İMAR BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddeye istinaden, 31.12.2017 tarihinden önce yapılan yapılar için 31.12.2019 tarihine kadar başvuruda bulunup, yapı kayıt bedeli ödendiği takdirde, Yapı Kayıt Belgesi verilmektedir. Bu sayede, alınan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişilerin TCK m.184 kapsamında cezai sorumluluğu da vardır. Zira TCK m. 184’te İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi alınarak, bina, imar planı ve ruhsatına uygun hale getirildiği takdirde, kamu davası açılmaz, şayet açıldıysa düşer ve ceza ortadan kalkar.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde eklenmiştir. Buna göre;

  • 12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için 31.12.2018 tarihine kadar başvurulması,
  • Maddede öngörülen koşulların yerine getirilmesi,
  • 12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi durumunda, yapı kayıt belgesi verilmektedir.

Bu düzenlemelere istinaden, Yapı Kayıt Belgesi, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla verilmektedir.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, her ne kadar Yapı Kayıt Bedeli ödeme süresi 31.12.2018 olarak belirtilmiş olsa da, bu süre, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özetle,

  • İmar barışı, 12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsamaktadır.
  • Başvuru süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapı Kayıt Belgesinin Yıkım Kararları ile İdari Para Cezalarına Etkisi:

Kanunun geçici 16. maddesinin 5. fıkrasına göre, “Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili İmar Kanunu uyarınca alınan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir”.

İmar barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar yönünden hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, geçmişe etkili olarak uygulandığından, daha önce verilen yıkım kararları ve idari para cezalarını ortadan kaldırmıştır. Ancak bu durumda, ödenmiş olan idari para cezaları geri alınamaz.

Yapı Kayıt Belgesi’nin İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Bakımından Değerlendirilmesi:

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu düzenlenmiştir. Buna göre;

“(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınaî faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.”

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere;

  • Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran,
  • Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar hasebiyle kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden,
  • Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınaî faaliyetin icrasına müsaade eden kişi TCK m. 184 kapsamında suç işlemiş sayılır.

İmar kirliliğine neden olma suçunu düzenleyen maddenin 5. fıkrasına göre;

“Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.”

Bu fıkraya göre, bina, imar planı ve ruhsatına uygun hale getirildiği takdirde, kamu davası açılmaz, şayet açıldıysa düşer ve ceza ortadan kalkar.

Av. Firuze AYDIN

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Kemer Hukuk Bürosu | Antalya Arabulucu | Kemer Avukat | Uluslararası Avukat | Antalya Avukat | Uluslararası Hukuk Bürosu | Antalya Hukuk Bürosu | Uluslararası Avukat

Aile Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM’ne Başvuru, Bankacılık ve Finans Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Ceza Hukuku, Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku ve, Sendikalar Hukuku, Medeni Hukuk ve Miras Hukuku, Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Venture), Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku, Sigorta ve Reasürans Hukuku, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, Şirketler Hukuku, Tahkim, Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku, Vergi Hukuku, Yabancılar Hukuku, Nafaka, Boşanma