ÇALIŞMA ALANLARI

9075

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma, velayet, nafaka ...

Yazının Devamı +

Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerini doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı temel olarak uluslararası sözleşmeler üzerinden oluşturulmuş ...

Yazının Devamı +

Bankacılık ve Finans Hukuku

Ticari hayat, globalleşen dünyanın etkilerini yakından hissetmektedir. Günümüzde büyüme, yeni pazarlar keşfetme, rakip ve ortakları tanıma, birleşme ve devralma gibi işlemler ticari hayatın önemli ...

Yazının Devamı +

Birleşme ve Devralmalar

Bir şirketin kontrolünün kısmen ya da tamamen başka bir şirketin kontrolüne bırakılması, birleşme ve devralmaların ana konusunu oluşturmaktadır. Şirketlerin yönetimlerinin ve dolayısıyla ...

Yazının Devamı +

Ceza Hukuku

Ülkemizde Ceza Hukukunun temel mevzuatını; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlardaki suç tanımları ve ceza hükümleri oluşturmaktadır.

Yazının Devamı +

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku, iki taraf arasındaki mal alışverişinin deniz yolu ile gerçekleştirildiği hallerde uygulanan hukuk dalıdır. Taşıma Hukuku ise kişi veya eşyaların deniz dışında kara, hava veya demiryolu

Yazının Devamı +

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar; bir firmanın satın alınması, yeni bir firma için ilk sermayenin temin edilmesi, mevcut bir firmanın sermayesini artırma yoluyla bulunduğu ülkeden ...

Yazının Devamı +

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikri haklar; kişilerin bilgi ve emek ile oluşturdukları eserler üzerinde sahip oldukları haklardır. Bu eserler bilim, edebiyat eserleri, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarda verilen eserlerdir.

Yazının Devamı +

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, bu taşınmazlarının niteliklerinin değiştirilmesini, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasını

Yazının Devamı +

İcra ve İflas Hukuku

Güneş & Güneş olarak müvekkillerimizin üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü için yetkili ve görevli mahkemelerde dava açmak ...

Yazının Devamı +

İdare Hukuku

İdare Hukuku; temelini Anayasadan alan, devlet organları ile kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenme ve işleyişlerini düzenleyen ve bunların bireylerle olan ilişkilerini ilkelere ...

Yazının Devamı +

İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku

İş ve Sendikalar Hukuku; iş, işçi, işveren, sosyal güvenlik ve sendika gibi konuları ele alan, bunlar arasındaki hukuki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar için ...

Yazının Devamı +

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

Medeni Hukuk, gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları ve ileri sürebilecekleri haklar ile bu hakların kullanımı, kısıtlanması ve devrini içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Yazının Devamı +

Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Venture)

Küresel ekonomik gelişmeler ve teknolojik yenilikler, rekabet gücünü hızla artırmakta ve hedeflenen ekonomik zenginliklere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işletmeler; yatırım faaliyetleri için ...

Yazının Devamı +

Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri

Otel Kira Sözleşmeleri, mülk sahibinin, oteli ve otel işletmesine tahsis edilmiş olan demirbaş eşyaları otelin işletilmesi için kiracıya teslim ettiği; kiracının da sözleşmede kararlaştırılan kira bedelini

Yazının Devamı +

Rekabet Hukuku

Rekabet; bir mal veya hizmet türüne ait sektörde, girişimciler arası yaşanan ekonomik yarışa denilmektedir. Piyasadaki rekabet ve getirilerinin korunması, geliştirilmesi ve rekabeti bozucu ...

Yazının Devamı +

Sağlık Hukuku

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyolojik ve mental anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olması, herhangi bir işlev bozukluğu veya sakatlık etkisi altında bulunmaması ...

Yazının Devamı +

Sigorta & Reasürans

Sigorta Hukuku, sigortacılık faaliyetlerinde ortaya çıkan hata, ihlal ve hukuki uyuşmazlıkların tespiti, önlenmesi ve giderilmesi amacıyla belirlenen norm ve uygulamalar bütünüdür.

Yazının Devamı +

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, çeşitli hukuk dallarını kapsayan bir yapıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku olmak üzere hukukun ...

Yazının Devamı +

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır. Hukukun neredeyse her dalını kapsayan sözleşmeler ...

Yazının Devamı +

Şirketler Hukuku

Şirket; en genel tabirle, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin maddi kazanç sağlamak amacıyla emek veya sermayelerini bir araya getirmesidir. Bu durumda şirketler, gerekli hukuki prosedürler

Yazının Devamı +

Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Yeniden Yapılandırma, borçlunun ödeme zorluğu veya imkansızlığına düşmesi halinde, resmî kurumlar nezdinde ya da gayri resmi olarak doğrudan alacaklılar ile karşılıklı müzakerede bulunarak ...

Yazının Devamı +

Tahkim

Tahkim anlaşması; doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıklar için tabi olunan yargı sistemlerinin yerine, tayin edilen hakemler aracılığıyla çözüme ulaşmayı hedefleyen sözleşmedir.

Yazının Devamı +

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari kişilik veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının ...

Yazının Devamı +

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan ticaret şirketleri arasındaki ticari iş veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının tamamını ifade eder.

Yazının Devamı +

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku; Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan verginin niteliği, doğuşu, tahsili ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl giderileceğine ilişkin kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Yazının Devamı +

Yabancılar Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açıkça herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hükme bağlanmıştır.

Yazının Devamı +