YARGITAY, “WHATSAPP YAZIŞMALARI” NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİNDE, KARARINI VERDİ

Yargıtay, işçi tarafından açılan, “iş akdi feshinde işçilik alacakları” davasında iş verini haksız bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu…

Yargıtay, işçi tarafından açılan, “iş akdi feshinde işçilik alacakları” davasında iş verini haksız bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu…

İş veren tarafından whatsapp aracılığı ile whatsapp grubu kurarak şirket içerisinde haberleşme yolunu seçen çalışanını, işyeri huzurunu bozmak ve şirket özel bilgilerini paylaşmak gibi nedenlerle İş Kanunu'nun 25/2-b-e maddeleri uyarınca tazminat haklarını vermeyerek işten çıkarması üzerine, işçi tarafından açılan “iş akdi feshinde işçilik alacakları” davasını ret eden yerel mahkeme kararı, hukuka aykırı delil edilmesi sebebiyle işçiyi haklı bulunarak, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay’ın, kararın bozma sebeplerini inceleyecek olursak;

Hukuk ve Ceza davaları açısından bilinmesi gereken şey mahkemeye sunulacak olan delilin hukuka uygun ve hukukun emrettiği şekilde olmasıdır.

Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan delilleri mahkemeye sunan açısından ispata yaramayacağı gibi, hukuka aykırı olarak delil elde eden kişiye ceza yaptırımı da uygulanabilir. Delillere ilişkin bu açıklamadan sonra Whatsapp yazışmaları ve konuşmalarının mahkemede delil sayılması için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerektiğinin altını çizmek gerekir.

Whatsapp yazışma ve konuşmaların hukuka uygun delil olabilmesi için taraflar aralarında yapmış oldukları konuşma veya yazışmalar yine taraflarca kayıt altına alınması gerekir. Ancak kullanıcının rızası ya da mahkeme kararı ile yapılmayan dinlemeler, casus yazılımlar aracılığı ile elde edilen iletişim kayıtları yada habersizce yapılan kayıtlar hukuk dışı yollarla elde edildiği gerekçesi ile delil niteliğinde kabul edilemez…

Yargıtay kararlarında öncelikle vurgulanan husus, uygulamaların 3.kişilere kapalı olması ve sadece gruptaki kişilerin kendi aralarında olan iletişimine açık olması durumudur. Sosyal medya hesapları gizliliği mevcut ise tarafların özel hayatı kapsamında değerlendirilebilecek bir alandır. Whatsapp grupları da burada kişilerin kendi aralarındaki iletişimine müsait bir ortam sağlarken 3.kişilerin bu gruptaki yazışmalara ulaşması mümkün değildir. Ayrıca; Yargıtay bu yazışmaların ve çalışanların iletişimi huzuru bozmadığı sürece, iş akışına engel oluşturmadığı, çalışmaları ve gereklilikleri aksatmadığı müddetçe bir iletişim kanalı oluşturmaları iletişim içinde olmalarının yasak olmadığı görüşündedir. Kısaca bu sistem kendi içinde korunan ve 3.kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilenmediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu konuşmaların işin ve çalışmaların aksamasına neden olmaması, mesai saatleri dışında veya iş yerindeki huzuru etkileyecek raddede bir sonuca sebep verilmemesidir…

İş yasamız da işverenlere işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) sona erdirme hakkı 25/2 madde kapsamında tanımlamaktadır. Bu fesih türü sonucunda işçi herhangi bir tazminata hak kazanamayacağı gibi iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik ödeneğinden de yararlanamamaktadır. Ancak konuyu düzenleyen 19.md.2.fıkrası;

‘’Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Fakat işverenin 25.md.2. bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.’’

Maddeden de anlaşılacağı üzere işverenlere geçerli sebeple yapılacak işçinin verimliliğine ve davranışlarına dair fesihlerde savunma alma zorunluluğu getirilirken 25/2.md. Kapsamındaki fesihlerde böyle bir zorunluluk söz konusu değildir.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu Haber ve Eğitim Departmanı

İlgili Yargıtay Kararı:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2018/10718

Karar Numarası: 2019/559

Karar Tarihi: 10.01.2019

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Kemer Hukuk Bürosu | Antalya Arabulucu | Kemer Avukat | Uluslararası Avukat | Antalya Avukat | Uluslararası Hukuk Bürosu | Antalya Hukuk Bürosu | Uluslararası Avukat