YAYINLAR

Forex, borsa ve menkul kıymetlerde, online işlem şartları

Türk Hukuk sistemin de forex, borsa ve menkul kıymetler gibi kaldıraçlı alım satım işlemleri yapan kuruluş veya aracı firmalar, yerli ya da yabancı olsun SPK ya (Serbest Piyasa Kurulu) kayıtlı olması, ticari tüm hareketlerinin SPK tarafından denetime tabi olması hukuki bir şarttır. Bu şart firmamın reel ya da online ve mobil olması ile değişmemektedir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

Türkiye’de vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin hususlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna ilişkin yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde belirtilen şartları üzerinde taşıyan yabancılara Türk yetkili makamlarınca vatandaşlık verilmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI HAKKI

Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı; alışverişten sağlanan para kazancıdır. Diğer bir tanıma göre kâr; belli bir süre içinde, ticari bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sebebiyle varlığında meydana gelen artıştır. Anonim şirketlerin kâr dağıtabilmesi şirketin kâr elde etmesi yani şirketin ticari bilânçosunda kârın gözükmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı Seri:4, 27 No’lu tebliğde yapılan tanıma göre kar payı; anonim şirket ortaklarına ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılacak kârdan, bunların her birine düşen payı ifade eder. Pay sahipliği konusunda gerçek ve tüzel kişi ayrımı yoktur. Burada pay sahibi için önemli olan nokta, şirkete katılım karşılığında, maddi bir çıkar sağlamaktır. Sağlanabilecek maddi çıkar farklı şekillerde olabileceği gibi, bunların en önemlisi ve devamlısı, kişinin şirket kazancından elde edeceği kâr payıdır.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE USULÜ (KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ)

Yabancıların taşınmaz edinimi kamuoyunun her zaman yakından takip ettiği bir konudur. Yabancıların taşınmaz edinme haklarının varlığı kural olarak kabul edilmekle birlikte bu hakkın kullanımı günümüzde özellikle küreselleşmenin ve serbest piyasa ekonomisine geçişin de etkisiyle değişiklikler göstermiştir. Ülkelerde yabancıların taşınmaz edinimi tarih boyunca farklı şekillerde uygulanmış ve zamana göre bu uygulamalar değişmiştir.

KİRACININ EV SAHİBİNE KARŞI HAKLARI NELERDİR?

Kira sözleşmeleri, 2011 yılından itibaren"6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun" ile değil "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu" ile düzenleniyor. Kanun değişikliği ile birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisinin tanımı ve boyutu da değişmiş oldu Ev sahibinin kiralayana karşı hakları neler? Kiracının ev sahibine karşı hakları neler?

İŞ HUKUKUNDA İBRA

İş akdinin sona ermesiyle birlikte, işverenin kendisini ibra etmesi için işçiye imzalatmış olduğu ibra sözleşmeleri, yeni Borçlar Kanunu ile ilk kez düzenlenmiş olup, öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde ibra beyanının geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Hangi şartlar halinde geçerli bir ibranameden bahsedilebileceği ...

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

Bir iş ilişkisininde tarafların birbirlerine karşı temel sorumluluğu, işçinin üstlendiği edimi hakkıyla ifâ etmesi, işverenin ise bunun karşılığında işçiye ücretini ve diğer sosyal haklarını ödemesidir. Ancak bu ilişkinin kurulması ve hukuka uygun olarak devam etmesi için sadece yukarıda belirtilen hak ve borçların yerine getirilmesi yetmemektedir.

TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

Makalemizin Konusu trafik kazalarında hukuki sorumluluk ve sigorta olup, çalışmamızın başında öncelikle işleten konusu üzerinde durmamız gerektiğini düşünmekteyim. İşletenin tanımını yapacak olursak, İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun ...