuruluşunda hizmet görenlere ödenecek ücret veya ödül miktarı
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve imza yetkileri
 • Kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişilere sağlanacak menfaatler
 • Genel kurulun çağrılma şekli ve oy kullanma hakları

Limited Şirket Nedir? Türkiye’de Limited Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket, bir unvan altında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bir tür şirkettir. Limited şirketler ,bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri dışındaki faaliyetleri gerçekleştirebilirler; esas sermayeleri ise esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Bu tür şirketler, orta ölçekli işletmeler için uygun bir seçenektir. Ortakların kimlikleri daha belirgin olup, anonim şirketlere göre daha kapalı bir yapıya sahiptirler ve pay hakları, anonim şirketlerde olduğu gibi halka arz edilmez.

Limited şirketler, tek bir ortak veya en fazla 50 ortakla kurulabilir. Ortaklar, gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır, ve nakdi sermaye şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde tamamen ödenebilir. Ödeme takvimi, müdürler tarafından belirlenebileceği gibi şirket sözleşmesinde de düzenlenebilir.

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan limited şirketler, sadece malvarlığıyla borçlarından sorumlu bir yapıya sahiptir. Ortaklar, şirket borçlarından değil, taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca, şirket sözleşmesinde belirtilen yan edim ve ek ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar. Kamu borçları şirketten tahsil edilemezse, ortaklar sorumluluklarını sermaye payları oranında üstlenirler.

Türkiye’de Limited Şirketlerin Özellikleri

 • Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir
 • Limited şirketler tek ortaklı kurulabilir ancak, ortak sayısı 50’yi geçemez. Limited şirketin ortakları, gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir
 • Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline kaydedilen bir şirket sözleşmesi bulunmaktadır
 • Limited şirketler, halka açık bir şekilde hisse senedi satışı yapamazlar.
 • Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemek, ayrıca şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar, kamu borçları şirketten tahsil edilemezse, sermaye payları oranında sorumlu olabilirler
 • Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Nakit olarak getirilen sermayenin tamamı, şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenebilir
 • Ödeme takvimi, şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, müdürler tarafından da belirlenebilir
 • Limited şirket paylarının devri, genel kurul onayına tabidir

Limited Şirketin Organları Nelerdir?

Limited şirketlerin genel kurul ve müdürler kurulu olmak üzere iki organı bulunmaktadır.

Genel kurul, genellikle tüm pay sahiplerinin temsil edildiği ve şirketle ilgili önemli kararların alınmasında (örneğin, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) yalnızca yetkili olan organdır.

Limited şirketlerde müdürler kurulu ise genel olarak şirketin yönetiminden ve temsilinden sorumlu olan organdır. Şirkette sadece bir müdür olabilir, ancak en az bir müdürün şirket ortağı olması gerekmektedir. Müdürlerin Türk vatandaşı olması veya Türkiye’de yerleşik olma şartı aranmamaktadır.

Limited Şirketlere Sermaye Olarak Neler Konulabilir? Türkiye’de Limited Şirketlere Para Dışında Sermaye Konulabilir Mi?

Limited şirkete sermaye olarak nakit konulabilir. Kurulan şirketlerin büyük çoğunluğu nakit sermaye kullanımını tercih etmektedir.

Belirli şartların sağlandığı durumlarda, şirkete ayni sermaye olarak da katkıda bulunulabilir. Ayni sermaye olarak, üzerinde sınırlı ayni hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen fikrî mülkiyet hakları, sanal ortamlar ve adlar da dâhil olmak üzere malvarlığı unsurları konulabilir. Ancak, hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar, şirket sermayesine katkıda bulunmak için uygun değildir.

Ayni sermaye olarak sunulan malvarlığı unsurları, üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmamalıdır. Ayrıca, bunlar nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen nitelikte olmalıdır.

Limited şirketin nakden taahhüt edilen esas sermaye pay bedellerinin en az yüzde yirmisi, şirketin tescilinden önce ödenmelidir. Geri kalan taahhüt edilen sermaye kısmı ise şirketin tescil tarihini takip eden yirmi dört ay içinde ödenebilir.

Türkiye’de Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurma süreci adım adım şu şekildedir:

 1. İlk olarak, şirketin ticaret unvanı belirlenir. Ticaret unvanı seçilirken, şirketin faaliyet göstereceği alana uygun ve benzersiz bir isim seçilmesi önemlidir.
 2. Daha sonra, ticaret unvanını ve imza yetkisi olan kişilerin unvanlarını içeren belgeler noter tarafından tasdik edilir. Bu belgeler, şirketin resmi olarak tanımlanmış yetkililerini ve görevlerini belirtir.
 3. Şirketin sermayesinin belirli bir oranı, Rekabet Kurumu hesabına yatırılır. Bu adım, şirketin finansal gücünü sağlamak için önemlidir.
 4. Asıl ve üç nüsha olmak üzere toplam dört nüsha halinde şirket anasözleşmesi hazırlanır. Anasözleşme, şirketin temel kurallarını, ortaklar arasındaki hak ve sorumlulukları, sermaye paylarını ve diğer önemli detayları içerir. Anasözleşme, şirketin faaliyet göstereceği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil edilir. Bu süreçte noter tasdikli imza beyannamesi de teslim edilir.
 5. Türk Ticaret Kanunu’nun 511. maddesi gereğince belirlenen bilgileri içeren kayıt beyannamesi, ticaret sicili memurluğuna teslim edilir.
 6. Şirketin ayni sermaye olarak kabul edilecek malvarlığı unsurları, üzerlerinde herhangi bir sınırlı hak, haciz veya tedbir bulunmaması koşuluyla, mahkeme bilirkişi tesbit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporu ile ticaret sicili memurluğuna tescil edilir.
 7. Son olarak, şirketin vergi ve sosyal güvenlik kayıtları için gerekli belgelerle birlikte işletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca, şirketin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatılır.

Bu adımları takip ederek, limited şirketin kuruluş süreci tamamlanır ve şirket resmi olarak faaliyete geçer.

Fakat limited şirket kurulumu özen ve profesyonellik isteyen bir iştir. Bu sebeple Türkiye’de şirket kuruluşu hakkında uzman bir avukattan destek alarak süreci daha doğru ve hataya yer bırakmayacak şekilde ilerletmenizi tavsiye ederiz.

Şahıs Şirketi Nedir? Türkiye’de Şahıs Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Yönetimi son derece basit olan şahıs şirketleri, bir veya birden fazla ortak ile kurulabilmekte olup genellikle küçük veya orta ölçekli işletmelere yöneliktir. Bu perspektiften bakıldığında, şahıs şirketleri, anonim ve limited şirketlere kıyasla daha küçük bir yapıda olan bireysel şirketlerdir diyebiliriz.

Sorumlulukları sınırsız olan şahıs şirketlerinde, bir ortak ortaklık payını devretmeyi düşünürse veya satmak isterse, diğer ortakların da bu devir veya satışı onaylaması gerekmektedir. Eğer herhangi bir ortak bu durumu onaylamazsa, devir veya satış yapmak isteyen kişi ortaklıktan ayrılamaz. Ayrıca ortaklar, şirketin borçlarından dolayı kendi malvarlıklarının tamamıyla sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar.

 • Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Firmanın sahibinden ayrı bir mal varlığı olmayan en basit şirket modelidir ve Borçlar Kanunu kapsamındadır.
 • Kolektif şirketler gerçek kişiler tarafından kurulur ve ortaklar tüm şirket borçlarından kendi mal varlıkları ile sınırsız bir şekilde sorumludurlar. Tüzel kişiliğe sahiptirler.
 • Komandit şirketler en az iki gerçek kişinin ortaklığı ile kurulabilir. Ortakların bir kısmı şirket borçlarından sınırsız, bir kısmı ise sınırlı bir şekilde sorumludur. Tüzel kişilikleri vardır.

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri Nelerdir?

 • Kurulumu son derece basit olan bir işletme türüdür.
 • Asgari sermaye gereksinimi bulunmamaktadır.
 • Şahıs şirketi, bir veya birden fazla kişi tarafından kurulabilir.
 • Tüm ortaklar, gelir vergisi mükellefidir.
 • Ortaklar, hem zarardan hem de kardan doğrudan sorumludur.
 • Şirketin herhangi bir borcu olması durumunda, ortaklar kendi malvarlıklarının tamamıyla sınırsız ve müteselsil sorumluluğa sahiptir.
 • Ortaklardan biri, şirket içindeki payını devretmek veya satmak istediğinde, bu ancak diğer ortakların onayıyla mümkündür. Bu nedenle, ortaklığın devri oldukça karmaşık bir süreçtir.
 • Sözleşmeler sadece oybirliği ile değiştirilebilir; tüm ortaklar eşit oy hakkına sahiptir.

Türkiye’de Şahıs Şirketleri Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için, ilk muhatap gerekli belgeler toplandıktan sonra vergi dairesi olacaktır. Şirket kuruluşunu bizzat gerçekleştirebileceğiniz gibi vekalet verdiğiniz avukatınız da gerçekleştirebilmektedir. Vergi dairesi tarafından atanmış müfettişlerin denetimine tabi tutulduktan sonra, şartlar uygun bulunduğu takdirde şirket birkaç gün içinde kurulmuş olacaktır. Şahıs şirketi kurma aşamaları şu şekildedir:

 • İkametgah bilgileri, kurucunun nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ve imza tescil beyannamesi gibi gerekli bilgiler toplanır.
 • Şirket tescili gerçekleştirilir.
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapılır.
 • Gerekli defterler alınır ve noterde tasdik ettirilir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası edinilir.
 • Gider pusulası, irsaliye ve fatura belgeleri düzenlenir.
 • Sicil gazetesinde ilan verilir ve ilgili ticaret odasına kayıt yaptırılır.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi? Türkiye’de Şirket Kurmak İsteyen Yabancılar Hangi Şirketleri Kurabilirler?

Yabancılar, Türkiye’de şirket kurma imkanına sahiptirler. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar için 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu bulunmaktadır. Bu kanun, genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ilkesi ve yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi esaslarını benimsemektedir.

Dolayısıyla yabancıların Türkiye’de şirket kurması mümkün olmakla birlikte devlet tarafından desteklenmektedir. Fakat yabancı yatırımcıların bu karmaşık süreçte Türkiye şirket kurumu uzman avukatlardan destek alması oldukça önemlidir.

Yabancı Şirketler Türkiye’de Şube Açabilirler Mi? Yabancı Şirketler Türkiye’de Nasıl Şube Açar?

Türkiye dışında merkezi bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin ticaret unvanıyla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ticari işletmeler gibi kaydedilir. Bu şubeler için, yerleşim yeri Türkiye’de olan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. Eğer ticari işletmenin birden fazla şubesi varsa, ilk şubenin kaydından sonra açılacak olan şubeler, yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi kaydedilir. Türkiye’de şubesini kaydetmek isteyen yabancı bir şirketin sunması gereken belgeler şunlardır:

 • Şirketin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi
 • Kaynak ülkede şubenin tescili için ibraz gerekli tüm belgeler
 • Şirket merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 • Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 • Açılması Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 • Şirketin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 • Şirketin ticaret unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi.
 • Şubeyi temsil edecek kişilerin imza beyanları

Yabancı Yatırımcı Türkiye’deki Bir Şirketten Nasıl Pay Alır? Yabancı Yatırımcının Türk Şirketine Ortak Olması

Yabancı yatırımcılar, doğrudan bir şirket kurmak yerine Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirkette pay devralarak yatırım yapma imkanına sahiptir. Ayrıca devraldıkları payları başkalarına devrederek şirket ortaklığından ayrılabilmektedirler.

Anonim şirketlerde, pay senetleri nama veya hamiline yazılı olarak bastırılabilir. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin devri yoluyla gerçekleştirilirken, nama yazılı pay senetlerinin devri ciro ve zilyetliğine devir ile gerçekleşmektedir. İstisnai durumlar dışında, anonim şirketlerde pay devri sınırlandırılamaz. Aynı zamanda anonim şirketlerde pay devri tescil ve ilana tabi değildir.

Limited şirketlerde pay devri, kanunen zorunlu kılınan belirli süreçleri içerir. Bu süreçler şu adımları içermektedir:

 • Taraflar arasında pay devir sözleşmesinin imzalanması ve noterce onaylanması,
 • Şirket sözleşmesinde aksi düzenlenmemişse, şirket genel kurulunun pay devrine onay vermesi,
 • Pay devir sözleşmesi ve genel kurulun devre onay veren kararı ile pay devrinin tescil ve ilanı.

Türkiye’de Yatırım Yapmanın Avantajları

Türkiye, yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunan dünyanın önde gelen gelişmekte olan ülkelerinden biridir. Son on yılda, Türkiye, döviz piyasasındaki dinamizmi nedeniyle yatırımcılar için karlı bir destinasyon haline gelmiştir. Ayrıca, devlet, Türkiye’de yatırım yapmayı kolaylaştıran bir dizi teşvik ve avantaj sunmaktadır. Türkiye’ye yatırım yapacak olanlar veya en az 50 kişiyi istihdam ederek şirket kuranlar, Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Türk vatandaşlığı ile ilgili daha fazla bilgi için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. Bu nedenle, yatırımcılar için Türkiye’nin dünyanın en çekici ülkelerinden biri olduğu ve burada yatırım yapmanın avantajlarına odaklanmak mantıklıdır.

Türkiye’de devlet tarafından yapacağınız yatırımın türüne bağlı olarak farklı destek ve teşvikler uygulanmaktadır. Projeniz doğrultusunda devlet teşvik ve desteklerini öğrenmek için uzman avukat ekibimizden destek alabilirsiniz.

Türkiye’de Yapılacak Yatırımlarda Uygulanan Vergi Oranları Nedir? Türkiye’de Yatırımcılara Uygulanan Vergi İndirimi

Vergi indirimi, gelir veya kurumlar vergisinin, belirlenen yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanması anlamına gelir. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanmaktadır.

Limited şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kazançları ile kooperatiflerin dağıttığı gelirler, Gelir Vergisi’ne tabi tutulmaktadır ve menkul sermaye iradı olarak değerlendirilir. Türkiye’deki şirketlerde kar payı dağıtımında vergi oranı 2022 yılı itibari ile %15’den %10’a düşürülmüştür.

Ülkemizde Anonim ve Limited şirketlerin kazançlarının tamamı kurumlar vergisine tabidir ve Kurumlar vergisi oranı 2023 yılı itibariyle %25 olarak belirlenmiştir. Bu oran; bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %30’dur.

Kurumlar vergisi uygulamasında yurtdışından aktarılan nakdi sermayede %75 indirim uygulanmaktadır. Bununla beraber yapılan yatırım türüne göre farklı teşvik uygulamaları da söz konusu olabilmektedir.

Bununla birlikte KDV Kanunu 13. Maddesi ile yabancı yatırımcılara KDV konusunda da teşvik sağlanmaktadır. Söz konusu maddede “Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara ilk teslim olarak yapılan gayrimenkul satışları KDV’den istisna edilmiştir.” Hükmüne yer verilmektedir.

Şirketlerin, özellikle yabancı sermayeli şirketlerin vergilendirilmesi konusundaki teşviklerin genişliği sebebiyle yabancı yatırımcıların bu konuda hukuki destek alması oldukça önemlidir. Türkiye Kanunlarına hakim bir avukat ekibi ile destek almanız yatırım sürecinizin yönetiminde oldukça önemlidir.

Yatırımlarınızı yönlendirmek ve uygulanan teşvikler hakkında daha kapsamlı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de Şirket Müdürlerinin Sorumlulukları Nelerdir? Şirket Müdürlerinin Kamu Sorumluluğu ve Özel Şahıslara Borçlardan Doğan Sorumluluklar

Türkiye’de şirket müdürlerinin sorumlulukları Türk Ticaret Kanununca düzenlenmiştir. İlgili kanunda şirket müdürlerinin sorumlulukları şu başlıklar altında düzenlenmiştir:

Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması veya azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi işlemlerle ilgili belgelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olması durumunda, gerçeğin gizlenmesinden ve diğer yasal ihlallerden kaynaklanan zararlardan, ilgili belgeleri düzenleyenler veya beyanlarda bulunanlar ile söz konusu belge ve beyanlara katılanlar sorumlu tutulacaktır.

Sermaye Hakkında Yanlış Beyan ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Tamamen taahhüt edilmemiş olan şirket sermayesini taahhüt edilmiş gibi gösteren kişiler, bu payları taahhüt etmiş sayılacak ve bu payların karşılıklarıyla birlikte şirketin uğradığı zararı da faizi ile birlikte ödemekle yükümlü olacaklardır. Şirket yetkilileri için kusur sorumluluğu esası benimsenmiştir. Bu nedenle, şirket yetkilileri, maddenin ihlalinde kusurları olmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilirler.

Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Kuruluş ve sermaye artırımında geçerlidir. Sorumluluk sebepleri arasında, değerlemede aşırı yüksek fiyatlandırma, işletme ve varlık niteliğini veya durumunu yanıltıcı bir şekilde gösterme veya diğer yollarla yolsuzluk yapma yer alır.

Şirket Müdürlerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu

Limited şirketlerden tahsil edilemeyen kamu borçlarından kaynaklanan sorumluluklar, şirket tüzel kişiliği ile birlikte, ortaklarla birlikte kanuni temsilcileri de şahsen sorumlu kılar.

VUK m.10 ile kanuni temsilcilerin sorumluluğunu şu şekilde düzenmektedir: “Tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödev kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Kanuni temsilcilerin bu ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin malvarlıklarından alınır.

Bu hükme göre, limited şirketin vergi ve diğer borçları, müdürlerin vergi ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle vergi idaresi tarafından tahsil edilemezse, bu borçlar müdürlerin malvarlığından tahsil edilebilir. Ancak müdür, vergi ile ilgili sorumluluktan kurtulmak için kendi kusurundan kaynaklanmadığını kanıtlamak zorundadır.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, vergi ve mali ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan görevde olmadıkları bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmalarının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple şirket müdürü yalnızca kendi dönemindeki eylemlerden sorumludur.

AATHUK ile yabancı tüzel kişi müdürünün, tüzel kişiliğin malvarlığıyla sorumlu olacağını düzenlemiştir. Ayrıca, kanuni temsilcilerin veya şirket yetkililerinin kamu borçlarından sorumluluğu için herhangi bir tutar sınırı öngörülmemiştir.

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır? Yatırım Yolu İle Türkiye’de Vatandaşlık Kazanmak

 • Sabit Sermaye Yatırımı, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gerçekleştirilen yatırımla mümkündür. Yatırım detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir ve özellikle halka açık olmayan bir şirketin tamamen satın alınması veya belirli bir oranda ortak olunması şeklinde gerçekleşebilir. Yatırımcının satın aldığı ortaklık payına karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya eşdeğer döviz olması gerekmektedir.
 • Aynı zamanda Taşınmaz Satın Alınması veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması da bir diğer seçenektir. Bu durumda, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı satın alan kişi, tapuya üç yıl satılmayacak şerhi konulması şartıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir. Taşınmazın satın alınmış olması zorunlu değildir; satış vaadi sözleşmesi yapılması yoluyla da vatandaşlık kazanmak mümkündür.
 • İstihdam Oluşturulması da bir diğer seçenektir. En az 50 kişilik istihdam oluşturulması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen kişiler Türk vatandaşlığına başvurabilirler.
 • Mevduat Hesabına Para Yatırılması da Türk vatandaşlığı elde etmek için bir başka alternatiftir. En az 500.000 Amerikan Doları veya eşdeğer döviz tutarındaki mevduatı üç yıl boyunca tutan kişiler BDDK tarafından tespit edilirse vatandaşlık alabilirler. Yatırımcının şartları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilirken, Türkiye’deki bankalarda açılmış tüm hesapların toplam mevduat tutarı dikkate alınacaktır. Toplam tutarın 500.000 Amerikan Doları veya eşdeğer döviz olması yeterlidir.
 • Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapılması, Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna Katılma, ve Bireysel Emeklilik Sistemine Yatırım Yapılması da Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılara sunulan diğer seçeneklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank